10 juni 2021

Nieuws Statenfractie: Adviesrapport Verkenners nieuw provinciebestuur 2021

Beste leden,

Vandaag hebben de verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer hun advies opgeleverd. Een belangrijke stap in de vorming van een nieuwe Brabantse coalitie. Die vorming is nodig omdat kortgeleden CDA, VVD en Lokaal Brabant het vertrouwen verloren in coalitiepartner Forum voor Democratie. 

De verkenners hebben goed en gedegen hun werk gedaan. Ze vinden een langdurige nieuwe onderhandelingsperiode ongewenst, maar denken dat een nieuw bestuur snel te vormen moet zijn en zien voldoende mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking. Citaat uit het advies:

“In de gesprekken die wij hebben gevoerd met de fracties worden twee combinaties van partijen het vaakst genoemd: VVD, CDA, GroenLinks, SP en PvdA enerzijds, en VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA anderzijds. Wij zijn er van overtuigd dat beide voorkeursvarianten tot een stabiele en slagvaardige samenwerking kunnen komen; hoewel beide coalities van signatuur zouden verschillen. Ongeacht de keuze voor de ene of de andere voorkeursvariant, verwachten wij dat de opvattingen van deze partijen goed met elkaar te verenigen zijn in een afsprakenkader op hoofdlijnen, aanvullend op het huidige bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: ons Brabant’.”

Klik hier voor de volledige versie van het advies.

Het advies sluit goed aan bij de inzet en gedachtes van de CDA-fractie. De inhoud staat voor ons absoluut voorop, waarbij wij veel waarde hechten aan een goede balans tussen de verschillende beleidsterreinen. Zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, water, ruimtelijke ordening, woningbouw, landbouw en natuur. Maar ook voldoende aandacht voor cultuur en samenleving vinden wij erg belangrijk. Een duurzame ontwikkeling van Brabant, daar willen we ons de komende jaren voor inzetten.

We stellen vast dat er tussen de meeste fracties meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt. Vaak liggen de verschillen meer in tempo en precieze instrumenten, maar ontlopen doelstellingen elkaar niet zoveel. Er is in onze ogen voldoende basis om tot een vruchtbare samenwerking te komen. 

Het CDA streeft daarbij naar een duidelijke meerderheid voor de nieuwe coalitie in Provinciale Staten. Concreet betekent dat minimaal 30 van de 55 zetels, waarbij we een voorkeur hebben voor een brede middencoalitie. Ook vinden we dat stabiliteit en continuïteit in het Brabantse bestuur belangrijk zijn, om zo kennis vast te houden en verder te bouwen aan een goede relatie met onze samenwerkingspartners. Tegelijkertijd moeten Provinciale Staten voldoende ruimte krijgen om de kaderstellende én controlerende rol stevig te kunnen vervullen, als een gezonde tegenkracht van het dagelijks bestuur.

Vrijdag gaan we in een vergadering van Provinciale Staten het advies van de verkenners bespreken, in hun aanwezigheid. We hopen dat snel daarna de volgende stappen gezet worden in de coalitievorming. Brabant verdient immers een stevig en voortvarend provinciebestuur. Als andere partijen daarin met ons willen samenwerken, dan staan we daar zonder meer voor open. 

We houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet,

namens de CDA Statenfractie,

Ankie de Hoon
Fractievoorzitter CDA Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.