07 juli 2023

Doordat overheid niet levert, komen ze in tijdnood!

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 7 juli 2023,

Constaterende dat:

 • Op 3 maart 2023 jl. de IOV is aangepast, waarin in artikel 2.66 de datum van realisatie aanpassing stallen is gewijzigd naar 1 juli 2024
 • Op 3 maart 2023 jl. artikle2.68 is gewijzigd naar 1 oktober 2023
 • Op 30 juni 2023 jl. een Kamerbrief door Minister van de Wal is verstuurd, betreffende voortgang stikstof, waarin op pag. 10/11 staat te lezen dat de handreiking en onderzoeksresultaten, om tot een passende beoordeling voor juridisch houdbare stalsystemen te komen, pas in het vierde kwartaal van 2023 beschikbaar zijn
 • Op 30 juni 2023 jl. een Kamerbrief door Minister Adema is verstuurd, betreffende innovatie en borging van emissiearme systemen, waarin de conclusies uit het CBS-rapport over emissiearme stallen wordt bevestigd door WLR

Overwegende dat:

 • Veehouders die een vergunning ingediend hebben, van de omgevingsdienst te horen krijgen dat deze on-hold wordt gezet tot nader order
 • Er nog geen zicht is op een passende beoordeling, dan wel een handreiking daartoe, zie brief Minister van de Wal van 30 juni 2023
 • De juridische houdbaarheid van betreffende systemen niet gewaarborgd is
 • Het mogelijk is voor belanghebbende om dit met de huidige IOV in de hand aan te vechten bij de rechter
 • Het onmogelijk is voor veehouders om binnen 1 jaar de realisatie van de stalaanpassing te voldoen, die tijdig vergund is
 •        De eerstvolgende PS-dag, na het reces, op 29 september 2023 gepland staat
 • De Brabantse veehouders recht hebben op een sociaal, duidelijk, rechtvaardig en realistisch en rechtsgeldig tijdspad om hun vergunningen in te dienen dan wel de stalaanpassingen te realiseren

Dragen GS op:

 • Met onmiddellijke ingang de deadline van zowel 1 oktober als van 1 juli op te schorten
 • In samenspraak met betrokkenen, te komen tot een realistisch tijdspad, dat juridisch geborgd is en rechtszekerheid biedt aan de betreffende ondernemers
 • Op een zo’n kort mogelijke termijn, uiterlijk december 2023 met een breed gedragen voorstel te komen tot aanpassing van de IOV

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie CDA Brabant, Tanja van de Ven

Deze motie is mede ingediend door; 50plus brabant, PVV Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.