Prioriteiten

Wonen

Samen bouwen aan meer betaalbare woningen:

 • Samen bouwen we aan Brabant met 14.000 betaalbare woningen per jaar. CDA Brabant wil meer en sneller passende en betaalbare woningen in Brabantse dorpen en steden. Tot 2030 minimaal 14.000 woningen per jaar erbij.

 • Samen bouwen we Brabant mooier met starters.  Ieder begin is moeilijk. Daarom wil CDA Brabant starters op de woningmarkt een duwtje in de rug geven door een starterslening. Zodat ook voor jou een mooie woning in de voor jou gewenste omgeving mogelijk wordt. 

 • Samen bouwen we aan een Brabant voor iedereen. Ouder worden doen we samen. CDA  Brabant zorgt ervoor dat er voor senioren in eigen omgeving passende en gezamenlijke woonvormen worden gerealiseerd. Het CDA stimuleert deze woonvormen via een aanjaag-subsidie. Onze Brabantse senioren doen er toe. Samen bouwen we aan een mooier Brabant met Flexwoningen. Flexwoningen zijn een oplossing voor het woningtekort. Deze tijdelijke woonconcepten zijn uitermate geschikt voor de huisvesting van spoedzoekers. Bijvoorbeeld studenten, statushouders en arbeidsmigranten.

 

Bereikbaarheid

Samen bouwen aan een beter bereikbaar Brabant

 • Samen bouwen we aan Brabant met beter OV en nieuwe vervoersvormen. Bereikbaarheid van kleinere gemeentes door middel van het OV is belangrijk. Bij rustigere bus- en treinverbindingen moet het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan het economisch belang.
 • Samen bouwen we aan een beter OV in Brabant. Uitbreiding van (internationale) spoorverbindingen, goed ingerichte OV knooppunten, beter functionerende OV-lijnen en nieuwe collectieve vormen van vervoer moeten bijdragen aan een betere mobiliteit van iedere Brabander.
 • Samen bouwen we aan nieuwe initiatieven. Nieuwe vormen van vervoer zoals de Brainportlijn moeten na een positieve evaluatie sneller worden uitgerold in andere delen van Brabant en over de provinciegrenzen heen.
 • Samen bouwen we aan een Brabant met meer wandel- en fietsroutes. Dit voor zowel recreatief gebruik als voor woon- en werkverkeer (snelfietsroutes). Vitaliteit moeten we stimuleren. 

Agrarisch perspectief

Samen bouwen aan onze toekomstige voedselproductie

 • Samen bouwen we aan een mooier Brabant zónder staldeadline. De deadline (1-1-2024) voor stalinnovaties is niet houdbaar, omdat deze op dit moment te weinig juridische zekerheid bieden voor de ondernemers, de emissiereducties onvoldoende worden geborgd en procedureel niet haalbaar zijn.
 • Samen bouwen we aan Brabant met stevige steun voor landbouwinnovatie. Het innovatieve vermogen van Brabant wordt onvoldoende benut. Innovatie in de landbouw en de voedselsector moeten een stevige impuls krijgen zodat we op een verantwoorde manier onze voedselproductie veilig stellen.
 • Samen bouwen we aan Brabant met stevige steun voor lokale voedselproductie. Agrariërs verdienen perspectief. Dankzij focus op agrarisch natuur- en landschapsbeheer maken we langlopende afspraken met agrariërs zodat zij een langdurig en goed verdienmodel hebben. Onze Brabantse agrariërs doen er toe.
 • Samen bouwen we Brabant met een slimme grondbank. Door het opzetten van een grondbank kunnen we – met ons boerenverstand – voorzien in behoud van voldoende agrarische grond voor extensivering, circulaire en natuur inclusieve landbouw.
 • Samen bouwen we aan een goede aanpak voor de agrarische sector. De agrarische sector wordt oneerlijk aangepakt. Alle sectoren én het buitenland dienen bij te dragen aan stikstofreductie en natuurverbetering.
 • Samen bouwen we aan de toekomst. CDA Brabant wil jonge boeren ondersteunen door te investeren in onderwijs binnen de groene sector op alle niveaus, zodat we arbeidsmarkttekorten en gebrek aan opvolgers tegen gaan.

MKB en economie

Samen bouwen aan een gezonde economie

 • Samen bouwen we aan Brabant met goede werkgelegenheid. We kiezen daarom  voor hoogwaardige productie, voor innovatie. Dus niet teveel grote magazijnen meer.
 • Samen bouwen we aan Brabant met goed bereikbare bedrijventerreinen. Brabantse bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en blijven per openbaar vervoer. Daar waar een reguliere busverbinding niet rendabel is, kunnen creatieve, maatwerkvervoersoplossingen, mede  met hulp van de provincie, uitkomst bieden.
 • Samen bouwen we aan een Brabant met steun voor Brabantse familiebedrijven, het mkb en startups. Onze Brabantse bedrijven moeten blijven bestaan. De provincie moet daarom meer meedenken met vraagstukken rondom vestiging, uitbreiding en verplaatsing. Onze Brabantse bedrijven doen er toe.
 • Samen bouwen we Brabant mooi met steun voor de Brabantse cultuur en het toerisme. De Brabantse gastvrijheid is namelijk van onschatbare waarde voor onze economie.

