Schakel tussen landbouw en politiek
Het Agro Netwerk heeft tot doel een schakel te zijn tussen de landbouw in haar verschillende sectoren en de politiek. In het netwerk zijn vertegenwoordigers verenigd van melkveehouderij/veeteelt, bollenteelt, akkerbouw, Boskoopse cultures, glastuinbouw, waterbeheerders, handelsketens en Provinciale Staten.

Organisatie
Het Agro Netwerk bestaat uit 12 provinciale appgroepen, een beheerders appgroep en een headquarter appgroep rond het Kamerlid/Portefeuillehouder in de Tweede Kamerfractie.
In totaal zijn circa 600 CDA’ers aangehaakt. Het netwerk heeft een informeel karakter en wordt niet als formeel partijnetwerk geconsulteerd.

Belangen primaire sector
Het netwerk is een betrokken groep (bestuurders, boeren en betrokkenen) die de belangen van de primaire sector binnen het politieke CDA kanaal bepleit bij onze leden in de besluitvormende besturen. Daartoe geven wij onze politieke vertegenwoordigers proactief aan wat in het veld speelt en vragen wij om hun politieke, eventueel bestuurlijke, aandacht. Tevens dragen wij vanuit de praktijk bij aan meningsvorming bij onze politieke vertegenwoordigers over zaken die bij Provinciale Staten op de agenda komen. Wat wij nadrukkelijk niet zijn, is een reguliere belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw of een intermediair die opkomt voor individuele belangen.

Bottom-up
Het is de bedoeling dat de beweging enerzijds "bottom up" komt: de noodzaak tot verandering wordt aangedragen door de praktijk van de ondernemers. We benaderen de verschillende sectoren actief om via overlegbijeenkomsten de noodzaak voor maatregelen uit "het veld" te halen.

Agenda bestuurslagen
Andersom hebben ook de bestuurslagen een agenda die kan vragen om input uit de praktijk. In die gevallen mobiliseren wij de desbetreffende sector om de wensen te definiëren. Een voorbeeld daarvan is de herziening van de Provinciale Structuurvisie. De voorstellen van Gedeputeerde Staten worden bekeken in een werkgroep van ons netwerk. Vervolgens geven wij input aan onze Statenleden ten behoeve van de discussie in de commissie. Op de website CDA Zuid-Holland doen wij verslag van onze concrete activiteiten.

Interesse?
Nieuwe leden voor het netwerk zijn van harte welkom!
U kunt uw belangstelling hier kenbaar maken.

Contactgegevens


Cees de Jong
voorzitter
[email protected]
tel: +31 6 15098542

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.