11 maart 2022

Spreektekst Ankie de Hoon - Debat over de omgevingsverordening

Spreektekst Ankie de Hoon 1  – Debat over de omgevingsverordening

(11 maart 2022)

Voorzitter,

De oorlog in Oekraïne doet ons maar weer eens beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat wij hier vandaag in alle vrijheid een democratisch debat kunnen voeren. Diezelfde oorlog in Oekraïne zorgt er wel voor dat wij hier in Brabant met een aantal onzekerheden te maken krijgen. Wat zijn de gevolgen voor Brabant als we het bijvoorbeeld hebben over de opvang van vluchtende mensen uit Oekraïne? En wat zijn de effecten van de afbrokkelende voedselzekerheid op de Brabanders?

In dat licht is het goed dat de omgevingsverordening een relatief beleidsarm stuk is. Dat biedt de flexibiliteit om te kunnen anticiperen op eventuele gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Voorzitter, de omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Met deze omgevingsverordening realiseren we een forse decentralisatieslag. Zo dicht mogelijk bij de burger organiseren is een van de belangrijke drijfveren van deze verordening. Dat is ook hoe de CDA Brabant fractie het ziet: leg verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij onze inwoners neer, waarbij de provinciale belangen goed worden geborgd.  

In wat voor Noord-Brabant willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Brabant een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in het grote aantal van 206 zienswijzen. Het geeft de enorme impact en betrokkenheid weer. Dank aan de organisatie die deze zienswijzen een voor een heeft gewikt en gewogen.

Uiteindelijk ligt hier een goed fundament, een goed begin. Een nieuwe start waarbij het CDA Brabant vandaag, dat is een heel bewuste keuze, geen nieuwe keuzes maakt in welk beleid dan ook. Daarmee wordt dit dus ook een dynamische verordening. Want in de toekomst blijven er natuurlijk beleidswijzingen mogelijk en die zullen leiden tot aanpassingen en uitbreidingen van deze verordening. Een van de eerste aanpassing zal de bouw/sloopregeling zijn.

Want het is goed dat de bouwsloopregeling eerst goed wordt uitgewerkt. Zorgvuldigheid is hierin belangrijk net als toets op uitvoerbaarheid. Ook een goede afstemming met gemeenten is van belang.

Voorzitter, deze verordening gaat over het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De gezonde Brabander’ wil de werelden van gezondheid en ruimtelijke inrichting structureel aan elkaar verbinden. Dat gebeurt vanuit de aan elkaar verbonden maatschappelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie, met toepassing van wetenschappelijke kennis en innovatie. Want “meer ruimte voor gezond leven in toekomstige stedelijke gebieden vergt een gedeelde visie en ambitie, hetsamenbrengen van afzonderlijke belangen en het zoeken naar en verankeren van nieuwe centrale omgevingswaarden gezondheid, welzijn en kwaliteit van (samen)leven”.

Voorzitter, wat betreft woningbouw in landelijk gebied biedt deze verordening meer mogelijkheden, hier kun je zelfs spreken van een kentering. Het restrictief beleid  dat we de laatste 20 tot 30 jaar in het buitengebied kenden, wordt in deze verordening ruimer door het toevoegen van maatwerk met de landschapskwaliteitsregeling. We zien uit naar de verder uitwerking van de regeling.

Maatwerk zien we sowieso op meerdere plekken terug in deze verordening en daar worden we gelukkig van. Het helpt om vaker tot oplossingen te komen. Het helpt om meer mogelijk te maken, maar niet overal. Het helpt om evenwicht te bewaren tussen benutten en beschermen van ieders leefomgeving.

Voorzitter, natuurlijk gaan we het ook over het onderdeel landbouw hebben. Want we willen duidelijk blijven. De bestaande IOV wordt bijna in zijn geheel overgenomen in deze verordening, inclusief het,  ik mag wel zeggen door het CDA zwaar bevochten, uitstel van 2 jaar van de stalaanpassingen. We zijn blij met een verruiming: stoppers voor 2028 kunnen emissiereductie nu niet alleen met stalaanpassing bereiken, maar ook met minder dieren.

Sinds kort weten we ook hoeveel stallen aangepast moeten worden. We wachten nog op de uitkomsten van de “Time-to-Market” analyse. Ook zijn we benieuwd naar de uitwerking van de routekaart 2024. We hebben hier al schriftelijke vragen over gesteld.

Voorzitter, vaak als je met iets nieuws begint heb je in de uitvoering te maken met kinderziektes, aanloop- en opstartproblemen, omschakeling van oud naar nieuw. We horen graag van het college hoe de uitvoeringsorganisatie hierop wordt voorbereid en of en waar eventuele knelpunten en risico’s zitten.

Voorzitter, de vraag naar ruimte in Brabant is groot. Klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, de aanleg van natuur en niet te vergeten wonen, werken en recreëren. Het zijn allemaal ruimtevragers. Flinke uitdagingen dus om al deze functies mogelijk te blijven houden. Op een aantal beleidsterreinen (Landbouw&Voedsel, Natuur, Milieu) gaan we komende periode besluiten nemen. Dit leidt tot verdere ontwikkeling van deze verordening. Dat kan, want de basis die nu wordt gelegd is robuust.

Dank u wel.
 

1 Alleen het gesproken woord telt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.