Duurzaamheid en klimaat

Samen bouwen aan een Brabant voor onze kinderen

 • Samen bouwen we aan een duurzamer Brabant. Om te kunnen blijven zorgen voor onze bedrijven zetten we bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen steviger in op meervoudig ruimtegebruik, duurzaamheid en circulariteit.
 • Samen bouwen we aan groene steden en dorpen. Via energiebesparing en het lokaal opwekken van energie, wordt de energierekening weer betaalbaar en dragen we bij aan een beter klimaat.
 • Samen bouwen we aan een Brabant met stroom voor iedereen. Daarom moet het elektriciteitsnet in Brabant snel worden verzwaard. Dit kan niet wachten tot 2030, zoals nu is aangekondigd. Jij thuis doet er toe.
 • Samen bouwen we aan Brabant met veilig drinkwater voor iedereen. Daarom dient de provincie samen met  drinkwatermaatschappijen de drinkwatervoorraad veilig te stellen zodat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft.

Veiligheid

Samen bouwen aan een veiliger Brabant

 • Samen bouwen we aan Brabant met meer aandacht en kansen voor jongeren. Het drugsprobleem moet worden aangepakt bij de wortel. We  moeten meer aandacht hebben voor jongeren welke vatbaarder zijn voor (drugs)criminaliteit en proberen samen met hen hun problemen aan te pakken. Hiermee verhogen we hun kansen om te slagen in de maatschappij.
 • Samen bouwen we aan een mooier Brabant en zetten we alles op alles om ondermijning en criminaliteit te bestrijden. De oorlog tegen ondermijning en drugscriminaliteit moeten we winnen. We blijven het Regionale Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC) ondersteunen om zo als winnaar uit de strijd te komen. Jouw veiligheid doet er toe.
 • Samen bouwen we Brabant mooi en veilig.  Met natuurbeheerders en grondbezitters zorgen we voor vernatting van natuurgebieden met meer loofbomen en minder naaldbomen. Daarnaast zorgen we voor nog beter begaanbare routes en brandgangen voor de brandweer, zodat we natuurbranden beter bestrijden.
 • Samen bouwen we aan Brabant met 0 verkeersdoden. Daarom wil CDA Brabant meer provinciale campagnes om ons bewustzijn in het verkeer te verbeteren. Ieder leven doet er toe.

Gezondheid

Samen bouwen aan een gezonder Brabant

 • Samen bouwen we aan Brabant met toegankelijke sport en beweging voor iedereen. Brabant is een sportieve provincie en we zijn trots op alle sporters, van topsporters tot recreanten. We zetten daarom in op toegankelijke sport voor iedereen. Dit vergroot ons geluk én onze gezondheid.
 • Samen bouwen we aan Brabant met regionale ziekenhuizen die open blijven. Iedere regio verdiend een streekziekenhuis, huisarts, thuiszorg & zorgcoöperaties in de buurt. Goede gezondheidszorg moet voor elke Brabander goed toegankelijk zijn. Daarom is CDA Brabant tegen sluiting van regionale ziekenhuizen. Jouw gezondheid doet er toe.
 • Samen bouwen we aan ons Brabantse verhaal. Met cultuur, erfgoed en het verenigingsleven, maken ons Brabantse verhaal compleet. Naast economie vinden wij het sociale leven belangrijk. Via sport en verenigingen ontstaan vriendschappen en sociale verbanden. Dat houdt ons vitaal en maakt Brabant als ons thuis! Onze Brabantse verenigingen doen er toe.
 • Samen bouwen we Brabant fit. Buitenruimtes moet aantrekkelijker worden ingericht om te gaan wandelen, fietsen en bewegen. Voor jong en oud!
 • Samen bouwen we aan Brabant met groene speeltuinen voor iedereen. CDA Brabant stimuleert de realisatie van ‘groene samen speeltuinen’ ter ondersteuning van breedtesport. Dit zijn ‘vergroende’ speeltuinen en buitensportaccommodaties die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een fysieke beperking.

Immigratie en asiel

Samen bouwen aan evenwichtige migratie

 • Samen bouwen we aan een gastvrij Brabant, dat ook met nieuwkomers Brabants blijft. Iemand die in Brabant komt wonen leert onze taal en respecteert onze cultuur. Onze Brabantse cultuur doet er toe.
 • Samen bouwen we aan dat Brabant Brabant blijft. We vragen Den Haag om de grenzen te herkennen en erkennen op gebied van migratie. We dienen hierbij rekening te houden met wat we in Brabant aan kunnen.
 • Samen bouwen we aan Brabant met alle kansen voor nieuwkomers om onze taal en cultuur te leren. Sporten, bewegen, spelen en sociaal samenzijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan integratie van nieuwe Brabanders zoals expats, arbeidsmigranten en statushouders en Oekraïners. We moeten verenigingen en stichtingen hier actiever bij helpen. 
 • Samen bouwen we aan Brabant met flexwoningen voor starters en nieuwkomers. De provincie faciliteert maximaal in voldoende huisvesting en opschaling is noodzakelijk. Tijdelijke woonvormen (flexwoningen) bieden hierbij mogelijkheden op korte termijn.

Onze prioriteiten per thema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.