13 juli 2023

Vier CDA-moties krijgen ruime steun in Provinciale Staten

Het CDA wil in de komende vier jaar een positief kritische bijdrage leveren vanuit de oppositie in Provinciale Staten. Om de daad bij het woord te voegen werden daarom drie moties ingediend met aanvullingen op het coalitieakkoord van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP. De moties werden alle drie met een ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten.

Op voorstel van de CDA-fractie wordt gezocht naar een manier om het Bevrijdingsfestival ook de komende vier jaar gratis toegankelijk te houden. Ook moet met een brede blik worden gekeken naar provinciale steun voor kleine en grote evenementen, met een goede spreiding over de gehele provincie.

Niet alleen de leegstand van agrarische gebouwen vormt een probleem, maar ook die van kerkelijke gebouwen. De provincie gaat op voorstel van het CDA de helpende hand bieden bij het herbestemmen van deze gebouwen tot bijvoorbeeld ontmoetingsruimten.

Ook wordt het begrip toegankelijkheid op voorstel van de CDA-fractie breder gezien. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid maar ook bijvoorbeeld de sociale, financiële en digitale toegankelijkheid. ‘Wij willen dat iedereen die in onze provincie woont, werkt of recreëert onbeperkt mee kan doen en zichzelf kan zijn’, aldus fractievoorzitter Rick Brink.

Een vierde motie van de CDA-fractie (samen ingediend met de Partij voor de Dieren) had betrekking op het provinciale inpassingsplan (PIP) voor het Natura 2000-gebied Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld. In de motie wordt gepleit voor een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat in het betreffende gebied met optimale duidelijkheid voor de grondeigenaren en ondernemers, waarbij ook het provinciale plan voor het landelijk gebied (PPLG) wordt betrokken. CDA-Statenlid Klaas de Lange: ‘Niet om de uitvoering te vertragen, maar om het in één keer goed te doen.’ De motie werd met algemeen stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.