Nederland is uit balans en dat zien we elke dag om ons heen. De samenleving versnippert en verhardt. Veel mensen missen in deze tijd de verbinding, de saamhorigheid en de solidariteit, waarmee we als klein land uitgroeiden tot een van de beste landen ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Dat vertrouwen staat onder druk. Deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen, gebaseerd op vertrouwde waarden. Deze tijd vraagt om solidariteit, saamhorigheid, rentmeesterschap en het bieden van zekerheid. Als antwoord op de verharding, de versnippering en de polarisatie. En juist daarom kiest het CDA in het nieuwe coalitieakkoord voor: samen bouwen aan een beter Nederland waar ieder mens telt. Een land waar we het samen goed hebben, waar iedereen meedoet en we niemand in de steek laten. Waar welvaart én welzijn, vrijheid én verantwoordelijkheid weer in balans zijn. Waar je je thuis voelt en beschermd weet.

Juist in deze tijd van corona mag Nederland van de politiek verwachten dat zij antwoord geeft op hun zorgen. Zorgen van alledag. Over de middenklasse die onder druk staat, de veiligheid op straat, of je wel kunt gaan studeren, de onzekerheid over je baan, over het klimaat of een betaalbaar huis. Deze opdracht maken we pas waar als we écht het verschil kunnen maken in het dagelijks leven van iedereen in dit land. Als we onze verantwoordelijkheid nemen en de balans herstellen. Die hoop doet leven, in het vertrouwen dat we met elkaar iedere uitdaging aankunnen.

Vandaag presenteren wij onze plannen om deze balans te herstellen en daarmee de hoop en het vertrouwen op een betere toekomst voor ons allemaal. Het zijn de plannen van vier partijen die bereid zijn die verantwoordelijkheid te dragen. En ook al verandert een politiek akkoord de wereld niet in één dag, vandaag zetten wij als CDA met deze coalitie wel de eerste stap op weg naar een beter Nederland. Naar een sterkere samenleving, waar ieder mens telt.

Lees het hele regeerakkoord

Klik hier

Investeren in onze veiligheid

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen in een veilige samenleving kunnen we onze kinderen gezond en veilig laten opgroeien. Veiligheid is niet alleen een taak voor politie en justitie. Het is ook een kwestie van waarden en normen. De ongemakkelijke waarheid is dat criminaliteit en overlast vaak draaien om drugs. Daar leggen we ons niet bij neer. De ondermijning van de rechtsstaat moet een halt toe worden geroepen.  Veiligheid en vrede zijn in de wereld geen vanzelfsprekendheid en daarin neemt Nederland haar verantwoordelijkheid. Dat vraagt om een sterke en slagvaardige defensie die toegerust is voor de internationale opgave van de toekomst.

Ondermijning

Straffen en boetes gerelateerd aan de productie en handel van drugs en grootschalig drugsbezit worden verhoogd. We gaan lessen trekken uit de Italiaanse maffia-aanpak om de ondermijning in Nederland een slag toe te brengen.

Misdaadgeld afpakken

We zetten in op het doorbreken van het verdienmodel van criminelen en pakken hun misdaadgeld af, en investeren dat in de wijken die onder hun criminaliteit hebben geleden.

Een miljard euro voor veiligheid

We investeren een miljard euro in onze veiligheid door o.a. meer politieagenten op te leiden, meer digitale opsporing mogelijk te maken en onze veiligheidsdiensten uit te breiden. 

Investeren in defensie

We gaan verder met het grootschalig investeren, circa 3 miljard euro, in onze defensie zodat we beter voldoen aan de internationale normen en afspraken. Dit doen we door betere arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel, te investeren in o.a. modern materieel, het verhogen van de inzetbaarheid van het leger en het wegwerken van achterstanden in het onderhoud.We gaan verder met het grootschalig investeren, circa 3 miljard euro, in onze defensie zodat we beter voldoen aan de internationale normen en afspraken. Dit doen we door betere arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel, te investeren in o.a. modern materieel, het verhogen van de inzetbaarheid van het leger en het wegwerken van achterstanden in het onderhoud.

