23 april 2021

Van wonen tot welzijn tot mobiliteit: zo ziet het CDA de toekomst voor ons mooie Brabant!

De perspectiefnota werd vrijdag besproken in de Statenvergadering, het moment om verder te kijken dan alleen de nabije toekomst. Die ziet er door corona heel anders uit. Het CDA heeft diverse voorstellen en ideeën die fractievoorzitter Ankie de Hoon graag deelt in dit artikel.

"Steeds meer wetenschappers zeggen ons dat we niet terug zullen gaan naar het oude normaal. Laten we daarom deze periode als een wake-up call zien om te bekijken of de huidige manier van werken en leven nog past bij wat we willen. Het vraagt nu lef en moed om daarbij stil te staan en vooruit te kijken. Neem de energievoorziening bijvoorbeeld. Voor de langere termijn liggen er kansen, onder andere voor groene waterstof. Groene waterstof is ook essentieel voor onze energie transitie. En het is belangrijk om zware industrie en transport te verduurzamen en om fluctuaties in de duurzame energievoorziening vanuit zon en wind op te vangen. Het Nationaal Groeifonds reserveert 338 mil. euro voor de doorontwikkeling van groene waterstof. De verdeling gaat nog plaatsvinden, maar de Technische Universiteit Eindhoven gaat hier wel een voortrekkersrol in vervullen. Deskundigen zeggen dat de komende tien jaar beslissend zijn voor de ontwikkeling van groene waterstof. En dat er grote kansen liggen voor de maakindustrie en hierin zijn we juist in Brabant heel goed. Kortom, deze ontwikkeling draagt bij aan onze toekomstige werkgelegenheid.
Economie en Ecologie versterken elkaar op het gebied van groene waterstof. Daar willen wij ons als CDA sterk voor maken. We zullen wel als provinciebestuur hier bovenop moeten zitten."

Het CDA wil daarom ook graag een toezegging van Gedeputeerde Staten (GS) dat zij zich maximaal zullen inzetten deze ontwikkelingen in Noord-Brabant te te stimuleren en verwacht van dit college dat het de komende jaren een goed energiebeleid uitwerkt. Verder vindt onze partij het belangrijk dat we goed omgaan met het gebruik van de beschikbare ruimte in de toekomst. De Hoon: "Veel onderwerpen die momenteel spelen hebben een relatie met het gebruik van de ruimte, van de beschikbare grond. Wat ons betreft zou de provincie een strategie moeten ontwikkelen waarin een integrale visie op gebruik van de grond, van de ruimte wordt geschetst."

Omkijken naar elkaar zit in het DNA van het CDA

Het CDA gelooft in de toekomst, maar dan wel een waarin we samen met elkaar optrekken. "Indien mensen overgeleverd zijn aan de grillen van de overheid, dan springen we in de bres en komen we op voor mensen die het moeilijk hebben of die onrecht worden aangedaan. Dit zit in het DNA van het CDA", aldus De Hoon. "Het ondersteunen van mensen die anderen helpen, in de zorg of welzijn, als mantelzorger of professional, en die mensen helpen verder te komen is ook in de veranderde toekomst ieders verantwoordelijkheid. Waarbij preventie het sleutelwoord is en gezond voedsel en een rijke natuur van belang zijn."

Samenwerking met partijen die zich inzetten voor betere gezondheid Brabanders

Er zijn in de wereld vijf zogenaamde Blue Zones, dat zijn afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven. Dit zijn Sardinië (Italie), Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland). De mensen in deze zones leven langer, en sterven, in tegenstelling tot wat we onder andere in Nederland zien, zonder eerst een ziekbed te hebben gehad. Het CDA wil graag van GS een toezegging samenwerking te zoeken met partijen die kunnen bijdragen aan een betere gezondheid van de Brabanders naar het model van de Blue Zones.

