18 februari 2022

Routekaart stalaanpassingen 2024

Routekaart stalaanpassingen 2024

In het coalitieakkoord, gepresenteerd op 7 mei 2020,  is opgenomen dat oude stallen voor 1 januari 2024 moeten voldoen aan de emissie-eisen en zijn aangepast, in plaats van het eerdere 1 oktober 2022.

Het CDA wil dat de uitvoering hiervan zoveel mogelijk voor de ondernemers wordt ondersteund door de provincie.  Het is daarom goed dat er onderzoek gedaan is naar het aantal bedrijfslocaties waar de stallen moeten worden aangepast en het aantal verwachte stoppende veehouderijbedrijven.

Dit inzicht brengt enerzijds in beeld welke enorme impact de maatregelen voor de agrarische sector en de boer en zijn gezin in Brabant hebben, anderzijds maakt het ook meteen duidelijk welke inspanning nodig is van alle partijen om de gestelde doelen te bereiken. Het CDA vindt het belangrijk dat de ondernemers hierin niet alleen staan.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de stallen van bijna de helft van de ondernemers (2200) nog niet klaar zijn voor 2024. Vaak al wel voor een deel, ruim 1800 bedrijven hebben al op een of andere manier aan emissiereductie gedaan, maar daar moeten nog wel stalaanpassingen gedaan worden. Ruim 700 boeren voldoen al wel volledig aan de eisen. De overige boeren (bijna 1500) verwachten te stoppen. De keuze om te stoppen komt vaak door een combinatie van factoren: leeftijd, hoge grondprijzen, geen bedrijfsopvolging (een landelijk probleem), stoppersregelingen van het Rijk waar in Brabant veel gebruik van is gemaakt en de verplichte stalaanpassingen per 2024.

Innovatie en ontwikkeling

Ook ontwikkelingen in landelijk beleid gaan een grote rol spelen. De instrumenten die beschikbaar komen, willen we als CDA zo goed mogelijk benutten voor de transitie in Brabant. Ten aanzien van extensivering zullen de nieuwe middelen op rijksniveau, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord (Transitiefonds) voor wat betreft aankoop- en afwaardering van gronden betrokken worden bij het uitwerken van de aanpak. Dat geldt ook voor de middelen die voor innovatie van rijks-zijde beschikbaar komen. Daarnaast komen er landelijke middelen beschikbaar voor stoppende agrariërs, die we optimaal ter beschikking willen laten komen voor stoppende Brabantse veehouders. CDA fractie zal erop aandringen bij Gedeputeerde Staten dat zij alles in het werk stellen om versneld gebruik, cq aanspraak te kunnen maken op de nationale middelen.

Routekaart Stalaanpassingen 2024

Gedeputeerde Staten werkt aan een plan van aanpak, de Routekaart Stalaanpassingen 2024. Dit is een coherent geheel van acties die ondernemers ondersteunen bij de keuzes die zij op afzienbare termijn moeten maken. De routekaart vergt een krachtige gezamenlijke inzet van alle partijen. Het CDA vindt het belangrijk dat dit in goed overleg met o.a. gemeenten en met de agrarische sector wordt uitgewerkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.