21 mei 2021

Motie Sturen op Brede Welvaart aangenomen

Motie Sturen op ‘Brede Welvaart’ Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 21 mei 2021, Constaterende dat:

• Het bbp voor beleidsmakers een te beperkt kompas is om op te koersen voor het vergroten van onze welvaart;

• CBS het instrument ‘Brede welvaart’ heeft gedefinieerd, waarin ook ecologische en sociaalmaatschappelijke factoren een plek krijgen (https://longreads.cbs.nl/monitor-bredewelvaart-en-sdgs-2020/).

Overwegende dat:

• ‘Brede welvaart’ een beter inzicht geeft op hoe het met de Brabantse inwoners gaat en hoe zij de kwaliteit van het leven ervaren dan de gebruikelijke kernindicatoren, zoals het bruto binnenlands product;

• ‘Brede welvaart’ rekening houdt met alle belangrijke aspecten als welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid & milieu;

• Deze informatie steeds beter regionaal beschikbaar komt (https://www.cbs.nl/nl-nl/overons/innovatie/project/cbs-werkt-aan-dashboard-monitor-brede-welvaart-voor-degemeente-eindhoven);

• Onze samenwerkingspartner Provincie Friesland ‘Brede welvaart’ al een plaats heeft gegeven in de duiding en sturing van beleid.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn voor Noord-Brabant om ook gebruik te gaan maken van het begrip ‘Brede welvaart’ om beleid beter te duiden en te sturen;

• Te onderzoeken welke instrumenten en indicatoren er benodigd zijn om Brede Welvaart in Noord-Brabant als sturings- en duidingsinstrument voor ons als beleid in te zetten.

• Provinciale Staten daarover uiterlijk voor de begroting 2022 terug te rapporteren. En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de CDA Fractie Ankie de Hoon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.