De Hoon: "Ook welzijn is wat het CDA betreft, een prioriteit. En daarom mag, nee moet, de provincie zich op dit gebied ook sterk maken. Wij blijven hieraan toetsen als we kijken hoe samenleving terugkomt in de beleidsthema’s. Om die toetsing beter te kunnen doen nemen we graag een voorbeeld aan de regio Eindhoven of de provincie Friesland, waar gewerkt wordt met een Monitor Brede Welvaart. Het CDA zou het een goede zaak vinden indien ook de provincie Brabant Brede Welvaart zou meten en tot doelstelling maakt van het beleid.

Wonen

De aandacht voor Wonen is momenteel groot. Huizen zijn onbetaalbaar, met name voor starters. Ook zijn er te weinig seniorenwoningen beschikbaar.Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport geschreven over Wonen. Volgens dat rapport wordt het woningtekort onder andere veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. Die leiden tot een veranderende vraag naar woningen. Voor ouderen: zij hebben behoefte aan nieuwe woonconcepten waarin zorg en wonen samenkomen. Of omdat er meer kleinere huishoudens komen. "Volgens het CDA kan de provincie samen met de gemeenten een grote rol spelen in het bestrijden van het woningtekort, vooral voor de senioren en starters als het gaat om betaalbaarheid. Daarom wil de partij dat er een transformatie- en/of stimuleringsfonds in het leven wordt geroepen om de bouw van seniorenwoningen en/of geclusterde woonvormen te versnellen en ook te onderzoeken of via Rijksregelingen of Europese fondsen extra middelen kunnen worden verkregen."aldus De Hoon.

Mobiliteit

Het college schrijft in de perspectiefnota over leefbaarheid in mobiliteitsoplossingen. Dat spreekt het CDA erg aan. En het CDA wil het college meegeven dat de spoordoorsnijding van gemeentes tot knelpunten leidt. "Er is meer vervoer over het spoor en de afgelopen tijd hebben we kunnen lezen over meer en langere treinen uit China die naar Brabant komen. Moerdijk heeft een verbeterde spooraansluiting en terminal, enzovoorts. Er zijn echter gemeentes in Brabant waar, als een trein langskomt, de ene helft van de gemeente is afgesneden van de andere helft en niemand er door kan. Ook hulpdiensten niet. Hier is sprake van in Oisterwijk, Etten-Leur en in de gemeente Heeze-Leende."

"Dat komt omdat het spoor de gemeente en de bebouwing letterlijk splijt en de doorgang wordt gestremd omdat er in vier Brabantse gemeenten geen enkele spoorovergang is die niet gelijkvloers is. Het is geen uitzondering dat je daar vele minuten wacht voordat je naar de andere kant kunt, met een verkeerschaos tot gevolg. De ijzeren weg wordt een ijzeren muur. Het CDA wil graag dat er meer geïnvesteerd wordt in spoor en stations. Ook vraagt de partij het college inzicht te geven in wat het financieel perspectief is met betrekking tot de Maaslijn nu daar, opnieuw, van kostenoverschrijding sprake is."

Drugscriminaliteit

Om van de Brabantlijn en de Maaslijn naar andere lijntjes te gaan: het CDA wil doorgaan met het aanpakken van de brede drugsindustrie. "Het spreekt voor zich dat het CDA wil doorgaan met het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit en we zien hier een duidelijke taak voor de provincie."

Perspectief zonder schulden

Mensen met schulden waar ze niet uit kunnen komen moeten een perspectief aangeboden krijgen. Het is aan de gemeenten, maar die staat het water vaak ook aan de lippen of erger. De Hoon: "Dit lijkt me met name ook een onderwerp wat past in het brede kader van de arbeidsmarktproblematiek. Arbeidsmarktbeleid heeft niet alleen een economische component. Mensen die niet kunnen werken voelen zich langs de kant staan. Het CDA vindt dat iedereen telt en dat we samen moeten werken aan een land dat we door kunnen geven. Wat ons betreft helpt de provincie de gemeenten en zorgen we voor hoop. Als de nood hoog is, dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht…" 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.