Om te voldoen aan de vraag naar meer woningen staat de gemeente Zwolle op weg naar 2030 voor een aantal forse uitdagingen. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen bouwen binnen de bestaande stad (inbreiden) en het zoeken naar nieuwe bouwgrond (uitbreiden), tussen woningen voor jong, oud en studenten, tussen betaalbare koop en huur én luxere koop, tussen hoogbouw en grondgebonden en tussen bouwen of groen. We willen de balans houden tussen groeien, leefbaarheid en het gevoel van geborgenheid.

Groeitempo: wat past bij Zwolle?

Het CDA Zwolle wil mensen die in Zwolle willen wonen daartoe ook de kans bieden. De krapte op de woningmarkt die er nu is moeten we opheffen. Bouwen is dus noodzaak. Wat het CDA Zwolle betreft moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties moet de gemeente gerichte prestatieafspraken maken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Woningbouwcorporaties moeten meer ruimte krijgen om met bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan zonder dat hierdoor de woonlasten stijgen. Regelgeving moet dit niet in de weg zitten.

Concreet is de ambitie van het CDA Zwolle:

  • 1.500 nieuwe woningen per jaar.
  • 900 daarvan voor mensen met inkomens tot € 50.000.
  • Aandacht voor creatieve woonvormen: dakdorpen, wonen boven winkels of inwonen bij iemand die nog ruimtes vrij heeft.
  • Voorkomen dat woningen speculatieobject worden van beleggers door dit met verordeningen, bijvoorbeeld woonplicht, moeilijk of zelfs onmogelijk te maken.
  • Specifiek aandacht voor studentenhuisvesting om Zwolle als onderwijsstad aantrekkelijk te houden; een extra woontoren met studentenhuisvesting is daarvoor nodig.

Uitbreiden en inbreiden

Het aantal inbreidingslocaties is beperkt. Daarom is gestapelde bouw op die locaties onvermijdelijk. We willen niet bouwen op plaatsen waar groen of speeltuinen zijn. In een groeiende gemeente zijn parken noodzakelijk. Uitbreidingslocaties moeten vooral bestaan uit huizen met tuinen en appartementencomplexen waarvan de hoogte oploopt naarmate het historische stadshart verder weg ligt. Waar het planologisch en landschappelijk verantwoord is, is hoogbouw acceptabel. We houden daarbij aandacht voor voldoende groenvoorzieningen, een goede bereikbaarheid met het OV en de nabijheid van voorzieningen. Wij willen investeren in meer groen in de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen, stadsnatuur en groene daken vergroten de leefbaarheid en zijn een wapen in de strijd tegen hittestress en klimaatverandering.

Levensloopbestendig woonaanbod

Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen. Dit is goed voor de woonbehoefte van (toekomstige) senioren en het stimuleert de doorstroom. Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. Aanpassingen aan een woning om bijvoorbeeld zorg te kunnen bieden aan een gehandicapt kind of aan ouders moeten wat het CDA Zwolle betreft makkelijk worden vergund. Eventueel met vergunningen voor een bepaalde duur.

We willen in het kader van de woningnood snel tijdelijke woningen (kunnen) bouwen. Hiermee bieden we vooral perspectief aan mensen met een acute woonvraag. Deze woningen zijn van duurzaam materiaal, kunnen relatief snel gebouwd en weer gedemonteerd worden en zijn geschikt voor alle levensfasen.

Slim omgaan met leegstand

Veel kantoorgebouwen, winkels, en overheidsgebouwen zullen in de komende jaren leeg komen te staan. Het is wenselijk om, waar mogelijk, deze om te bouwen tot woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten en in de categorieën goedkope en middeldure huur en koop. Ook kerkgebouwen die leegkomen, vaak beschermd en behorend tot het historisch erfgoed, moeten met respect voor de historie een nieuwe functie krijgen. Bij voorkeur een maatschappelijke of culturele functie. Zo kunnen we de aantrekkingskracht van de gemeente voor startende ondernemers, hoger opgeleiden en jongeren verhogen. We willen de gemeente stimuleren om onderzoek te doen naar wat er mogelijk is. Het CDA Zwolle wil de schaarste aan woningen ook verlichten door voor de komende vijf jaren - met mogelijke verlenging – het permanent bewonen van recreatiewoningen toe te staan.

Inwonersparticipatie

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat bewoners vanaf het allereerste begin ook worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.