Schakel tussen landbouw en politiek
Het Agrarisch Netwerk heeft tot doel een schakel te zijn tussen de landbouw in haar verschillende sectoren en de politiek. In het netwerk zijn vertegenwoordigers verenigd van veeteelt, bollenteelt, akkerbouw, Boskoopse cultures, glastuinbouw, waterbeheerders, handelsketens en Provinciale Staten.

Belangen primaire sector
Het netwerk is een betrokken groep die de belangen van de primaire sector binnen het politieke CDA kanaal bepleit bij onze leden in de besluitvormende besturen. Daartoe geven wij onze politieke vertegenwoordigers proactief aan wat in het veld speelt en vragen wij om hun politieke, eventueel bestuurlijke, aandacht. Tevens dragen wij vanuit de praktijk bij aan meningsvorming bij onze politieke vertegenwoordigers over zaken die bij Provinciale Staten op de agenda komen.

Wat wij nadrukkelijk niet zijn is een reguliere belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw of een intermediair die opkomt voor individuele belangen.

Activiteiten
Om ons doel te verwezenlijken, gaan wij per thema het overleg aan met een aantal betrokkenen om tot een actieplan te komen. Zo functioneert er op het gebied van de glastuinbouw een Glastuinbouwberaad waarin wordt besproken waar deze sector in onze provincie tegenaan loopt en welke acties in dat verband zouden moeten worden uitgevoerd. Voor de rundveehouders wordt met medewerking van het netwerk regelmatig een regionale bijeenkomst georganiseerd in het Groene Hart, waarbij vertegenwoordigers van landelijke, Europese, provinciale en lokale politiek worden betrokken.

Bottom-up
Het is de bedoeling dat de beweging enerzijds "bottom up" komt: de noodzaak tot verandering wordt aangedragen door de praktijk van de ondernemers. We benaderen de verschillende sectoren actief om via overlegbijeenkomsten de noodzaak voor maatregelen uit "het veld" te halen.

Agenda bestuurslagen
Andersom hebben ook de bestuurslagen een agenda die kan vragen om input uit de praktijk. In die gevallen mobiliseren wij de desbetreffende sector om de wensen te definiëren. Een voorbeeld daarvan is de herziening van de Provinciale Structuurvisie. De voorstellen van Gedeputeerde Staten worden bekeken in een werkgroep van ons netwerk. Vervolgens geven wij input aan onze Statenleden ten behoeve van de discussie in de commissie. Op de website CDA Zuid-Holland doen wij verslag van onze concrete activiteiten.

Interesse?

Nieuwe leden voor het netwerk zijn van harte welkom. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de voorzitter.

Contactgegevens


Cees de Jong
voorzitter
cdaagrarischnetwerk@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.