09 november 2022

Bijdrage Najaarsnota

Voorzitter,

 

Met de najaarsnota blikken we terug op de resultaten en prestaties van het afgelopen jaar.

En om bij de kern te blijven. De CDA fractie vindt het een goed stuk, complimenten hiervoor. Het geeft een duidelijk overzicht waar we staan en wat gerealiseerd is.

Daar kunnen onze bijdrage bij laten, maar daarmee doen we ook geen recht aan de inhoud.

 

Enkele punten willen we aanstippen.

 

Al enkele jaren praten we over de impact op de organisatie. Corona al langere tijd, nu de asielcrisis en opvang die nodig is. De wens tot rustigere periodes blijft, maar is niet meer realistisch. Dit vraagt veel van de organisatie en omgeving. We zijn daarom blij dat er ruimte is gecreëerd is voor een taskforce rondom de huisvesting en aanpak bij Corona. Dit is van belang vanwege de druk op de organisatie, maar zeker ook omdat we de verantwoordelijkheid hebben voor grote opgaven waar we voor staan.

 

Veiligheid. Er wordt veel gevraagd op dit thema. Niet alleen de aanpak van Corona, opvang vluchtelingen, maar ook de inzet die wordt gepleegd op ondermijning met als doel zorgdragen dat de dorpen veilig en leefbaar blijven. In de categorie Krachtige Dorpen is het mooi om te zien dat in alle dorpen de buurtpreventieteams groeien! De CDA fractie is blij dat hier blijvende inzet op is!

 

Zoals voorgaande jaren vragen we ook nu aandacht voor de gecombineerde

spreekuren van de politie/handhaving. Fijn dat er weer geregeld

spreekuren plaatsvinden. Wij geloven dat een lage drempel voor het gesprek

erg belangrijk om signalen te krijgen en te bouwen aan zichtbaarheid in de

dorpen. De andere jaren waren de spreekuren niet altijd mogelijk vanwege

inzet op andere veiligheidsterreinen. Vraag aan het college; kunnen deze

spreekuren komend jaar robuuster ingeregeld worden nu we ook een

taskforce en projectleider Corona hebben aangesteld. En hoe worden

inwoners geïnformeerd over deze spreekuren?

 

Het thema Krachtige Dorpen is voor de CDA fractie belangrijk! Als we hiernaar kijken zien we dat het afgelopen jaar weer veel is gebouwd, en hebben we ook nieuwe plannen vastgesteld om de komende jaar verder te bouwen. Dit is belangrijk vanwege harde nood voor woningen. Maar ook een zorg als het gaat om het meegroeien van de voorzieningen en ontsluiting van de dorpen. Rondom de ontsluiting hebben we enkele keren gesproken over de verkeersveiligheid. Hier blijven we vanuit de CDA fractie bovenop zitten.

 

De energiecrisis passeerde dit jaar met grote stappen. Dit raakt iedereen. Huishouden, maar ook ondernemers en de sportclubs en verenigingen. Gelukkig is hier waar mogelijk de nodige aandacht voor en lopen er trajecten voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De van belang zijnde Regionale

Energie Strategie wordt hiermee nog meer van belang. maar richt zich wel op de langere termijn visie. Vraag aan het college; welke korte termijn activiteiten worden er op dit moment uitgelopen?

 

Kort willen we de GAZPROM stappen aanstippen. Vanwege landelijke en

Europese eisen is het contract opgezegd met een flinke rekening. Ook dit is een voorbeeld dat de rekening lokaal terecht komt. Daarom dienen we mede met de CU/SGP een motie in om de rekening in Den Haag te leggen.

 

Voorzitter, ter afronding.

We kunnen instemmen met voorliggend plan. We kijken ook uit naar concrete activiteiten, zoals;

een stap verder in de ontwikkeling van het middengebied

er wordt hard gewerkt aan de gebiedspaspoorten. Met Zevenhuizen als eerste stap. We kijken uit naar de uitwerkingen. Met de bouwontwikkelingen vraagt dit aandacht. En hier zitten zeker de stappen in richting een 2de supermarkt waar de nood steeds hoger voor wordt.

het sport-beweeg-en speelplan.

 

Dank u wel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.