02 november 2017

Algemene beschouwingen

Geachte voorzitter, