14 november 2020

Terugblik informatie- en debatronde najaarsstukken

Afgelopen vrijdag vond de info- en debatronde over de najaarstukken plaats. Fractievoorzitter Jan Nabers deed namens de fractie het woord. Lees zijn inbreng hieronder. 

 

Voorzitter, de coronacrisis heeft grote impact op het leven van Zwollenaren en ook de economische gevolgen voor ondernemers in onder meer de horeca- en cultuursector zijn groot. Het is van het grootste belang om oog te hebben voor de problemen waar onze inwoners mee te kampen hebben en om hen bij te staan waar we kunnen.Daarnaast zijn er ook andere Zwollenaren die wat ons betreft extra aandacht verdienen. Inwoners die (oud en jong) leven in armoede en eenzaamheid bijvoorbeeld, of die ziek zijn en mantelzorg nodig hebben.

Voor deze groepen is het van belang om zo dicht mogelijk bij huis zorg, ondersteuning en activiteiten aan te bieden. Mantelzorgers hebben het in deze tijd extra zwaar, dat onderstreept de vraag van het CDA aan het college om een logeerhuis of respijthuis te realiseren en de mogelijkheden van andere ondersteuning duidelijk te communiceren aan belanghebbenden. Als CDA willen we de sociale verbanden in de wijk versterken, zoals buurtinitiatieven en sportverenigingen. Sport draagt bij aan vitaliteit en helpt tegen eenzaamheid. Juist in deze tijd is het van belang om nu nieuwe stappen te zetten. Samen met de regio, de sportsector, het onderwijs en andere partijen moeten we een stip op de horizon te zetten op welke manier sport Zwollenaren weerbaarder en vitaler kan maken. Dit is in lijn met het Manifest ‘Bewegen. Het nieuwe Normaal’, door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Ik wil de ambtenaren en het college bedanken voor de geleverde inspanning. Er is veel werk verzet voor deze begroting. Echter, om betrokkenheid te vergroten helpt het wanneer Zwollenaren makkelijk kunnen meepraten en gemakkelijk inzicht krijgen in keuzes die worden gemaakt. Bij het lezen van de begroting valt het ons op dat de doelen erg uitgebreid beschreven zijn, met name wanneer deze going concern werkzaamheden bevatten. Dit maakt het voor raadsleden, maar vooral ook inwoners, lastig om nieuwe (growing concern) activiteiten eruit te halen, omdat veel tekst over bestaand beleid gaat en elk jaar terugkomt.

Het leek wel of de afgelopen jaren de bomen tot aan de hemel groeiden in Zwolle. Gelukkig is er nog steeds sprake van een gezonde financiële uitgangspositie in de begroting. Maar, we zien ook een verminderende structurele begrotingsruimte én een afname van het weerstandsvermogen en de solvabiliteit.  Als CDA vinden we het dan ook opvallend dat in de begroting bij elkaar toch bijna 10 miljoen euro incidenteel is begroot, zoals €200.000 om de binnenstad corona-proof te maken en €408.000 incidenteel voor boomonderhoud. Een paar ton hier en een paar ton daar… bij elkaar gaat het om veel geld. Het CDA vindt het belangrijk dat nu al duidelijk wordt waar de prioriteit gaat liggen de komende jaren. Er zullen bijvoorbeeld op lange termijn ook op gebied van groen en energie keuzes gemaakt moeten worden. Investeringen in circulaire processen zijn enorm kostbaar. Gaan we in de diepte investeren? Wij krijgen nu de indruk dat het college ervoor kiest om vooral plannen op korte termijn te realiseren. Het CDA begrijpt dat er in coronatijd relatief meer geïnvesteerd moet worden om de Zwolse economie op gang te houden. Echter, onze fractie maakt zich grote zorgen over de financiële positie van Zwolle op (middel)lange termijn. Wij vragen ons af of het college deze zorgen deelt.

