Thuis in zuid-holland

Met 3,7 miljoen inwoners in 50 gemeenten, de grootste haven van Europa, drie universiteiten, een half miljoen bedrijven, de historische Hollandse dorpen en steden, de molens en prachtige open landschappen met rivieren, is Zuid-Holland niet alleen de mooiste maar ook de meest gevarieerde provincie van het land. Een provincie om trots en zuinig op te zijn. Tegelijk spelen er in de provincie ook grote en ingewikkelde vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat er meer en betaalbare woningen bij komen? Hoe behouden wij ons landelijk gebied? Hoe zorgen we voor een gezonde toekomst voor de landbouw in Zuid-Holland?

In ons verkiezingsprogramma geven we aan welke plannen en ideeën het CDA Zuid-Holland heeft. Wij komen met concrete oplossingen, maar ook voornemens hoe we de inwoners, ondernemers en organisaties van Zuid-Holland gaan betrekken bij de uitwerking en de uitvoering.

Meindert Stolk, lijsttrekker

Betrokken bestuur

Het CDA wil inwoners en bestuur weer samenbrengen. In de afgelopen periode heeft onze fractie daarom een Zuid-Hollands Burgerberaad geïnitieerd. Ook in de komende periode zullen we in  samenwerking met burgers het verschil maken. Het CDA zet zich dan ook expliciet af tegen schijndemocratie waarin burgers gevraagd worden mee te denken zonder reële invloed te hebben op het uiteindelijke beleid. Het CDA stelt de menselijke maat centraal; er moet altijd oog zijn voor de gevolgen van beleid voor kleine minderheden en individuele inwoners.

 • Inspraak van burgers moet worden vergroot door burgerberaden en adviescommissies in te stellen.
 • Het CDA zet komende jaren in op grenzeloos samenwerken, door acties om vitale gemeenschappen te bouwen over de grenzen van gemeenten en de provincie heen.
 • De Provinciale Statenverkiezingen worden vaak overschaduwd door de verkiezing van de Eerste Kamer. Het CDA wil toewerken naar een gespreide verkiezing van de senaat door jaarlijks in drie provincies de staten te kiezen in plaats van alle twaalf de provincies tegelijk.
   

Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van de steden en het landelijk gebied is niet alleen taak van de provincie. Daarom werken we samen met het Rijk, gemeenten, MKB-bedrijven en vervoersorganisaties. Juist ook in de grote woningbouwopgave moet rekening gehouden worden met goede verbindingen voor eigen en openbaar vervoer. Eerst rollen, dan bouwen! We zetten in op hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen.

 • Het CDA zet erop in om de piek in de spits - de zogenaamde 'hyper spits' - in de toekomst te voorkomen. Daarom steunen wij het initiatief van vervoersbedrijven hiervoor.
 • Er moeten meer ‘Park and Ride’ (P&R) en ‘Park and Bike’ (P&B) voorzieningen komen. Dit is een stap vooruit in duurzaam vervoer, binnen en tussen stedelijke gebieden.
 • OV-verbindingen aan de rand van de provincie moeten goed kunnen aansluiten. Die bereikbaarheid verdient meer aandacht.

Complete wijken

Je huis is je thuis. Waar andere partijen zich blind staren op bouwen-bouwen-bouwen, alleen de metropool of het platteland verheerlijken, kiezen wij voor complete wijken. Wijken waar naast huizen voldoende voorzieningen zijn te werken, te ontmoeten en te recreëren, bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, groen, zorg en hulpdiensten. Aan de vooravond van een grote verbouwing zet het CDA brede welvaart centraal. Daarmee gaan wij aan de slag: zij aan zij met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.

 • Het CDA wil de nieuwbouwopgave invullen met een betere woningmix van een derde goedkope, middeldure en vrije sector woningen, maar ook woningen voor studenten met gedeelde voorzieningen.
 • Bij nieuwbouw wil het CDA dat duurzaamheid centraal komt te staan. 
 • De biodiversiteit hotspots in de provincie moeten worden beschermd. Het CDA is tegen nieuwbouw in de duinen.

Sterke economie

Het CDA vindt een sterke, eerlijke en duurzame economie belangrijk. Clustering van kennis en bedrijven zorgen voor versnelling in wetenschappelijke gebieden, minder autokilometers en gebieden waar werknemers graag willen wonen. Het CDA wil het MKB helpen zich voor te bereiden op de toekomst en ondersteunen in de transitie naar duurzame energie. Daarbij moet steun zijn voor energieintensieve bedrijven die door de stijgende energieprijzen in nood (gaan) verkeren en voor bedrijven die nog herstellen van de coronacrisis. Tevens moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt worden versterkt.

 • Voor de belangrijke economische en maatschappelijke sectoren wil het CDA een stimuleringsbudget beschikbaar stellen om een transitie naar een circulaire economie te realiseren.
 • Het CDA wil onnodige regelgeving schrappen die het toekomstbestendig maken van het MKB frustreert of het ondernemersklimaat verslechtert. Dit doen we door een MKB-toets in te voeren.
 • Bedrijven en huishoudens worden steeds meer afhankelijk van een goede digitale infrastructuur. Daarom moet overal in Zuid-Holland de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van stabiele en betrouwbare netwerkverbindingen.
   

