12 september 2021

Motie fietsstraat /-snelweg naar Wijhe via de Nieuwe Deventerweg (13 september 2021)

Op maandag 13 september dient fractielid Jan Nabers i.s.m. de CU onderstaande motie in over het creëeren van een fietsstraat/-snelweg vaan Wijhe via de Nieuwe Deventerweg. CDA Zwolle hoopt hiermee het college te activeren tot dialoog met buurtbewoners met als inzet het creëeren van de nieuwe fietsroute. Lees de volledige motie hieronder: 

 

MOTIE:  Fietsstraat /-snelweg naar Wijhe via de Nieuwe Deventerweg   

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 13 september 2021. 

Constaterende dat: 

 • In de mobiliteitsvisie en in het actieplan Zwolle wereldfietsstad het STOP-principe (stappen, trappen, OV en persoonlijk vervoer) het uitgangspunt is.
 • De Nieuwe Deventerweg een ontbrekende schakel is in de fietsstraat/-snelweg van de Zwolse binnenstad richting Wijhe
 • Er een Mobicon- verkeersonderzoek loopt hoe de Nieuwe Deventerweg veilig en toekomstvast herontworpen kan worden.  
 • Recente en komende bouwprojecten de verkeersbelasting vergroten.
 • Verschillende bewoners aangeboden hebben mee te willen denken met de herinrichting o.a. tijdens de besluitvormende gemeenteraad van 6 juli jl.

Van mening dat: 

 • Inwoners van Zwolle zuid veilig en snel per fiets naar de binnenstad van Zwolle moeten kunnen fietsen (vice versa).
 • De Nieuwe Deventerweg hieraan een grote bijdrage zou kunnen leveren als fietsstraat /-snelweg
 • In het lopende Mobicon-verkeersonderzoek de optie van fietsstraat/ -snelweg als uitgangspunt onvoldoende is uitgewerkt met opties waarbij slechts bestemmingsverkeer gebruik maakt van de Nieuwe Deventerweg.
 • Bewoners voor de zomer een terugkoppeling hebben gehad van de eerste resultaten van de verkeersstudie, echter dit moment lag vóór de besluitvormende gemeenteraad van 6 juli jl.
 • Bewoners / aanwonenden die gemeld hebben hun meedenkkracht in te willen zetten, nog niet benaderd zijn.

Roept het college op:  

 • In dialoog met bewoners / aanwonenden het lopende verkeersonderzoek uit te breiden met een scenario waarbij de fietsstraat/-snelweg als uitgangspunt wordt genomen en de gemeenteraad voor eind 2021 te informeren wat er voor nodig is om dit mogelijk te maken en de verdere planuitwerking voor dit gedeelte van de fietsroute op te nemen in de uitvoering van het actieplan Zwolle wereldfietsstad.

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

CDA                CU      

Jan Nabers     Reinier Mulder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.