Goed onderwijs vormt de sleutel voor de toekomst van ieder kind. Het is onze taak om kinderen thuis en op school en voor en na schooltijd goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Goede afspraken en korte lijnen tussen scholen, sociaal wijkteam, politie en zorgaanbieders zijn hierin van groot belang. Jongerencoaches en schoolmaatschappelijk werkers kunnen hierin een grote rol spelen.

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind ook buiten schooltijd kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Daarom willen wij in principe niet bezuinigen op brede school activiteiten.

Identiteit van de school is voor ouders belangrijk. Ouders moeten zelf kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. Bij leerling vervoer staat het belang van het kind voorop. Ze moeten daarbij zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben. Gemeenten dienen samen met schoolbesturen een IHP op te stellen waarin duurzame renovatie, meerjarenonderhoudsplannen van de schoolbesturen en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.

Concreet:
- Het CDA wil dat naschoolse activiteiten van de Brede School met partners blijvend worden georganiseerd.
- Het CDA wil dat de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen.

Dit onderwerp heeft raakvlakken met onderwerpen als Talentacademie en Sport en Cultuur            

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.