01 oktober 2021

CDA dient samen met PvdA en GroenLinks motie Verruiming Bestemming

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 oktober 2021 constaterende dat:
-    vanwege de corona-crisis de exploitatie-uitgaven voor de reguliere OV-concessies tijdelijk lager zijn;
-    Gedeputeerde Staten daarop voorstelt om € 3,6 mln van deze middelen toe te voegen aan de exploitatie van programma 8 Basisinfrastructuur Mobiliteit in de jaren 2023, 2024 en 2025  om de meerkosten van de  noodconcessie West-Brabant in die jaren te compenseren;
-    er op dit moment vanwege een gebrek aan voldoende reizigers afgeschaald wordt in het aantal en de frequentie van lijnen;


overwegende dat
-    het onzeker is tot hoeveel meerkosten de noodconcessie in de toekomst leidt;
-    voorkomen moet worden dat Brabanders die geen gebruik meer van het OV kunnen maken, uit gaan wijken naar minder duurzame manieren van mobiliteit, en niet meer terugkeren in het OV;
verzoeken Gedeputeerde Staten om 
-    de € 3,6 mln niet uitsluitend in te zetten om meerkosten van de noodconcessie het hoofd te bieden, maar indien nodig mede in te zetten ten behoeve van het opschalen van het OV als de vraag toeneemt en ter financiering van kleinschalige OV-innovatie;
-    Provinciale Staten middels jaarrekening en/of burap’s te informeren over de inzet van de € 3,6 mln;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.