09 november 2022

Bijdrage Begroting 2023

Voorzitter,


De CDA fractie wil beginnen met een compliment zoals vele anderen voor mij.
Helder en duidelijk document. Daarnaast is het goed dat de CDA motie ‘maak een collegeprogramma
met smart doelen’ van oud collega Hennip is uitgevoerd.
Wij zijn dan ook benieuwd hoeveel beter dit nog gaat worden op B1 niveau in 2026 en wat de CDA
fractie betreft mag de ambitie naar 100% voor alle gemeentelijke communicatie op B1 in 2026.


Voorzitter de wereld van vandaag is niet meer de wereld van vorig jaar.
De ingrijpende veranderingen om ons heen hebben direct invloed op ons lokale leven hier in
Zuidplas.
De rekening voor basisbehoeften in het algemeen stijgt.
Deze tijd vraagt meer solidariteit dan ooit, meer omzien naar elkaar een tijd van minder ik en meer
wij.
Vanuit dat perspectief heeft de CDA fractie naar deze begroting gekeken.


Onze fractie is positief over taskforce, de oproep die de CDA fractie al eens eerder gedaan heeft.
Invulling zoeken op de crisis vraagstukken zodat de normale werkzaamheden doorgang kunnen
vinden en dat inwoners kunnen blijven rekenen op goede dienstverlening van de gemeente, maar
ook dat het werk voor de ambtenaren niet over de schoenen blijft stromen.
Mede daardoor zou het fijn zijn als het verloop van de personele bezetting afneemt, toestroom van
nieuwe medewerkers aantrekkelijker maakt en dat iedereen een trots ambtenaar kan en mag zijn
van deze gemeente. Een gemeente waar we met elkaar bouwen aan een beter morgen, een
gemeente waar we open dialoog met elkaar hebben, ook wij als raad dat is een belangrijk onderdeel
van een succesvolle samenwerking.

Voorzitter, de afgelopen maanden hebben is er al uitgebreid over gesproken en toch hechten wij er
waarde aan om het hier nog eens aan te stippen, armoede.
Het college heeft toegezegd zodra er ingrijpende veranderingen zijn op het gebied van nog niet
voorspelde problematiek op kostenverhoging van de basisbehoeften waardoor inwoners in de
ellende komen, snel met een info nota aan de raad te komen om hier op in te kunnen springen. De
CDA fractie hecht aan een herbevestiging van deze uitspraak, niet omdat we deze niet in twijfel
trekken maar omdat wij hier nog eens willen aangeven dat dit hoog op de agenda moet blijven staan,
dat er maximaal aandacht is voor de signalen uit de samenleving. Graag de herbevestiging van het
college.

Voorzitter een deel van de armoede zit in de zogenoemde energiearmoede. De kosten van energie
stijgen zo hard dat inwoners hierdoor in de knel komen en geen mogelijkheden meer zien om te
investeren in kleine simpele duurzaamheid oplossingen, domweg omdat er geen extra financiële
middelen ter beschikking zijn.
Simpele oplossingen die er direct voor zorgen dat de rekening lager wordt en daardoor direct een
lichtpunt in de financiële tunnel is. De CDA fractie is voorstander hier snel mee aan de slag te gaan,
het liefst gister al. Inwoners die wij gesproken hebben zijn bereid elkaar hier bij te helpen en dat is
het voorbeeld van meer solidariteit, minder ik en meer wij.

Inwoners die handig zijn kunnen helpen met simpele ingrepen zoals tochtstrips en radiatorfolie
aanbrengen.
Daarom dient onze fractie samen met bijna alle andere fracties de motie ‘KlusBus’ in, waarvoor dank
aan de griffie voor de hulp bij het vormen van deze motie.
In de motie dragen wij het college op
-> Een praktische invulling van een ‘klusbus’ of ‘fixbrigade’ passend bij de gemeente
Zuidplas uit te werken
-> De raad over de uitwerking tijdig, maar voor het einde van het jaar te informeren en
daarbij een dekkingsvoorstel op te nemen

Graag een reactie van het college op deze motie met in achtnemend dat wij echt waarde hechten
aan snelheid, dit mag geen bureaucratische maanden duren.
Naast deze korte termijn actie is het ook nodig om aan de midden en lange termijn te denken,

