In de commissievergadering van 19 november bespreekt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan, afgekort GVVP. Met dit nieuwe plan wordt werk gemaakt van een optimaal bereikbare gemeente, waarbij veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan.  Het CDA Culemborg staat achter de geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen van het GVVP,  maar plaatst sterke vraagtekens bij de effectiviteit van maatregelen zoals deze nu zijn voorgesteld. De CDA Fractie heeft het college hierover technische vragen gesteld. Reden om deze vragen te stellen is dat het voor het CDA ontbreekt aan een actuele cijfermatige onderbouwing voor een algehele afsluiting van de Vianense Poort. Wat betreft het CDA zijn er alternatieven denkbaar waarmee de verkeersveiligheid van deze onderdoorgang bij het spoor kan worden verbeterd. Dit door deze tunnel van gemobiliseerd doorgaand verkeer te ontlasten in plaats van daarvoor compleet af te sluiten.

Kaders voor ruimtelijk beleid
Het nieuwe verkeersplan geeft duidelijke kaders voor toekomstig beleid. Dit vanuit een totaalvisie op gebied van Verkeer en Mobiliteit. Het GVVP heeft oog voor de ontwikkelingen waar wij als stad mee te maken hebben. Het CDA denkt dan specifiek aan de spoorzone ontwikkeling, de regionale woningbouwopgave en de vergrijzing c.q. de afname van het aantal jonge inwoners in Culemborg. De groep ouderen groeit. Op dit moment is ca. 40% van de inwoners 50 jaar of ouder. Dit vraagt de komende jaren, ook in het verkeer, om extra aandacht voor de minder mobiele inwoners. 

Alternatief algehele sluiting Vianense Poort
Om te komen tot stimulering van fietsgebruik wordt in het GVVP ingezet op het drastisch beperken van routes voor gemotoriseerd verkeer. CDA begrijpt de wens om de verkeersveiligheid van de spoorse doorsnijdingen te vergroten, maar ziet het geheel afsluiten van de Vianense Poort als te opportuun en dus niet als oplossing. Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende onderbouwing, waarmee er voor de 2.700 motorvoertuigen (data 2018), die dagelijks gebruik maken van deze onderdoorgang, een alternatieve route wordt geboden. Zo verwacht het CDA bij een algehele afsluiting een forse toename van verkeersdruk op de Triosingel, Otto van Reesweg, Westersingel, Prijssestraat, Boerenstraat, Zandstraat en Westersingel. De verkeersveiligheid van de Vianense Poort kan volgens het CDA ook worden vergroot door minder drastische maatregelen. Als alternatief ziet het meer in het gaan werken met stoplichten of door de onderdoorgang niet langer te zien als onderdeel van de doorgaande hoofdroute tussen oost en west. Zo zou, als het aan het CDA ligt, de tunnel als onderdoorgang open kunnen blijven voor gemotoriseerd verkeer van bewoners die in de direct omliggende wijk(en) wonen. Voor het CDA genoeg reden om hierover technische vragen te stellen en zo inzicht te krijgen waarom deze alternatieven niet zijn meegenomen.

Betere aansluiting op N320
Het CDA is voorstander van de opgenomen extra aansluiting op de N320 en het afwaarderen van de Parralelweg Oost als gebiedsontsluitingsweg. Het CDA herkent zich ook in het inzicht dat verkeerskundige knelpunten om een integrale gebiedsaanpak vragen. Daarmee maken deze onderdeel uit van het overleg met grondeigenaren en bewoners in het desbetreffende gebied en raakt het de bovenliggende visie op wonen, werken en recreëren in onze stad. In de uitwerking van het GVVP wil het CDA dat er rekening wordt gehouden met de inwonerswens waar het gaat om verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer in wijken en op de dijk.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van donderdag 3 december. 

Lees hier de agenda en stukken voor vergadering 19 november
Lees hier het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP)
Lees hier de door het CDA gestelde technische vragen en ontvangen beantwoording op het GVVP 
Lees hier het raadsvoorstel voor besluitvorming 3 december
Lees hier het eerdere standpunt van CDA over het behoud van twee-richtingsverkeer van de Vianense Poort

 

Update van het nieuwsbericht mei 2021: Ondanks de tegenstem van het CDA op het GVVP heeft meerderheid van de gemeenteraad gekozen voor de afsluiting van de Vianense Poort. Gestart wordt met een proef om de effecten op verkeerstromen te meten. Op basis van een ontvangen informatie notitie eind april heeft de CDA fractie heeft het CDA haar bedenkingen bij de criteria en kaders zoals deze zijn geformuleerd tbv de evaluatie. Het CDA is bang dat er nieuwe problemen worden gecreeerd in plaats van dat bestaande problemen opgeslost. Het CDA heeft hierover in mei 2021 schriftelijke vragen gesteld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.