21 mei 2021

Motie: Wonen voor jong en oud aangenomen

Motie: Wonen voor jong en oud
Constaterende dat:

 •  Er sprake is van een sterke vergrijzingsgolf in Zuid-Nederland, die rond 2035 zijn hoogtepunt heeft bereikt, zoals ook beschreven in de perspectiefnota in paragraaf 3.1'Een veranderend demografisch perspectief’.
 • Er een grote vraag is naar betaalbare woningen en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens in dorpen en steden.
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in april 2021 een rapport heeft uitgebracht, getiteld “Wonen na de verkiezingen” waarin onderbouwd wordt dat het woningtekort o.a. wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. Dit leidt tot een veranderende vraag naar woningen.
 • Het PBL ook nadrukkelijk stelt dat de woning opgave regionaal varieert.

Overwegende dat:

 • In paragraaf 3.1 'Een veranderend demografisch perspectief’ van de perspectiefnota gesproken wordt over specifieke aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt en het bouwen in kleine kernen.
 • Met extra inzet vanuit middelen via de brede coronaherstelbenadering deze nodige ontwikkeling een extra stimulans kan worden gegeven, zoals aangegeven in de perspectiefnota (blz 6).

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

 • bij de versnelling woningbouw naast de kwantitatieve inzet ook rekening gehouden wordt met de kwalitatieve aspecten (levensloopbestendig, gezond, circulair) en betaalbaarheid.
 • de te bouwen woningen aan te sluiten bij de demografische ontwikkelingen in de stad en op het platteland, en zo bij te dragen aan een regionale Brabantse versnellingsagenda.
 • hierbij specifiek aandacht te geven voor de gevolgen van de vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt, het bouwen in kleine kernen, en de problemen voor studenten en jongeren om een betaalbare (huur)woning te vinden.
 • gezien de demografische ontwikkelingen ook in te zetten op geclusterde woonvormen voor senioren, wonen en zorg (zoals innovatieve woon-zorg concepten, technologische ondersteuning, E-Health) en clusters van senioren en jongeren (waarbij jongeren hand en spandiensten verrichten voor senioren en andersom)
 • een transformatie- en/of stimuleringsprogramma op te stellen voor de versnelling van de bouw van bovengenoemde woningen en tevens te onderzoeken of via Rijksregelingen of Europese fondsen extra middelen kunnen worden verkregen.

CDA Kees de Heer

CU-SGP Hermen Vreugdenhil

Forum voor Democratie Camiel van der Meeren

Lokaal Brabant Harold van den Broek

GL Anne van Diemen

D66 Anne-Marie Spierings

50plus Jan-Frans Brouwers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.