Voorzitter dan veiligheid. Het is goed dat er extra geïnvesteerd wordt op veiligheid, zoals ik eerder
zei, de wereld van vandaag is niet de wereld van gister, zo ook in Zuidplas. We kunnen het allemaal
lezen, de ene sluiting na een andere van een drugspand als voorbeeld. Dat betekend dat we hier te
maken hebben met crimineel tuig. Om een aantrekkelijke gemeente te blijven voor ondernemers,
verenigingen en inwoners is het goed hier extra te investeren om het zo onaantrekkelijk mogelijk te
maken voor mensen die hier helemaal niets te zoeken hebben!

Een ander belangrijk punt voor onze fractie is de verkeersveiligheid. In de begroting is te zien dat er
de komende jaren mee aan de slag wordt gegaan. Onze fractie wil het college wijzen op de door
collega Meppelink aangeboden prikker op de kaart in de vorige periode. Heeft het college deze nog
scherp en wordt deze meegenomen in de aankomende voorstellen.
Onze fractie kijkt uit naar de ontwikkeling van de mobiliteit hub, andere manieren van vervoer vraagt
om brede oplossingen dan asfalt alleen.

Voorzitter voorganger hebben het al aangehaald, de subsidie voor bibliotheek, ik ga er voor nu niet
verder op in, wij zijn in afwachting van de reactie van het college op de eerder vandaag gestelde
vragen

Voorzitter dan de indentiteit van onze dorpen.
Goed dat er gewerkt wordt aan de gebiedspaspoorten.
Wij willen het college meegeven dat de leefbaarheid in de dorps centra goed blijft worden ingevuld.
Maximaal mogelijk inzetten op invulling van lege winkelpanden, pak dit flexibel aan, zo blijft het hart
van onze dorpen en ondernemers kloppen.

Een andere belangrijke identiteit voor onze dorpen is groen.
Inwoners die wij de afgelopen tijd gesproken hebben geven dit terecht aan, meer groen in het
plantsoen. Een andere terechte opmerking die wij veelvuldig gehad hebben is dat met name de
schoolpleinen over het algemeen niet groen zijn, vaak is het een betonnen tegel plek. Op deze plek
wordt kinderen wel het belang van groen wel uitgelegd, het 1 rijmt niet met het ander.

De CDA fractie zou graag zien dat de schoolpleinen meer vergroenen. Wij vragen het college een
toezegging om met een voorstel bij de zomernota te komen om de schoolpleinen in samenspraak
met de schoolbesturen te vergroenen en betrek daar de kinderen bij bij voorbeeld in combinatie met
de kindergemeenteraad.

Wat de CDA fractie betreft, moet hier echt de beuk in. Daarmee bedoel ik letterlijk de beuk erin.
Onze fractie wil het groene voorbeeld geven en gaan op alle basisscholen in Zuidplas een beuk
planten, uiteraard in overleg met de schoolbesturen en de gemeente.

Wij bieden de eerste beuk aan bij de wethouders Zijlstra en Klovert en doen gelijk een uitnodiging
om aanwezig te zijn bij de eerste school waar wij de boom gaan planten.
Samen de beuk erin, samen maken wij Zuidplas groener.

Voorzitter ik rond af.
In een tijd van onzekerheid
in een tijd van crises
in een tijd van toenemende polarisatie
En in een tijd van meer ik en minder wij
Het is nodig dat we meer omkijken naar elkaar, dat we elkaar helpen naar een beter morgen, dat we
samen sterker uit de crisis komen.
Een Engels gezegde luidt ‘You need a village to raise a child’
We hebben elkaar, u en ik, wij, onze inwoners hard nodig, kijk naar elkaar om en help elkaar waar
kan, geef aandacht en luister oprecht.

Zorgen voor meer solidariteit en een klimaat creëren van minder ik en meer wij dat is waar de CDA
fractie voor staat en waar Zuidplas op mag rekenen.

Tot slot voorzitter wensen wij het college alle succes toe met de uitvoering van de begroting in deze
bijzondere tijden en hou oog voor iedereen in deze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.