05 februari 2024

CDA: Blij dat 'Free floating' vervalt, maar neem ouderen meer mee in de plannen

Voor ons ligt vandaag de Strategie deelmobiliteit waarbij invulling gegeven wordt aan hoe wij in deze stad met deelmobiliteit willen omgaan. En dat deze strategie hoognodig was, blijkt wel uit de diverse uitdagingen die we de afgelopen jaren hebben gehad met deze manier van mobiliteit. Het CDA is dan ook blij dat we deze strategie vandaag met elkaar kunnen bespreken zodat deze belangrijke vorm van mobiliteit een betere positie krijgt in onze stad.

Namens het CDA bespreek ik deze strategie over twee lijnen: wat doet deze strategie voor onze inwoners? En hoe kunnen we als gemeentelijke organisatie goed omgaan met deze strategie?

Want het zal u allen de afgelopen tijd niet ontgaan zijn. De opkomst van deelmobiliteit, en dan met name de deelscooters, hebben veel stof doen opwaaien in Zwolle. Veel positieve berichten, maar ook veel negatieve berichten, bijvoorbeeld over verkeerd geparkeerde scooters, hebben onze fractie bereikt. Ook in de diverse media was genoeg te lezen over deelmobiliteit in Zwolle. We zien in deze strategie terug dat het college goed heeft geluisterd naar deze berichtgeving. De overlast door verkeerd geparkeerde scooters wordt goed aangepakt. We gaan van het zogenoemde free-floating systeem naar een back to many systeem, wat inhoudt dat scooters niet meer overal geparkeerd kunnen worden. De scooters krijgen voortaan een plek in de diverse microhubs. Het CDA is positief over deze ontwikkeling, en we hopen hiermee dat deze overlast in de toekomst tot een minimum wordt beperkt. Over de kosten van de inrichting van deze hubs hebben wij samen met andere partijen een motie ingediend, het CDA hoort graag van de wethouder wat de status hiervan is.

Ook lezen we terug dat de gemeente ervoor kiest om een app te ontwikkelen maar daarin centraal alle aanbieders van deelvervoer. Het CDA is hier positief over, maar ziet wel dat zo’n app voor ouderen lastig te gebruiken zal zijn, en vraagt zicht af of deze doelgroep niet vergeten wordt in deze strategie.

Want als we verder kijken naar de strategie en onze inwoners, zien we dat de inrichting van dit deelmobiliteitsysteem erg gericht is op de jonge generatie. Natuurlijk kunnen ouderen ook gebruik maken van eigen vervoer, maar wanneer wij door het STOMP principe onze parkeernorm gaan verlagen bij de bouw van nieuwe wijken, moeten deelmobiliteit wel voor iedere doelgroep bereikbaar zijn. Ziet u het al voor zich? Iemand van in de 80 die eerst op een scooter moet springen om vervolgens naar de eigen auto toe te rijden. En de scooter moet ook nog eens digitaal gereserveerd worden. Het CDA wil graag weten hoe er rekening gehouden kan worden met de oudere generatie in deze strategie?

Dan zou ik graag de overstap maken naar onze gemeentelijke organisatie. Deelmobiliteit krijgt in al onze plannen een belangrijke rol als het gaat om de mobiliteitstransitie. Het is een van de pijlers van het STOMP principe, en dus van groot belang voor de inrichting van onze nieuwe stad. Dit betekent dat de continuïteit van de aanbieders die deze diensten verzorgen ook van belang is. Het CDA ziet dat de gemeente er in deze strategie voor kiest om te werken met het verschaffen van tijdelijke vergunningen aan de diverse marktpartijen. We vragen ons af of hiermee deze continuïteit wel genoeg geborgd is. In het recente verleden hebben we nog onwenselijke situaties meegemaakt waarin een marktpartij zich ineens terugtrekt.

Wanneer wij deelmobiliteit dan als pijler gebruiken van de mobiliteitstransitie, is dit een heel vervelende situatie. Het CDA denkt dan ook dat constructie waarbij gebruikt gemaakt wordt van een concessie, in plaats van een vergunning, beter op zijn plek is. Een concessie geeft meer stabiliteit, zekerheid en ook handvaten om bij te sturen. Wij verwachten dat dit meer toekomstbestendig zal zijn dan een vergunning. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden met een aanbieder, en het zomaar terugtrekken zal een stuk lastiger zijn. Maar juist die continuïteit is van belang als we willen dat deze strategie slaagt. Het kan niet zo zijn dat aanbieders kunnen komen en gaan wanneer zij willen, terwijl de stad deelmobiliteit als zo belangrijk ervaart. Het CDA wil graag van de wethouder weten hoe zij tegen deze constructie aankijkt. Ook overwegen wij hierover een onderzoekende motie. Tot zover

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.