11 november 2022

CDA gaat voor energienoodfonds voor inwoners die in problemen dreigen te komen

Bijdrage van het CDA tijdens de begroting, College Uitvoering Programma, GREX en 2e bestuursrapportage op 10 november 2022

Fractievoorzitter Erik Veurink:
Het CDA heeft uiteraard met veel belangstelling de verschillende documenten gelezen, waarbij logischerwijs het accent op de begroting en het College Uitvoering Programma (CUP) is gelegd.

Voorzitter, ik heb mijn bijdrage gebaseerd op met name de combinatie van de begroting en het CUP. Beide worden immers na vaststelling, met eventueel enkele wijzigingen (begreep dat er wat moties en amendementen op komst zijn) geïntegreerd in een nieuwe begroting via een 1e wijziging.

Als we in zijn algemeenheid kijken naar de voorliggende stukken, dan valt in eerste instantie op dat Ommen een financieel gezonde gemeente is. We presenteren een meerjarig sluitende begroting en daar mogen we blij mee zijn. Daar komt bij dat we een spaarrekening in de vorm van een algemene reserve kennen die zorgt voor een noodzakelijke remweg. Ik kom hier zo dadelijk overigens nog op terug. Complimenten richting het ambtelijk apparaat voor het opleveren van deze stukken, want er zit een behoorlijk stuk werk in.

Wat betreft de goede financiële uitgangspositie is het wellicht ook wel eens tijd voor een feestje. Nu heeft Ommen volgend jaar toevallig 775 jaar stadsrechten en dit is hiervoor in de ogen van het CDA wel een reden voor een feest. We hebben allemaal de brief van de Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen gelezen en het CDA is wel benieuwd in hoeverre dit in de begroting is opgenomen. Zo niet, hoe staat het college hierin?

Wat het CDA wel opvalt in de stukken is dat de zaken nog wel technisch aangevlogen worden in zowel de begroting als het CUP. Er speelt immers veel in de wereld en vanzelfsprekende zekerheden in ons leven lijken een stuk minder zeker en dat doet wat met mensen. Dus ook met de inwoners van Ommen. Of het nu de onrust in de wereld is (denk aan de oorlog in de Oekraïne), maar ook veel dichter bij ons huis, nl. de stikstofcrisis, de asielproblematiek en niet in de laatste plaats de gigantische inflatie door met name de stijging van de energieprijzen.

Sociaal
Nu snapt het CDA wel dat we veel van deze problemen niet in Ommen alleen kunnen oplossen. Maar toch missen we de sociale component in de stukken. Dat waar we wat extra kunnen betekenen in Ommen, moeten we dat niet nalaten. Vanuit het CDA heeft dit met name betrekking op onze inwoners en bedrijven, die in acute financiële nood komen door de hevig gestegen energieprijzen. Mensen die het niet meer kunnen betalen, ondanks de meerdere regelingen die er zijn, moeten we tegemoet komen. Zoals ik al in mijn eerdere bijdragen heb aangegeven, willen we daarom een stelpost in de begroting opnemen om inwoners te helpen deze tijd door te komen. Of en hoeveel mensen hiervan gebruik maken zullen we zien, maar we willen er wel voor hen zijn. Hierin heeft het CDA het initiatief genomen en hebben we in de PvdA (en eventuele mede-indieners??) een goede partner gevonden om gezamenlijk een amendement in te dienen voor een energie-armoedefonds voor mensen die in acute financiële problemen komen door de hoge energieprijzen. De PvdA zal dit amendement straks in hun termijn indienen.

Om toch nog wat bij de sociale kant te blijven zijn we blij dat in het CUP wordt aangegeven dat we extra investeren in ouderenzorg en jeugdzorg. Dit is ook nodig gezien de vergrijzing, maar ook gezien de problematiek in de jeugdzorg. Zoals in de commissie reeds aangegeven ziet het CDA in zowel de begroting als het CUP geen financiële onderbouwing van deze extra investeringen. Reactie van de portefeuillehouder gaf de nodige duidelijkheid, maar het CDA wil wel graag een reactie van dezelfde portefeuillehouder hoe zij de raad op de hoogte houdt van de vorderingen hieromtrent.

Voorzitter, en dan nog het inloophuis. Wat is de stand van zaken m.b.t. de (tijdelijke) verhuizing?

Handhaving
Voorzitter.. de overlast in Ommen begint steeds grotere vormen aan te nemen. Iedere inwoner van de gemeente Ommen moet zich namelijk veilig over straat kunnen bewegen, en zich in zijn eigen huis veilig kunnen voelen.
De veiligheid van onze inwoners is niet vanzelfsprekend, niet in de laatste plaats door overmatig drugsgebruik. En eerlijk gezegd is het voor ons niet altijd zichtbaar in hoeverre hier voldoende tegen opgetreden wordt.
Kan de portefeuillehouder aangeven hoe de plannen m.b.t. drugsbestrijding tot nu toe hebben gewerkt?

Verkeer
Verkeer was in het verkiezingsprogramma een belangrijk punt. Goed is te zien dat veel zaken in het CUP zijn opgenomen. Zowel de extra tunnel bij de Karwei, als ook het onderzoek naar de integrale ontsluiting van Ommen zuid. In het verlengde hiervan is ook van belang wat we doen met de Vechtkade en de verdere ontsluiting in dit gebied. We snappen dat het onderzoek nog gaande is hieromtrent, maar het is wel zaak om in het verlengde hiervan keuzes te maken. Inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid.

