Format Socials - 10
04 december 2023

CDA positief over parkeervisie, maar: niks weghalen voordat alternatief gereed is

Mobiliteit – het is een van de grootste uitdagingen voor onze gemeente in de aankomende jaren. Het groeiend aantal inwoners - met daarbij ook het groeiend aantal voertuigen – brengt veel uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we als stad om met deze groei, en waar leggen we de prioriteit op? Het CDA is in ieder geval blij dat dit college en ook de ambtenaren iedere dag druk bezig zijn om te anticiperen op deze groei, en deze te begeleiden met stevige plannen die ervoor zorgen dan Zwolle klaar is voor de toekomst. Zoals wij in ons verkiezingsprogramma al genoemd hebben, zien wij graag dat planontwikkelingen vanuit een totaalvisie op de gemeente tot stand komen. Het stuk dat vandaag voor ons ligt, namelijk de Parkeervisie 2040, is zo’n stuk. We danken het college dan ook voor de voorliggende visie, waarover ik vandaag onze bevindingen zal deze in vier punten, te weten: autoluwe binnenstad, de parkeerhubs, het STOMP principe en de voorgestelde beleidskeuzes.

Ik zou graag beginnen met de autoluwe binnenstad. Het CDA is van mening dat parkeren niet altijd voor de deur hoeft. We zijn van mening dat de autoluwe binnenstad dan ook een toekomstbeeld is waar we niet omheen kunnen. Maar wat is dan precies die autoluwe binnenstad, en hoe gaat deze eruit zien? In deze visie wordt een eerste beeld geschetst waarin bezoeker parkeren wordt uit gefaseerd evenals de plekken voor vergunningshouders die elders in een hub een alternatieve plek krijgen aangeboden, waarbij we werken van binnen naar buiten. Het CDA kan deze lijn ondersteunen, maar we hebben hier nog wel een aantal zorgen bij. We zien dat het vergunningsparkeren toegestaan blijft voor enkele uitzonderingen, zoals voor bewoners met een beperking of die slecht ter been zijn. Dit is een lijn die wij als CDA ook kunnen volgen. Graag zouden wij van het college een lijst ontvangen met daarop alle groepen waarvan het college vindt dat deze ontheffing moeten krijgen.

Daarnaast bepleit het CDA graag om bezoek voor bewoners in de binnenstad alsnog mogelijk te maken met een bezoekersregeling die op dit moment ook bestaat bij de vergunningshouders. Het CDA ziet graag dat er een mogelijkheid komt voor binnenstadbewoners om hun gasten tegen een bezoekersregelingstarief te kunnen laten parkeren in 1 van de hubs.

Ik ga graag door naar de parkeerhubs. Om het parkeren in Zwolle ook in de toekomst mogelijk te maken, zijn volgens het CDA deze hubs de perfecte oplossing. De hubs voorzien bij uitstek in de mogelijkheid om bezoekers van onze stad tegen een gunstig dagtarief te laten parkeren zodat de binnenstad en haar ondernemers goed bereikbaar blijven voor klanten en toeristen. Het CDA vraagt zich nu vooral af of de genoemde hubs voldoen aan de vereiste parkeervraag en of deze ontwikkeling nu hand in hand gaat met de ontwikkeling van de stad als we kijken naar het aantal beschikbare plekken.

Bij het doornemen van de parkeervisie zien wij vooral dat dit stuk heel erg gericht is op de leefbaarheid van de stad, waarbij een stevige economische analyse ontbreekt. De hubs zullen gaan voorzien in het dagparkeren voor alle bezoekers van onze binnenstad en zijn dus van groot belang voor een gezonde economische binnenstad.

Het CDA is daarnaast van mening dat we zo snel mogelijk in debat moeten gaan over de financiële gevolgen van deze visie; zowel op de gemeentelijke begroting, maar ook in de uitwerking van de nieuwe parkeertarieven. We zien nu dat in het stuk wordt gesproken over ‘marktconforme parkeertarieven’. Dit vindt mijn fractie op dit moment wel een erg breed begrip, en we twijfelen of een marktconform parkeertarief wel bestaat.

Als CDA willen we wel alvast meegeven dat we moeten zorgen dat het parkeren betaalbaar is en betaalbaar blijft. Oplossingen hiervoor zijn voor ons niet te vinden in het eindeloos verhogen van parkeertarieven.

Van de HUBS maak ik graag de overstap naar het STOMP principe. Het STOMP principe is een lijn die we in zoveel mogelijk ontwikkelingen inzetten, en een lijn die het CDA natuurlijk ondersteunt. Echter zijn er ontwikkelingen waarover wij ons wel zorgen maken. Het STOMP principe is een principe die sterk leunt op de pijlers van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. En dat zijn nu net juist zaken waarop de gemeente maar gedeeltelijk invloed heeft. Als voorbeeld neem ik het openbaar vervoer, en dan met name in Stadshagen. Mijn fractie heeft enige tijd de buslijnen hier gemonitord en blijkt dat bijna 60% van de bussen niet rijdt, of op een compleet ander tijdstip komt opdagen dan ze zouden moeten. Wanneer je verder kijkt in de stad, zien wij dat dit op meerdere plekken het geval is. Als wij vergaande plannen maken over mobiliteit, moeten de randvoorwaarden gewoon op orde zijn. Het moet geen vraag zijn of je bus wel of niet komt opdagen.

Ook bij deelmobiliteit zien we dat de gemeente toch vooral inzet op commerciële aanbieders die, zoals we weten, ook onbetrouwbaar kunnen zijn. Als dit toch belangrijke pijlers zijn van het STOMP principe die voor ons zo belangrijk is, zien wij hier als fractie echt risico’s in. Omdat het CDA ook in de staten vertegenwoordigd is, geven we dit signaal ook mee aan onze fractie in Overijssel.

Als we het dan hebben over deelmobiliteit, zien wij dat het college vooral inzet op commerciële partijen. Maar hoe zit het met deelmobiliteit tussen particulieren? Krijgen zij ook voordelen, net zoals commercieel deelvervoer? Het CDA ziet graag terug dat deelmobiliteit onder particulieren op eenzelfde manier behandelt gaat worden.

Voorzitter, ik ga afsluiten. Bij het doornemen van de diverse beleidskeuzes zien wij dat heldere keuzes worden gepresenteerd. Wij zijn blij dat het college hierbij duidelijke en concrete voorstellen doet die het parkeren gaan verbeteren. Bij deze keuzes geeft mijn fractie graag nogmaals aan, zoals ook verwoord in het coalitieakkoord dat we niks weghalen voordat het alternatief gereed is. Wij zullen deze redenering ook in de verdere ontwikkeling van de parkeervisie goed bewaken, en bijsturen waar nodig.

Voor nu wensen we alle betrokken veel succes bij de verdere uitwerking van de parkeervisie.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.