Toekomst voor de boer

Boeren zijn cruciaal voor zo veel meer dan alleen voedselproductie. Helaas worden boeren structureel en onterecht in het verdomhoekje gedrukt. Zonder de uitdagingen te ontkennen wil het CDA een hoopvol toekomstperspectief bieden aan de boeren in Zuid-Holland. Hierin wordt goed geluisterd naar zorgen en behoeften uit de verschillende landelijke gebieden.

 • NH3 (ammoniak) en NOx (stikstoffen) dienen apart behandeld te worden en niet vermengd. Beiden hebben een ander effect op de omgeving en ook een heel ander spreidingsgebied. Daarom zet het CDA in op apart beleid voor ammoniak en stikstoffen
 • De staat van Natura2000 gebieden naast boerenbedrijven moet centraal staan, en niet de meettabellen. Het CDA is tegen verplichte uitkoop, tenzij hier dringende redenen voor zijn.
 • De glas- en tuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. In goede samenwerking tussen de provincie, gemeenten, de gebouwde omgeving en bedrijven zet het CDA in op versnelling van de uitrol van warmtenetten in Zuid-Holland.

Duurzaam leven

Het CDA zet zich de komende vier jaar in voor voldoende betaalbare energie en een goed leefklimaat voor alle inwoners en bedrijven. We zetten in op duurzame energie, het betrekken van de duurzame innovaties, kapitaal en kennis vanuit het bedrijfsleven en streven naar een provincie die in 2050 100% circulair is.

 • Er kan veel meer duurzame energie lokaal worden geproduceerd door de zon, de wind en de aarde te benutten. Het CDA wil de verduurzaming die lokale coöperaties bewerkstelligen stimuleren.
 • Het CDA wil zich naast zonne- en windenergie ook op andere duurzame energiebronnen richten, zoals aardwarmte, groen gas en duurzame biomassa. Ook blauwe en groene waterstof is nodig, evenals de opslag van CO2.
 • Stimuleer inwoners te kiezen voor groene tuinen in plaats van betegeld en een regenton om regenwater op te vangen, zodat er geen drinkwater gebruikt hoeft te worden voor besproeiing van planten en bomen.
   

Gezonde natuur

De aanpak van natuurherstel moet anders en beter. De natuurkwaliteit van een natuurgebied dient voorop te staan, niet de regels. De schijntegenstellingen en doemscenario’s die overheersen in het debat bieden geen perspectief en creëren een ‘wij tegen zij’ mentaliteit, maar alleen samen realiseren we op grote thema’s zoals stikstof en natuurherstel het beste resultaat.

 • Het CDA wil bewoners en burgerinitiatieven betrekken bij plannen voor een vitaal landschap steunen. Ditzelfde geldt voor agrarische natuurverenigingen.
 • Het CDA zet in op natuur dichtbij, en wil daarom inzetten op het versterken van de stadsnatuur, juist ook bij nieuwbouw.
 • Bescherming van biodiversiteit moet zwaarder meegewogen worden bij onder meer het beheer van dijken, oevers en kustgebieden.
   

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed vertelt een verhaal. De historische gebouwen en landgoederen in de steden doen er om. Dit is van onschatbare waarde en daarom wil het CDA goede zorg dragen voor ons erfgoed en het landschap. Zo kunnen wij de schatten van Zuid-Holland doorgeven en de kracht en waarde van vitale gemeenschappen hierdoor beter leren begrijpen.

 • Het CDA wil groene gebieden rond de steden als overgang tussen stad en landschap.
 • Het CDA staat voor een rijk en gevarieerd aanbod aan erfgoed en monumenten. Onderhoud door laagdrempelige voorzieningen blijven wij stimuleren. Erfgoed blijft duurzaam verankerd in ruimtelijk beleid.
 • Het CDA wil de bijzondere Zuid-Hollandse landschappen zoals de duinen en de Biesbosch beschermen en versterken.
   

Water

Als CDA willen we anders en beter met water omgaan. Naast een recreatieve functie speelt water ook een grote rol bij het halen van klimaatdoelen. Dat betekent waterkwaliteit omhoog en verspilling naar beneden. Het CDA staat voor een integrale aanpak bij het waterbeheer, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen waterschappen, universiteiten, boeren en natuurorganisaties.

 • De provincie blijft, samen met de waterschappen, werken aan waterbewustzijn.
 • Bij nieuwe verstedelijkingslocaties houden we rekening met de lange termijnverwachtingen wat betreft bodemdaling of die belangrijk zijn voor de  waterhuishouding. We kiezen daar alleen voor als er voldoende mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen.
 • In wordt voldoende bergingscapaciteit en infiltratie in de bodem gewaarborgd. Dat kan onder andere door meer ruimte vrij te maken voor water en groen.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.