20 april 2021

CDA stelt vragen over bescherming natuurbehoud door Uitbreiding Eindhoven Museum in Genneper Parken

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben de gemeenteraad van Eindhoven een raadsvoorstel aangeboden genaamd Uitbreiding Eindhoven Museum. Deze uitbreiding moet plaatsvinden in de Genneper Parken te Eindhoven, dat bestaat uit een relatief compleet cultuurhistorisch landschap. Denk aan waardevolle beek tot droog bos en alles wat daar tussenin zit, met tal van kleine landschapselementen en biologisch agrarisch gebruik. Ook ontwikkeling en beheer zijn gericht op het behoud én de ontwikkeling van deze kwaliteiten. Het is het samenspel van deze situatie die het gebied als geheel tot een leefgebied maakt voor tal van dier- en plantsoorten. 

De uitbreiding betekent dat er jaarlijks 150.000 bezoekers zullen worden verwelkomd, inclusief een horecagelegenheid die los van het Eindhovens Museum gaat functioneren maar wel noodzakelijk bijdraagt aan de exploitatie van het museum. Dit is een verdrievoudiging van het aantal huidige bezoekers. Deels zal de horeca ook in de avonduren gaan functioneren en als locatie voor feesten. De openingsuren van de horeca zullen ruimer zijn dan die van het toekomstige museum.

Het CDA ziet dat dit een enorme toename is van de 'ecologische voetafdruk' in dit waardevolle park. Zeker in combinatie met een concreet plan om een luxe, hoogwaardig hotel met horeca te realiseren in een monumentaal klooster op een steenworp afstand van dit nieuwe plan en ook gelegen in de groenblauwe mantel.

Het College van B&W van Eindhoven vindt dat er bij wijziging van het bestemmingsplan een kwaliteitsverbetering bewerkstelligd kan worden, zoals het provinciaal beleid dicteert (zie vraag 4). En het college vervolgt: De gesprekken met de provincie zijn reeds opgestart en er is sprake van een positieve ambtelijke reactie. Deze laatste conclusie leidt tot de volgende vragen van de CDA Fractie Noord-Brabant aan GS van Noord-Brabant. Gezien de verregaande stand van de besluitvormingsprocessen rondom de Genneperparken wil de partij graag zo snel mogelijk een reactie.

1. Ben u bekend met het hierboven geciteerde ontwerpraadsbesluit?

2. Bent u bekend met de positieve ambtelijke reactie?

3. Wat is de betekenis van deze ambtelijke reactie en wat zijn de rechtsgevolgen van deze positieve ambtelijke reactie?

4. Bent u bekend met het feit dat er op steenworp afstand nog een horeca gelegenheid wordt ontwikkeld en is dit verdisconteerd in de positieve ambtelijke reactie?

In het provinciale beleid omtrent de groenblauwe mantel geldt het volgende: het beleid in de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral op de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit bij het NNB (Natuurnetwerk Brabant). De groenblauwe mantel biedt daarbij ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap. De zogenaamde Ja-mits benadering. De ‘mits’ is daarbij vooral gericht op de voorwaarde dat een ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijk waarden en kenmerken in het gebied.

5. Deelt u onze mening dat het toch wel heel vreemd is dat de ambtelijke organisatie op voorhand positief reageert bij een dergelijke diepgaande ingreep, zeker in het licht van de reeds bestaande ontwikkelingen in het park om ook nog een hoogwaardig hotel te realiseren, inclusief horeca gelegenheid?

6. Bent u het met ons eens dat de uitbreiding in de Genneper Parken, die in het raadsvoorstel wordt voorgesteld veel te rooskleurig is en op geen enkele manier tegemoetkomt aan het beleid van de provincie met betrekking tot de groenblauwe mantel?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.