Klimaat voor de volgende generatie

De klimaatverandering wordt wereldwijd steeds duidelijker. Tegelijkertijd worden de tegenstellingen bewust gevoed en gecreëerd waardoor oplossingen onbereikbaar lijken. Angst en scepsis gaan dit probleem niet oplossen. Dat vraagt om daadkracht én realisme. De klimaatpolarisatie verdient een antwoord van hoop, draagvlak en solidariteit. Dat is onze plicht naar de volgende generaties. Het CDA kiest daarom met deze coalitie voor een ambitieuze én realistische klimaataanpak, waarmee we ieder naar vermogen een steentje bij dragen aan het herstel van onze aarde. Dat is wat rentmeesterschap van ons vraagt.

Tenminste 55% CO2-reductie in 2030

We verhogen het nationale klimaatdoel naar tenminste 55% CO2-reductie in 2030. Dat is ambitieuzer dan het Europese klimaatbeleid van Nederland vraagt.

Groene industriepolitiek

We kiezen voor groene industriepolitiek, waarmee we de industrie niet over de grens jagen maar in Nederland behouden en vergroenen. We maken ambitieuze maatwerkafspraken met de bedrijven met de grootste CO2-uitstoot.

Kernenergie

We investeren in kernenergie als onmisbaar onderdeel van de overgang naar schone energiebronnen.

Klimaatfonds

We investeren 35 miljard euro in de komende 10 jaar via een klimaatfonds zodat we voorkomen dat de klimaatrekening terugslaat op de energierekening van gewone mensen. We willen de energierekening niet laten stijgen, maar betaalbaar houden.

Volkshuisvesting met meer woningen

Het tekort aan betaalbare woningen raakt aan de grondwettelijke taak van de overheid om te voorzien in voldoende woonruimte voor iedereen. In steeds meer steden en dorpen zijn woningen onbetaalbaar voor (jonge) gezinnen en starters. Dit is één van de grootste opgaven. We mogen geen dag meer verliezen. 

Voor het CDA is volkshuisvesting het enige juiste antwoord op een doorgeschoten woningmarkt. Alleen met regie vanuit de overheid, forse investeringen en samenwerking tussen alle partijen kunnen we het woningentekort aanpakken.

Versnelde woningbouw

We gaan in het hele land bouwen. De woningbouw wordt versneld richting 100.000 woningen per jaar, vooral voor betaalbare huur- en koopwoningen. 

Verhuurderheffing afgeschaft

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Woningbouwcorporaties krijgen de verplichting dit geld te gebruiken voor de bouw van flexwoningen en betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en de leefbaarheid in de wijken. 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Volkshuisvesting wordt weer een echte overheidstaak met een stevige regierol voor het Rijk. Daarom komt er een aparte minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Bereikbaarheid op orde

Er wordt 7,5 miljard euro gereserveerd voor infrastructuur rond en naar nieuwe woningen, zodat de bereikbaarheid op orde is.

Miljard euro voor een woningbouwimpuls

We investeren 1 miljard euro voor een woningbouwimpuls, waarmee de bouw van betaalbare woningen wordt gestimuleerd, en 600 miljoen euro voor het volkshuisvestingsfonds, waarmee de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken wordt verbeterd.

Ieder mens telt

Het CDA staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en we niemand in de steek laten. Een land waarin iedereen met zijn talenten een bijdrage kan leveren, maar waar we altijd omzien naar mensen die onze ondersteuning nodig hebben. Recht doen aan mensen vraagt om een overheid die leert van fouten en deze herstelt waar ze tekort is geschoten. Ieder mens moet kunnen vertrouwen en rekenen op een betrouwbare en dienstbare overheid. In een land waarin ieder mens en ieder talent telt krijgen studenten de kans om schuldenvrij te studeren.

Gedupeerden toeslagenaffaire en aardbevingsschade

Verbetering en versnelling van afhandeling van de schade van gedupeerden van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen.

