24 januari 2024

Regionale Opvang Locatie

Op 24 januari stond de Regionale Opvang Locatie op de agenda van de raad. Dat dit een politiek gevoelig onderwerp is, bleek eens te meer uit de grote opkomst van inwoners en insprekers. Het onderwerp stond niet als besluitvormend op de agenda. Benno de Ruiter gaf de complexiteit van het vraagstuk goed weer in zijn bijdrage. 

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met iedereen te bedanken op de publieke tribune voor uw aanwezigheid, fijn dat u de moeite heeft genomen om op uw vrije avond hier bij te zijn.

Vanavond spreken we over informatienota B1616 regionale opvanglocatie voor statushouders en kansrijke asielzoekers in onze gemeente, deze mensen hebben een perspectief in Nederland, zij krijgen op termijn een woning toegewezen en verblijven tot die tijd in de ROL.

 

Maar voorzitter, Wat ons betreft mogen we niet vergeten dat onze inwoners altijd de hoofdROL moeten hebben in een fatsoenlijk Zuidplas

Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat CDA Zuidplas een partij is die staat voor solidariteit en medemenselijkheid. We hebben de verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging een veilige plek te bieden. Dit is een complexe evenwichtsoefening, waarbij we zorgvuldig moeten afwegen hoe we onze lokale belangen behartigen en tegelijkertijd voldoen aan onze morele plicht om hulp te bieden aan hen die het nodig hebben.

Veel inwoners zijn bereid om een positieve bijdrage te leveren aan de opvang en integratie van statushouders. Echter, ze uiten ook hun zorgen over hoe dit proces verloopt en het gevoel hebben niet gehoord te worden. Kan het college een toelichting geven over de genomen route op de participatieladder, en hoe zag het participatietraject eruit en waarom er niet gekozen is om bijvoorbeeld in alle dorpen een algemene informatie en participatieavond te houden om de inwoners en ondernemers van alle dorpen fatsoenlijk aan de voorkant mee te nemen. Precies wat ook gevraagd is in een eerder aangenomen motie in mei 2021. We hoorden dhr Bakx dat het voelt als een overvaltechniek met voldongen feiten, en dat is niet het gevoel dat kan overblijven na een participatiebijeenkomst zoals het CDA dat wil zien en dat heb ik eerdere sprekers ook horen zeggen. Graag een reactie van het college op deze vragen.

Voorzitter, het signaal dat inwoners zich niet gehoord voelen, vinden wij een belangrijke zorg. Het maatschappelijk absorptievermogen en participatie van de samenleving zijn cruciaal in dit proces. Daarom willen wij als CDA een ROL informatiepunt waar mensen terecht kunnen met vragen, zorgen en eventueel meldingen kunnen doen en dat deze direct door experts op dit gebied beantwoord kunnen worden of als nodig actie wordt ondernomen. Ons doel is een open en inclusieve dialoog, waarbij we samenwerken aan een fatsoenlijke oplossing die zowel recht doet aan lokale zorgen als aan onze verantwoordelijkheden. Hier dienen wij samen met de cu SGP de motie ‘ROL informatiepunt’ voor in 

In gevallen van tijdelijke opvang voor groepen die dringend hulp nodig hebben, heeft het college aangetoond dat het in staat is om snel en efficiënt ruimtes te organiseren. Dit vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en snel beslissingen te nemen, maakt het college een effectieve speler in crisissituaties. Dit hebben we gezien voor bijvoorbeeld de Oekraïne Opvang en de crisisnoodopvang in Moordrecht.

Echter, er lijkt een discrepantie te zijn wanneer het aankomt op het realiseren van soortgelijke faciliteiten voor de eigen inwoners. Raadsbreed is er behoefte om snel woningen te realiseren. Daarmee zou het college in staat moeten zijn om dezelfde mate van toewijding en daadkracht te tonen bij het oplossen van de lokale problemen en behoeften voor huisvesting. Het waarborgen van permanente tijdelijke oplossingen voor de huisvesting van eigen inwoners zou een even hoge prioriteit moeten hebben als het bieden van tijdelijke opvang aan mensen in nood.

Voorzitter, ik krijg het niet meer verkocht waarom er niet sneller voor eigen inwoners gerealiseerd kan worden. Onder de noemer tijdelijkheid is toch veel sneller te acteren? Graag een reactie hierop van het college waarom daar geen gebruik van wordt gemaakt.

Wij dienen daarom een motie in samen met cusgp en d66 en roepen het college op om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in kwartaal drie van 2024 met verschillende ontwikkelings scenario’s te komen onder de noemer tijdelijkheid. En alstublieft, beantwoord de vraag niet met wat het volgens de raad mag kosten. De CDA fractie wil de voorstellen en daarbij behorende kosten afwegen en maximaal op zoek gaan naar een dekkingsmogelijkheid. Want als wij dit vragen, dan mag u ook verwachten dat wij ons ook maximaal gaan inspannen om dit op de begroting  te realiseren. 

