Een groot tekort aan vrijwilligers, overbelaste bestuursleden en alsmaar stijgende kosten. Veel sportclubs in Nederland verkeren in zwaar weer. Uit een door het CDA gehouden enquête onder Culemborgse sportclubs blijkt dat ook 1 op de 3 verenigingen in onze stad tegen de grenzen van haar kunnen aan loopt. Verenigingen maken zich vooral zorgen over de stijgende kosten (73%) en een tekort aan vrijwilligers (69%).”Die zorgen passen niet bij het streven om meer Culemborgers gezond te houden en te krijgen”, zegt CDA-fractievoorzitter Marco van Zandwijk.

In Culemborg nog veel winst te halen
Nadat zorgen over het voortbestaan van sportverenigingen eerder dit jaar het landelijke nieuws haalde, deed de lokale CDA fractie onderzoek naar wat Culemborgse sportverenigingen bezighoudt. De uitkomst: zorgen over het voortbestaan vallen op dit moment nog mee, maar er is met oog op de toekomst wel actie nodig om verenigingen een blijvend perspectief te bieden. Van Zandwijk: “Met een duidelijke visie op bewegen, meer oog voor samenhang tussen initiatieven en een gerichte ondersteuning bij bijvoorbeeld een gezamenlijke werving van leden, blijkt er in Culemborg nog veel winst te halen.”

Nieuw beleid sport en bewegen
De gemeente Culemborg stelt momenteel nieuw sport -en beweegbeleid op waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat deze aansluit op de behoefte van de sportclubs. Dat was voor de lokale CDA-fractie aanleiding om rechtstreeks bij de sportclubs input op te halen. “Als we in de stad meer Culemborgers in beweging willen krijgen zullen we moeten zorgen dat de basis op orde is en dat sportclubs op de juiste ondersteuning vanuit de gemeente kunnen rekenen. Daarbij zal er oog moeten zijn voor de zaken waar de sportclubs tegenaan lopen. Het heeft geen zin verenigingen op te zadelen met onuitvoerbaar beleid“, aldus van Zandwijk.

Groeiend tekort aan vrijwilligers
Uit de gehouden enquête blijkt dat het groeiende tekort aan vrijwilligers het voortbestaan van de amateursport in gevaar brengt. Verenigingen geven aan dat zij dit als grootste uitdaging voor de komende jaren zien. Een groeiend tekort aan vrijwilligers heeft direct gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Van het organiseren van de wedstrijden, verzorgen van trainingen en het draaiend houden van de kantine. Het draagt allemaal bij aan het functioneren van de club.

Vitaliteit verenigingen met oog op toekomst
Leden van verenigingen vinden het doorgaans vanzelfsprekend dat er van alles voor hun geregeld wordt. Wanneer het aantal actieve leden binnen een sportclub minder wordt, komt het werk voor diverse taken echter steeds vaker op dezelfde mensen neer. “Op termijn is dat natuurlijk niet houdbaar”, zegt Van Zandwijk. “Nodig is dat er samen met de gemeente wordt gekeken naar manieren om sportclubs naar de toekomst toe vitaal te houden.”

Onzinnige regels
Het lokale beeld van het afnemend aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet sluit naadloos aan bij de landelijke trend. Als reden daartoe wordt veelal aangegeven dat het allemaal te ingewikkeld zou zijn geworden. Bert van Oostrum, penningmeester bij Atletiekvereniging Statina kan dit beamen. Hij noemt het voorbeeld van de verplichte UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel. “In de praktijk loop je bij een bestuurswissel tegen een niet navolgbare wirwar van administratie aan. Allemaal werkzaamheden waar je als vrijwilliger niet op zit te wachten, en die niet bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging”, aldus van Oostrum.

Groene Krokodil
De uitdagingen waar verenigingen en vrijwilligers mee te maken hebben bracht het CDA op een ludieke manier onder de aandacht van Wethouder Mischa Peters. Zo ontving zij uit handen van Bert van Oostrum en Marco van Zandwijk ‘de Groene Krokodil’. Dit als symbool voor de toenemende regeldruk voor verenigingen. Samen met de wethouder wil Van Zandwijk de belemmering van de UBO-registratie onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer. Inge van Dijk Kamerlid voor het CDA, deed hiertoe recent een oproep aan lokale CDA fracties. “Sommige regels maken het besturen van verenigingen steeds complexer. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het genoemde voorbeeld van de UBO-registratie zorgt bij meerdere verenigingen voor frustratie. We zouden graag zien dat deze onzinnige registratie voor verenigingen word geschrapt”, aldus de Culemborgse CDA-fractievoorzitter.

Continue werken aan een fitter Culemborg
Komend jaar wil de lokale CDA fractie met de verkregen input aan de slag. Het zal in ieder geval de volgende stappen gaan zetten.

1. Samen met de wethouder gaan wij het knelpunt van de UBO-registratie onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer. Met Kamerlid Inge van Dijk (CDA) hebben wij hier reeds contact over.
2. De uitkomsten van de mini-enquête dienen voor ons als input voor het op te stellen beleid. Wij hopen dat veel van de door de sportclubs aangedragen ideeën als één sport-servicepunt, de samenwerking met zorg-onderwijs-bedrijfsleven, laagdrempelige instapmogelijkheden en betere promotie straks in het nieuwe beleid een plek gaan krijgen.
3. Wij gaan verder in gesprek over sport, verenigingen en de regelgeving voor verenigingen. Dit op een landelijke bijeenkomst op vrijdag 7 juni a.s. in Amersfoort. Aan deze bijeenkomst zullen het CDA-Tweede-Kamerlid Inge van Dijk en Marco van Zandwijk inhoudelijk hun bijdragen leveren. Bestuursleden van Culemborgse verenigingen zijn uitgenodigd om mee te gaan. Interesse? Stuur een mailtje naar [email protected] 

Lees interview met SRC FM (16 april 2024) 
Download de uitkomsten van de mini-enquete Toekomstperspectief Sport 2024

Foto's met dank aan Arno voor de Poorte
Kunststof doppen van de Groene Krokodil met dank aan Dickij Vroege van Dickij's Doppen Depot Culemborg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.