Daarnaast kiest het college ervoor om 10 miljoen te onttrekken aan het concernreserve om daarvan 5 miljoen in een investeringsfonds te steken (totaal 6,7 miljoen). Maar zolang er nog geen afspraken of kaders over dit investeringsfonds zijn gemaakt, zal er ook geen geld geïnvesteerd kunnen worden. Macro economische effecten als gevolg van de coronacrisis zijn afhankelijk van hoe lang maatregelen tegen het coronavirus nodig zijn en hoe ingrijpend deze zijn op maatschappelijk en economisch gebied. Het CDA vindt het goed dat dit geld apart is gezet om risico’s op te vangen, in dit geval 2,5 miljoen voor maatregelen ten gevolge van de coronapandemie. Er ligt echter geen onderbouwing onder, zoals wordt aangegeven in de beantwoording op technische vragen door het CDA gesteld voorafgaand aan dit debat.

Omdat het stadsontwikkelfonds stopt en er nog geen kaders zijn voor een investeringsfonds, dient het CDA een voorstel in voor een corona-toekomst-fonds. Het is nu van belang om een route uit te stippelen om te investeren in toekomstige opbouw tijdens en na corona. Er moet een plan komen waar in staat hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het sociaal maatschappelijk middenveld een tijdelijke boost  geven om sterker uit de crisis te komen. Ook willen we stimuleren te kijken waar cofinanciering op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau kan worden verkregen met als doel vermenigvuldigingseffecten. U weet wel, van die vijf broden en twee vissen…

De coronacrisis leert ons ook lessen. We zijn veel te afhankelijk van producten van over de grens. We hebben gemerkt dat die afhankelijkheid risico’s met zich meebrengt en dat het bovendien niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de voedselvoorziening. Door lokaal te produceren en af te nemen kunnen we samen bepalen wat wij belangrijk vinden en ook kleinere ondernemers en boeren een eerlijke prijs bieden. Het CDA ondersteunt van harte initiatieven die productie en afname in korte ketens stimuleren, zoals bijvoorbeeld de stadslanderijen. Het CDA wil groeien naar een duurzame, zelfvoorzienende, inclusieve regio Zwolle.

De samenwerking met de regio die belangrijk is voor onze voedselproductie, is ook noodzakelijk voor andere vraagstukken. Met name bij de woningbouwopgave moeten we de kracht van de regio benutten, zodat we ook op langere termijn kunnen zorgen voor voldoende betaalbare woningen.Over bestaande woningen heeft het CDA nog wel zorgen bij de onduidelijkheid over het in kaart brengen van problematiek met betrekking tot funderingen van woningen in Zwolle. In de begroting wordt nergens benoemd dat er activiteiten zullen worden uitgevoerd om in 2021 problematiek in kaart te brengen of hier actief beleid op te voeren. Het CDA roept het college dan ook op om hier onderzoek naar te doen.

De verstedelijkingsstrategie in het Bestuurlijk Overleg – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport moet ons meer woningen opleveren, maar dan wel in overleg met inwoners en Raad. Zwolle wil 1 miljoen reserveren voor 4 grote onderzoeken in samenhang voor het kiezen van de gewenste ontwikkelrichting. In het proces wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen, zoals ministeries, de provincie en regio Zwolle. Welke plek krijgt de Zwolse inwoner in dit proces?  We hebben hier in deze zaal vaker discussies gevoerd over de mate van participatie van inwoners bij (uitvoering) van beleid en plannen. We kijken dan ook uit naar de rapportage van de werkgroep inwonersbetrokkenheid. Wij vinden het relevant dat ook bij dit proces de Zwolse inwoners worden meegenomen.

Voorzitter, de focus op vraagstukken als het gaat om groei van de stad ligt nu voornamelijk op de technische kant. Maar, zoals ik in mijn opening al aangaf, moeten we naast al onze ambities ook oog hebben voor de mensen in onze stad. Laten we ervoor zorgen dat onze sociale kant van de stad mag meegroeien met onze economie. Zodat we niet alleen bouwen aan een gezonde en bruisende stad, maar ook aan de gezondheid en welzijn van iedere Zwollenaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.