Kwaliteit dienstverlening
De dienstverlening aan de inwoners en bedrijven/organisaties van Ommen blijft een aandachtspunt. Als ik op straat wordt aangesproken over deze dienstverlening, dan wordt ik hier niet blij van. Vragen worden niet of heel laat beantwoord, bereikbaarheid is een dingetje en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nu weet ik heus wel dat klachten altijd doorverteld worden en tevredenheid houden mensen vaak voor zich, maar negeren kunnen we het niet. Daar komt bij dat we voor enkele grote opgaven staan als gemeente. Centrale vraag die hierbij om de hoek komt kijken is, of we voldoende in staat zijn om als ambtelijk apparaat dit aan te kunnen. En eerlijk gezegd heeft het CDA hier grote zorgen over. Nu is het goed te zien dat er in het CUP een uitbreiding van de formatie van 3,5 FTE wordt meegenomen, maar deze heeft met name betrekking op de P&C cyclus. De achterkant van het proces. Nu is dit in het kader van rechtmatigheid etc. uiteraard heel belangrijk, maar waar volgens het CDA behoefte aan is, heeft veel meer betrekking op de voorkant van het proces. Daar waar de inwoners en bedrijven mee te maken krijgen en waar ze direct resultaat van zien. Een echte onderbouwing van de FTE uitbreiding zoals deze in het CUP staat missen we hierbij ook en wat we daarvoor terug zien in de te verrichten taken?. Graag verduidelijking hiervan door de portefeuillehouder (wordt wellicht gegeven in de nog te ontvangen Raadsbrief).

Wonen
Ommen en de kleine kernen hebben behoefte aan meer woningen. Tot 2030 minimaal 650 woningen erbij. Het CUP sluit aan op de aangenomen woonvisie en het addendum, waarmee de woonvisie zal worden aangevuld, wordt in de tijd naar voren gehaald, zo liet de portefeuillehouder in de commissie weten. Nu komt het aan op de uitvoering, waarbij de oproep van het CDA is dat dit niet snel genoeg kan plaatsvinden. De voortgang volgen we met grote belangstelling en we zullen, in samenspraak met deze raad, actie ondernemen als het in onze ogen niet vlot genoeg gaat.

Sport
Ommen heeft de beschikking over veel en mooie sportfaciliteiten. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het capaciteitsonderzoek, waarbij het goed is om te zien dat hier niet alleen gekeken wordt naar de stad Ommen, maar ook naar de kernen en buurtschappen. Prominent vraagstuk wat hierbij op tafel ligt is de situatie omtrent FC Ommen. De brief die deze vereniging heeft gestuurd en de inspraak in de commissie door de voorzitter van FC Ommen heeft ook bij het CDA duidelijk gemaakt dat er op korte termijn duidelijkheid nodig is. Laten we op z’n zachtst zeggen dat dit proces niet goed verlopen is en dat FC Ommen niet alleen behoefte heeft aan snelle duidelijkheid, maar hier ook recht op heeft.

Zoals FC Ommen in de brief van 30 oktober aangeeft is het zaak dat FC Ommen en het gemeentebestuur “de rijen kunnen sluiten” en dat constructief de gekozen oplossing van december vorig jaar uitgewerkt kan worden. Dit betekent snel met elkaar om tafel en ook heel snel een oplossing voor deze situatie overeenkomen. In dit kader heeft het CDA een motie voorbereid waarvan ik het dictum nu zal voorlezen.

De motie is hier te lezen. 

Afronding
Voorzitter, ik rond af. Zoals gezegd zien wij veel zaken terug die ook in het coalitieprogramma staan. Tegelijkertijd mist er een bepaalde mate van concreetheid, dat vooral te wijten is aan de vele onderzoeken die gaande zijn of die nog opgestart moeten worden. Wij snappen dit, maar vinden tegelijk ook dat de vaart er wel in gehouden moet worden.

Een onderzoek mag geen vrijbrief zijn om zaken uit te stellen of op zijn beloop te laten. Daadkracht en actie is met name in deze tijd van groot belang. We houden hierin graag de vinger aan de pols. Hoe zorgt het college ervoor dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen die er zijn, zodat we als raad dit kunnen monitoren en waar nodig bijsturen?

Dan nog iets over de financiële component. Met een algemene reserve van ruim € 24,5 mln lijkt het financieel goed voor de wind te gaan. Toch zien we dat er grote opgaven op ons afkomen en dat in de begroting en het CUP veelal alleen de onderzoekskosten zijn meegenomen en de uitvoeringskosten (investeringen) niet. Dit kan een heel vertekend beeld geven. Hierbij wil ik geenszins de voorzichtige boekhouder spelen, maar tegelijk wel dringend aangeven dat er nog wat op ons afkomt en dat een ruime reserve niet alleen prettig is, maar ook zeer noodzakelijk.

Voorzitter,
De CDA fractie wenst het college Gods onmisbare zegen en heel veel succes met de uitvoering van dit CUP.

De raadsvergadering is hier terug te zien.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.