28 oktober 2021

Inbreng Benno de Ruiter over haalbaarheidsonderzoek

Voorzitter, 

Laat ik beginnnen met het bedanken van de insprekers met de duidelijke en heldere inbreng.

Vorig jaar hebben we de sport- en accommodatievisie vastgesteld. Een visie waarin we vooruitblikken en voor de komende 10 jaar ambities en doelen vastleggen. Om de visie ten uitvoer te brengen is afgesproken een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Met een belangrijke vraag; wat is nodig om hieraan te voldoen. 

Er wordt hiermee niet alleen gekeken wat nodig is voor de huidige situatie, maar met de groei in alle dorpen juist ook met een blik vooruit. Juist daarom is het van belang zorgvuldig naar dit voorstel te kijken. Als CDA hebben we niet alleen naar het voorstel gekeken, we hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen. Want laat het helder zijn, het gaat hier over mensen, over onze inwoners. 

Met voorliggende raadsvoorstel wordt gevraagd in te stemmen met de korte termijn projecten. Hier wil de CDA fractie eerst kort op ingaan. 

Vanwege verouderde accommodaties en noodzakelijke investeringen die nodig zijn, onderstreept de CDA fractie het belang van deze projecten. Wij vinden het van belang dat de dorpen meegroeien om voldoende vitaal en levendig te blijven. Krachtige dorpen zijn van belang, niet alleen door in voorzieningen te voorzien om gezond te kunnen bewegen, maar juist ook vanwege de sociale cohesie en binding in de dorpen. Goed dat deze projecten reeds zijn verwerkt als nieuwe ambities in de zomernota. 

De centrale functie van de dorpshuizen vinden wij hier erg van belang. Mede door de inzet van de besturen is er breed nagedacht waar de kansen en uitdagingen liggen. Nu liggen er voorstellen gericht op de toekomst. In de sport- en accommodatie visie wordt dit ook aangehaald als goede voorbeelden. 

“Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle en Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen zijn daarvan goede voorbeelden. Beide dorpshuizen zijn stevig geworteld in de samenleving en hebben een goede naamsbekendheid opgebouwd. De organisaties zijn laagdrempelig benaderbaar voor inwoners. Zowel in Moerkapelle als in Zevenhuizen is de lokale binding sterk en zijn beheerders het gezicht voor inwoners uit het dorp”. 

De CDA fractie wil dit graag ondersteunen. Investeren op dit gebied is noodzakelijk. De sociale functie, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en het verbinden van mensen staat hier voorop. Voor Opmoer is het positief te lezen dat hiermee invulling wordt gegeven aan een bredere behoefte. Bijvoorbeeld de kinderopvang is al langer opzoek naar meer ruimte in Moerkapelle. Maar ook de groei van de verenigingen kan hiermee een plek krijgen. Een combinatie op basis van een kostendekkende huur geeft hier invulling aan en is zo van belang. Hiermee zien we dat er een actieve rol wordt opgepakt in het verbreden van de dorpshuisfunctie. 

Zwembaden;

De zwembaden zijn van belang. Wij delen de conclusie dat het noodzakelijk is de nodige investeringen te doen zodat de huidige zwembaden tot 2035 goed kunnen functioneren. Zwemlessen, doelgroep zwemmen, enkele voorbeelden waarvan we vinden dat dit een plek moet hebben. Met de ontwikkelingen rondom het vijfde dorp en de toekomst van de zwembaden zal deze discussie op een ander moment terugkomen. Maar dat gaat dan wel over de langere termijn.

Voor de capaciteit binnen- en buitensport worden er belangrijke zorgen gedeeld. Dit hebben we tijdens de programmacommissie samenleving ook mogen horen van enkele insprekers. Dit wordt niet alleen onderstreept in het haalbaarheidsonderzoek maar werd ook gemeld in de sport- en accommodatie visie.  

“Tekort aan binnen- en buitensportaccommodaties om aan de vraag/behoefte van verenigingen te kunnen voldoen.  Op korte termijn neemt tekort aan sportaccommodaties naar verwachting verder toe (binnen én buiten).  Aanbod binnensportaccommodaties verouderd.  Aanbod buitensportaccommodaties traditioneel en ‘gesloten’.  Tekort én toenemende behoefte aan sportieve buitenruimte”. 

Voor de korte termijn worden er maatregelen getroffen, zoals de blaashal in Nieuwerkerk om het probleem op te vangen. Voor Zevenhuizen lezen we dat de huur van de gymzaal aan de Nederveenlaan opgezegd kan worden. Ook al begrepen we dat dit op dit moment nog niet kan, staat dit wel als conclusie in het rapport. Vraag aan de wethouder; als de locaties nu vol zitten en uitwijk nodig is naar locatie Nederveenlaan. Hoe kan het dat deze conclusie in het rapport staat? De CDA fractie wil niet dat als gevolg hiervan verenigingen geen plek kunnen vinden. Niet voor niets maken onder andere de turnvereniging in Zevenhuizen zich hier nu al ernstig zorgen over.  Onze Oproep zou in ieder geval kunnen zijn dat door keuzes aan de kant van college/ raad, verenigingen niet voor problemen moeten komen te staan. Laat de verenigingen niet in hun ‘hemd’ of in dit geval in hun ‘turnpak’ op straat staan!

Om daar op door te gaan. De behoefte aan een sporthal is groot. In Zevenhuizen en Nieuwerkerk is het tekort het grootst. In de sport- en accommodatievisie (p48) is een sporthal in Zevenhuizen opgenomen. In het haalbaarheidsonderzoek staat deze er niet meer specifiek in en wordt voorgesorteerd op een locatie in het vijfde dorp. Graag een reactie van de wethouder. Hoe voorkomen we dat we geen ruimte meer hebben voor de belangrijke verenigingen vanwege groei in ledenaantal. 

Wanneer gaan we gaan we spreken over de middellange en lange termijn. Graag een reactie van de wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.