Over woningen gesproken, er worden 43 flexwoningen door het coa gerealiseerd.

Is de wethouder het met ons eens dat in dit specifieke geval de flexwoningen aan inwoners van Zuidplas moeten toekomen?   

Hoe zit dit met de maximale toewijzing van 25% volgens huisvestingsverordening? Kan er gesteld worden dat 25% van 300 asielzoekers zou betekenen dat er 75 woningen direct kunnen worden toegewezen aan eigen inwoners uit Zuidplas?

Voorzitter,

Vanuit een zakelijk perspectief gezien is het onaanvaardbaar dat het beleid van de rijksoverheid op dit gebied faalt, keer op keer. De onmenselijke problemen die nu ontstaan in Ter Apel zijn een direct gevolg van het nalaten van de rijksoverheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen.

We roepen de rijksoverheid op om niet langer weg te kijken van de realiteit. Stop de struisvogelpolitiek en neem de verantwoordelijkheid voor de problemen die lokaal ontstaan door landelijke besluitvorming. Kan het college op dit punt aangeven wat zij gedaan hebben om de rijksoverheid dit signaal over te brengen ervan uitgaande dat dit is gebeurd.

Voorzitter, het is de overtuiging van het CDA dat de opvang van mensen met zorg en aandacht dient te gebeuren, waarbij het cruciaal is dat zij zich vooral welkom voelen. Tegelijkertijd erkennen wij de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze huidige inwoners.  Om mensen met perspectief op te vangen, vraagt dit direct om integratiemaatregelen, school, zorg, veiligheid, verenigingen enzovoorts. Ook dit was een oproep in een eerdere motie om goed in te voorzien.

Kan het college aangeven hoe zij dit gaan borgen, wetend dat er nu wachtlijsten zijn, klassen vol zitten en de politiecapaciteit schaars is.

Wij vragen ons ook af hoe de ambtelijke organisatie in staat is om dit allemaal te organiseren. Dit vragen wij ons af doordat wij meermaals horen dat er te weinig personeel is. Deze ambtelijke organisatie werkt zich een slag in de rondte bij 1 van de snelst groeiende gemeente van Nederland Wij vinden ook dat zij fatsoenlijk hun werk moeten kunnen doen en steeds maar meer erbij. Dit zien we ook in de begrotingen, er blijft geld over, niet omdat we meer inkomsten hebben maar doordat we het niet kunnen inzetten. Kan het college toezeggen dat de huidige inwoners geen verschraalde dienstverlening gaan krijgen doordat de ambtelijke capaciteit anders verdeeld moet worden.

Voorzitter, er bestaat veiligheid en een gevoel van veiligheid en beide zijn belangrijk. De CDA fractie heeft tijdens de programmabegroting een motie ingediend om te onderzoeken of de geschrapte BOA weer terug in de formatie kan komen. Hoe ziet het college dit en kan het college aangeven of er al middelen zijn gevonden om de BOA terug in formatie te brengen? 

Voorzitter, kan het college aangeven hoe het staat met de formatie van de politie, is deze op orde. Krijgt de politie ook extra taken erbij als er een ROL komt. Graag reactie daarop. 

Voorzitter, Kan het college ook een duiding geven wat de consequenties zijn als het voorliggende plan niet of aangepast doorgaat. Wat betekent dat voor de huidige afspraken met het COA? en wat zijn de mogelijke positieve danwel negatieve consequenties hiervan?

Wij denken daarbij aan de locatie voorkeur, we hoorden eerder vanavond ecoloog mw van dijk pleiten voor de waardevolle groenstructuur op de beoogde locatie.

Ook het aantal mensen of gefaseerd opbouwen naar het maximale om het gelijkelijk te laten gaan en bijvoorbeeld meer flex woningen uitonderhandelen. Is het ook mogelijk omdat wij een regionale rol beogen te vervullen dat onze jaarlijkse taakstelling verlaagd en verdeeld kan worden over de regio. Kan het college nog eens verduidelijken welke afspraken er gemaakt zijn met het COA op het aantal van maximaal en welk mechanisme heeft het college als deze afspraak niet nagekomen wordt.

Kan het college in de beantwoording meenemen welke mogelijk consequenties of kansen het heeft in de gister aangenomen spreidingswet

Voorzitter, deze raad heeft eerder een motie ingediend met de oproep om op zoek te gaan naar een permanente locatie voor tijdelijke opvang. De ROL past daar niet in. De vraag die de CDA fractie heeft, hoe wordt door het college nog uitvoering gegeven aan deze motie? Wat het CDA betreft, afhankelijk van het antwoord, komen wij hier in tweede termijn op terug

Voorzitter tot slot

De CDA fractie heeft veel vragen gesteld en dat komt doordat we dit onderwerp goed willen afwegen voor een fatsoenlijk Zuidplas. Wij kijken uit naar de beantwoording van het college en zien uit naar de tweede termijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.