27 september 2018

Zorgen bij bewoners Moordrecht over losloopgebieden, CDA stelt vragen

De leden van de CDA-fractie worden regelmatig benaderd door inwoners uit Moordrecht betreffende de hondenlosloopgebieden. Er worden zorgen geuit door zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Het steeds veranderen van de losloopgebieden brengt onduidelijkheid met zich mee, zeker nu de omvang van de losloopgebieden flink wordt vergroot.

We horen van zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters dat ze niet graag het Moerhoutpark in Moordrecht in gaan. Mensen zonder hond vinden het veelal niet prettig ’benaderd’ te worden door onbekende loslopende honden. De bezitters van een hond hebben soms angst dat hun hond niet veilig aangelijnd kan lopen, doordat de hond aangevallen kan worden (wat al enkele keren is gebeurd). Het fietsen is in het Moerhoutpark en het zogenoemde Wilgenlaantje praktisch onmogelijk geworden door de loslopende honden, ondanks dat deze officieel zijn aangeduid als fietspad.

Alvorens de inwoners de nieuwe folder van de losloopgebieden in Zuidplas ontvangen, is het goed duidelijkheid te krijgen (en op te nemen in de nieuwe folder aan inwoners) betreffende het beleid.

CDA-fractielid Benno de Ruiter heeft daarom op 26 september de volgende vragen gesteld over deze losloopgebieden:

1) In de beantwoording van de vragen met document nummer U18.000627 geeft u aan dat er overlegd gaat worden met inwoners om het beleid regelmatig te verifiëren betreffende losloopgebieden. 


a) Is dat bij deze aanpassing ook gebeurd?

b) Zo ja, met welke inwoners wordt er dan gesproken, is dit een representatieve groep t.o.v van de samenleving die gebruik maakt van b.v. Het Moerhoutpark?

2) Tot enkele maanden geleden was er in het Moerhoutpark een afgesloten stuk welke bestemd was voor loslopende honden.

a) Waarom is deze zonder goede communicatie weggehaald?

b) Waarom voldeed dit stuk niet? 

3) In de APV is te lezen dat ‘ art 2:57 beperkt het loslopen van honden op de weg. In het bijzonder heeft dit artikel de volgende bedoelingen:

- De bescherming van de verkeersveiligheid die door loslopende honden in gevaar kan worden gebracht

- Het voorkomen van hinder voor voetgangers

- Het voorkomen van schade en dierenleed’

’art 2:58 de eigenaar of houder van een hond is verplicht er voor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op: A. Een gedeelte van de weg dat bestemd is voor verkeer van voetgangers of fietsers’

Gezien deze in de APV opgenomen artikelen kunnen wij geen onderbouwing vinden om het zogenoemde Wilgenlaantje in Moordrecht, dat als fietspad bestemd is, aan te wijzen als losloopgebied. Het smalle laantje is niet meer dan een fietspad met een smal strookje gras aan weerszijde.

a) Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd?

b) Waarom is dit smalle laantje toegewezen (in strijd met APV) als losloopgebied?

c) Zijn de losloopgebieden ook in de andere dorpen op soortgelijke locaties toegewezen?

4) Is er door alle aanpassingen nog budget voor de toegezegde (dierenwelzijnnota) speelatributen?

5) Zoals te lezen in de beantwoording (zoals reeds bovenaan aangegeven), zou er vanaf februari 2018 gehandhaafd worden op het niet opruimen van hondenpoep en op het aangelijnd houden buiten de losloopgebieden.

a) Wordt er daadwerkelijk gehandhaafd vanaf februari 2018?

b) Hoe is de handhaving georganiseerd in de verschillende dorpen?

c) Wat zijn de resultaten tot nu toe?

6) Gezien de recentelijke verruiming van de losloop gebieden is het aannemelijk dat het lastig te handhaven is op het opruimen van hondenpoep. Wat zijn de handhavingscijfers en is het inderdaad lastiger te handhaven? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.