08 januari 2024

CDA: verdeling bestaande woningvoorraad is belangrijk, maar het begint met voldoende woningbouw

“Zwolle is een aantrekkelijke gemeente waar iedereen een (t)huis kan vinden.” Zo begint de inleiding van informatienota over de plannen voor een huisvestingsverordening in Zwolle. Het is geen wens, geen streven, maar een constatering waarmee deze nota begint. Als CDA herkennen wij ons hier niet in. Het is goed dat Zwolle nadenkt over een goede verdeling van de bestaande woningvoorraad, maar het begint er mee dat er voldoende woningen zijn.

Al jaren slagen we er niet in om de geprognotiseerde nieuwbouwwoningen te bouwen. Er worden subsidies aangevraagd voor bouw en bouwversnellingen maar we slagen er niet in om, zelfs als we die subsidies toegekend krijgen, op tijd te bouwen. De start bouw van de eerste woningen in de Spoorzone was gepland in 2023, maar dat halen we niet meer. Voorzitter, kan de wethouder aangeven waar de toegekende subsidiegelden blijven als projecten niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd zijn?

De bestemmingsplannen voor het Zwarte Water en de Schuttevaerkade zijn definitief, maar toch blijken ze niet of niet op korte termijn realiseerbaar. We blijven praten over hoge rentes en inflatie, maar de rentes dalen alweer en zijn over een langjarig gemiddelde helemaal niet extreem. Ondertussen loopt de krapte op. Het jaar- op- jaar niet halen van de benodigde aantallen is een multiplieer in woningtekorten en daarmee een belangrijke oorzaak van stijgende woningprijzen.

Ondertussen loopt Zwolle ook veel inkomsten mis, want van niet gerealiseerde woningen ontvang je geen OZB-inkomsten. Wat is het ons waard om de woningbouw op gang te houden? Om daarmee ook voor de langere termijn de huizenprijzen beheersbaar te houden. Om daarmee tijdig de omslag te maken naar woningen voor senioren en hulpbehoevenden. We kunnen blij zijn met 4 gerealiseerde WMO-woningen in De Tippe, maar daarmee gaan we de strijd niet winnen. Het CDA wil van de wethouder weten hoe zij concreet omgaat met bouwplannen die bestemmingsplan-technisch klaar zijn en toch niet opgestart worden? Hoe vult zij haar regierol in bij deze vastlopende projecten?Heeft het Concilium hier ook een rol in en kan de wethouder haar functie als voorzitter hiervan ook inzetten?

Voorzitter, het CDA was in het voorjaar van 2023 initiatiefnemer van een rondetafelgesprek over woningbouw. Landelijke organisaties namen de moeite om een afvaardiging naar Zwolle te sturen. Hun advies: blijf praktisch en kijk naar laaghangend fruit. Blijf bouwen door ook op korte termijn mogelijkheden te sturen, werk gebiedsgericht en stroomlijn de ambtelijke processen daarbij. Doe niet alles een beetje, maar breng focus aan.

Voorzitter, gelukkig gaan er ook dingen goed. Het project Veemarkt ligt goed op schema en het nieuwe plan aan de Kranenburgweg is een prachtig plan waar ca 40 woningen gerealiseerd worden als extra op wat in onze plannen staat. Toch ook een kwetsbaar gebied, wat natuur en waterberging betreft. Het is mooi om te lezen dat de initiatiefnemer inmiddels met alle stakeholders contact heeft gehad, ook nadrukkelijk met de omwonenden communiceert en ideeën en bezwaren tracht te verwerken in het plan. We kijken uit naar voorjaar 2025, wanneer de start van de bouw gepland staat.

Voorzitter, als CDA kijken we uit naar meer startbouw-bijeenkomsten. In de informatienota voortgang Zwols actieplan woningbouw wordt 2025 aangegeven als eerste jaar waarin we het gedroomde aantal van 1000 nieuwe woningen per jaar zullen kunnen halen. Dan moeten we dit jaar wel starten met bouwen. Wij wensen het college hierbij veel succes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.