Typing on laptop, close-up
12 september 2018

Digitalisering: visie op doel en noodzaak

Hoe kunnen de mogelijkheden van data en technologie optimaal benut worden om de realisatiekracht van de provincie Zuid-Holland te versterken, zonder informatieveiligheid, democratische waarden en ethische vraagstukken zoals privacy uit het oog te verliezen? De provincie werkt aan het opstellen van een visie om de kansen van data en digitalisering zo goed mogelijk toe te passen.

De Gedeputeerde Staten betrekken de politiek, bestuur, management en medewerkers in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van deze iVisie, waarin getracht wordt om samenhang en focus aan te brengen in lopende en toekomstige initiatieven en investeringen.

De CDA-Statenfractie erkent de kansen die de digitalisering vandaag de dag te bieden heeft, zoals de manier waarop we werken, kijken en denken. “De kansen moeten zich wel verhouden tot de ethische afwegingen,” aldus CDA-Statenlid Herman van der Bent. De visie zoals deze er nu ligt, geeft nog geen duidelijke invulling aan deze verhouding. “Digitalisering moet altijd ten dienste zijn aan de mens en geen gevolg zijn van een efficiëntere werkwijze van de provincie. Ook belangrijk is de erkenning dat niet iedereen in de samenleving even digitaal vaardig is. Door de minder digitaal vaardige eindgebruiker als uitgangspunt te nemen, dwing je digitale oplossingen zo simpel mogelijk te maken.”

De CDA-Statenfractie heeft deze aandachtspunten afgelopen woensdag ingebracht bij de commissie Bestuur & Middelen. “We hopen dat de provincie voldoende durf gaat tonen om voorop te lopen met pilots en innovaties. Geef ontwikkelingen kansen, maar bewaak dat het niet doorschiet.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.