Ambitieuze schuldenaanpak

Met een ambitieuze schuldenaanpak willen we het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 4 jaar tijd halveren. We investeren in laaggeletterdheid en verkorten schuldentrajecten zodat mensen sneller uit de schulden komen.

Herinvoering basisbeurs

Studenten krijgen weer een basisbeurs zodat zij kunnen bouwen aan een toekomst zonder schulden. Hiermee geven we de gezinnen weer lucht voor hun kinderen die willen gaan studeren. Met de herinvoering van een basisbeurs herstellen we ons uitgangspunt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om door te studeren. Ongeacht de afkomst en het inkomen van je ouders. We geven een nader uit te werken compensatie voor de studenten die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met het leenstelsel. 

Dienstbare overheid

We verbeteren de uitvoering van de overheid zodat die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Daar hoort persoonlijk contact met de overheid en medewerkers van de overheid bij. Medewerkers van de overheid krijgen waar mogelijk meer beslisruimte in de uitvoering van wetten en regels om de menselijke maat toe te passen.

Uitbreiding maatschappelijke diensttijd en Nationaal Historisch Museum

Om de saamhorigheid en solidariteit te versterken investeren we extra in de uitbreiding van de maatschappelijke diensttijd en komt er een Nationaal Historisch museum waarin we onze gedeelde geschiedenis doorgeven aan de volgende generaties. 

Stikstofaanpak met perspectief voor boeren

De toekomst van ons landschap, waarin boeren en natuur aan elkaar gegeven zijn, staat al jaren onder druk. Ons doel is om boeren weer bestaanszekerheid en perspectief te geven en daarmee onze voedselvoorziening veilig te stellen voor de toekomst. Het stikstofprobleem lossen we op samen met boeren, bedrijven, bouwers en natuurorganisaties. Welvaart en welzijn, maar ook de toekomst van onze boerenbedrijven en de leefbaarheid van het platteland gaan hierin hand in hand. We laten dit niet over aan de hardste schreeuwers, maar kiezen voor een nieuwe balans met oplossingen die werken.

Landbouwtransitiefonds voor stikstofproblematiek

Voor de versterking van kwetsbare gebieden komt er een landbouw transitiefonds om de stikstofproblematiek in samenhang met het herstel van de bodem, water en biodiversiteit integraal aan te pakken.

Ruimhartige stoppersregelingen voor boeren

Met het landbouwtransitiefonds van 25 miljard euro investeren we ook in innovatie, stalaanpassingen en nieuwe natuur en komen we met een ruimhartige stoppersregelingen voor boeren die willen stoppen. De vrijgekomen grond gebruiken we voor jonge boeren die willen starten. Bij opkoop is het uitgangspunt vrijwilligheid maar, maar waar de opgaven het grootst zijn en vrijblijvendheid mogelijk niet haalbaar is, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden.

Investeren in agrarisch natuurbeheer

Om boeren ook in staat te stellen ons landschap te beheren, investeren we in agrarisch natuurbeheer. Zo ontstaat er naast landbouw en natuurgrond ook een tussenvorm van landschapsgronden.

Nederlands voedsel gepromoot

In Nederland geproduceerd voedsel zal extra worden gepromoot en worden voorzien van een herkomstetiket. Consumenten kunnen zo bewuster Nederlandse producten kopen.

Twitter

CDA

Eens met onze plannen? Word ook lid!

Klik hier en ontvang een speciaal welkomstkado
 • Nieuwsbrief

  Wil jij op de hoogte blijven van alles wat wij doen in de komende kabinetsperiode? Klik dan hier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

 • Steun ons

  De komende periode hebben wij jouw steun hard nodig! Klik hier om een bijdrage te doen.

  Onder andere met jouw steun kunnen wij de komende periode hard aan onze plannen werken!

 • Teruglezen over de formatie?

  Wil je teruglezen hoe de formatie verliep? Klik dan hier om te lezen hoe de formatie voor het CDA verliep.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.