23 februari 2017

Weekbericht van de voorzitter van CDA Zuid-Holland (week 8)

Zuid-Holland kleurt groen!

Vorige week vrijdag was er volop activiteit in Het Paard van Troje in Den Haag. Meer dan driehonderd bezoekers waren bij de verkiezingsmanifestatie gericht op familie en gezin. Alle kandidaten uit onze provincie, en dat zijn er veertien (daarover straks meer), konden zich presenteren. Niet alleen in persoon, maar ook met filmpje dat mede mogelijk werd gemaakt dankzij het Election Dinner. Wat een kracht, wat een spirit en vooral wat een heldere boodschap!

Sybrand Buma heeft deze week in verschillende kranten de koers van onze partij scherp uitgelegd. Wij kijken naar de inhoud en met wie zich herkent in onze punten, werken we samen. Minder regels, vertrouwen in de sociale partners, lagere lastendruk voor bedrijven en burgers.

Belangrijke Statenzaken
Veel tijd heb ik de afgelopen week besteed aan enkele belangrijke punten die speelden in Provinciale Staten. Gezamenlijk is door Statenfractie en gedeputeerde een heldere lijn uitgezet inzake de plaatsing van windturbines, zie elders op de website. Ik merkte dat die discussie de betrokkenen echt raakt en terecht. Ook onze leden in onder andere Pijnacker hebben hun stem laten horen.

Die stem van de leden en de bestuurders was al veel langer aan de orde bij de discussie over de bestuurlijke ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Al onze Statenleden hebben zich grondig verdiept in het onderwerp en geluisterd naar betrokkenen. Maandag hebben we gezamenlijk nog een slotronde gehad met de beschikbare CDA-wethouders uit de Hoeksche Waard. Zoals dat ook in hun gemeentes aan de orde is, zo verschillen zij onderling fors van mening over de wijze waarop de komende jaren de bestuurlijke vraagstukken in het gebied ter hand genomen kunnen worden. Voor ons als CDA speelt daarbij ook nog het provinciaal coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma.

In ieder geval zal net als elders de directe betrokkenheid van de burgers heel belangrijk blijven in het beleid en de activiteiten gericht op de dorpen en de kernen. Democratie is veel meer dan af en toe een stembusgang. Democratie betekent luisteren naar alle inwoners, samen tot oplossingen komen en ten slotte moeten er beslissingen genomen worden door gekozen vertegenwoordigers – beslissingen gericht ook op de langere termijn.

AB-vergadering
Woensdag hadden we Algemeen Bestuursvergadering, waarbij het DB gehandicapt was door ziekte van Frank Buijs en Sebastiaan van der Veer. Ook via deze weg beterschap voor beiden! In het AB hebben we de samenstelling nog eens doorgenomen, een demonstratie gehad van een methode om burger beter te betrekken bij lokale besluitvorming en de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep alle afdelingen op de vragenlijst die deze week vanuit het partijbureau komt, zo snel mogelijk te beantwoorden. Zo krijgen we goed zicht op de voorbereidingen voor die verkiezingen.

Ook hebben we stilgestaan bij de vacatures in het DB. Begin maart ontvangt u de profielen en informatie over de procedure voor de selectie en benoeming.

Zuid-Hollandse voorkeursstemmen
Tot slot, ik heb het al vaker herhaald, onze provincie is zwaar onderbedeeld in de huidige Kamerfractie en daardoor ook bij de top van de kandidatenlijst. Met 16.000 voorkeurstemmen kunnen we daar verandering in brengen. Vooral de kandidaten vanaf plek 22 verdienen daarom een voorkeurstem. En hoe meer er in bijvoorbeeld regionaal verband samengewerkt wordt, hoe meer kans we hebben de verhoudingen te verbeteren. Onze toppers in de top-20, Sybrand Buma en Chris van Dam, hebben onze volle steun. Maar juist de kandidaten daarna kunnen we met voorkeursacties kansrijk laten zijn.

Kleur je stad en dorp groen. Steun de campagnecaravaan en ons geweldige campagneteam!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.