19 juni 2020

Houd Zeeland wolfvrij!

Donderdag 18 juni – MIDDELBURG – Statenlid Anton Geluk vraagt aandacht voor de provinciale aanpak van de wolf. “Er is veel discussie in de media. (…) Het CDA maakt zich zorgen over méér aanvallen op landbouw- en huisdieren in de toekomst.”

Houd Zeeland wolfvrij

De afgelopen tijd zijn er veel berichten verschenen over aanvallen van een rondzwervende wolf. Daarnaast is er veel discussie in de media over de wolf. Ook wij, CDA Zeeland, maken ons zorgen over de berichten dat de vrouwtjeswolf van de roedel die zich gevestigd heeft op de Veluwe wederom drachtig zou zijn. Dit vergroot op het termijn het aantal rondzwervende wolven en mogelijk de aanvallen op landbouw- en huisdieren. Ook voor Zeeland geldt dat een wolf veel overlast kan veroorzaken. De laatste weken richt een zwervende wolf veel schade aan bij houders van schapen, paarden en andere landbouwhuisdieren in West-Brabant en België. Tot nu toe is de wolf nog niet binnen onze provincie gesignaleerd maar dit kan snel veranderen. Immers de zwervende wolf is op 2 juni gespot in Klundert, niet meer dan ruim 30 km van de Zeeuwse provinciegrens.

Later, op 11 juni, is deze zelfde zwervende wolf gelokaliseerd in België, bij het plaatsje Berlaar (onder Antwerpen), waar deze waarschijnlijk een koe doodde. Onze fractie vindt dan ook dat gezien de verwachte toename van het aantal zwervende wolven en de overlast die deze ook in Zeeland kunnen veroorzaken er nu al in Zeeland gekeken moet worden, in overleg met het Rijk, IPO en andere bestuursorganen of belanghebbende partijen, hoe we in Zeeland om moeten gaan met de wolf. In het belang van de natuur, de agrariër en de bewoners in Zeeland moeten we voorkomen dat de wolf (te lang) verblijft in gebieden die daarvoor ongeschikt zijn.

CDA Zeeland betwijfelt zeer of de komst van de wolf wenselijk is.

Daarom vinden wij het nodig dat de provincie dit op korte termijn onderzoekt maar in ieder geval duidelijkheid moet creëren waar de wolf wel en niet gewenst is. Daar waar dit dier niet gewenst is, “de wolfvrije gebieden”, moet dan wel over gegaan worden op actief beheer. Statenleden Anton Geluk en Rinus van 't Westeinde zullen tijdens de Statenvergadering van 9 en 10 juli 2020 onderstaande breedgesteunde motie indienen. In deze motie wordt gevraagd aan Gedeputeerde Staten om een handelingsperspectief te creëren voor het beheer van de wolf. Net als in andere provincies en buurlanden zoals Duitsland zou dit perspectief antwoord moeten geven op de volgende vragen:

  1. Is GS bekend met de Duitse aanpak in Nedersaksen (zie onderstaande link) waarin delen van deze Duitse deelstaat effectief als wolfvrij worden verklaard en het verwijderen van wolven uit deze gebieden wordt vergemakkelijkt? Hoe staat u tegenover een dergelijke aanpak? 
  2. Welke mogelijkheden ziet u om (elementen van) deze aanpak ook in Zeeland te gebruiken?
  3. Wat zijn volgens GS 'passende maatregelen' in de zin van artikel 2.2 lid 2 van de Wet Natuurbescherming en artikel 6 lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn die getroffen zouden moeten worden voor Natura 2000-gebieden gezien het feit dat de aanwezigheid van de wolf het behalen en behouden van de instandhoudingsdoelstellingen en de natuurlijke habitats kan bedreigen?
  4. Hoe kijkt GS aan tegen het gecontroleerd beheer van de wolf in Nederland, door middel van bijvoorbeeld preventief afschot en/of afrasteren, ter bescherming van landbouwhuisdieren maar ook ter bescherming van eigendommen, kwetsbare soorten, natuurlijke habitattypen, prioritaire habitattypen en andere natuurwaarden van een aangewezen Natura 2000-gebied?
  5. Is GS het met ons eens dat de provincie het bevoegd gezag is om een ontheffing te verlenen in het kader Natuurbeschermingswet, met inachtneming van artikel 3.8, voor het afschieten van de wolf, dus het ook aan PS is om kaders te stellen wanneer afschot plaats mag vinden? 

Aandacht Europa

Het CDA in de Europese fractie van de EVP had al enkele jaren geleden aandacht voor de wolf. “Nederland moet beter voorbereid zijn op de komst van meer wolven en wolf-hondhybriden, “zegt Annie Schreijer-Pierik, CDA Europarlementariër over het EU-Actieplan Natuur, Mensen en Economie waarmee het Europees Parlement woensdag 15 november 2017 heeft ingestemd. “De eerste wolven duiken nu ook op in Nederland. Het lijkt allemaal leuk en sommige mensen vinden ze knuffelig, maar binnenkort verscheuren de wolven meer schapen, kalveren of paarden in Nederland. Deze bedreiging voor weidegang en veiligheid van toeristen speelt namelijk al jaren in Duitsland en andere EU-landen. Wolven zijn een beschermde soort, maar het blijven roofdieren. Afrasteren helpt niet. De ontwikkeling mag niet gaan zoals met de trekganzen, die van een beschermde soort nu zijn uitgegroeid tot een ware plaag voor boeren.”

Het EU-Parlement eist van de Commissie en lidstaten dat zij de beschermde status wijzigen in regio’s waar de populaties niet langer bedreigd zijn en er problemen met vee, veiligheid, sociaaleconomische activiteiten op het platteland en andere beschermde soorten ontstaan.

Informatieve links

Duits nieuwsbericht over de nieuwe verordening 

Nieuwsbericht NRC: Wolf die tientallen schapen doodde is niet meer in Nederland.

Nieuwsbericht Internetbode: Wolf voor eerste keer gespot in Klundert.

Nieuwsbericht Nieuwe Oogst: Jacht op Duitse probleemwolf wordt makkelijker

IPO Wolvenplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.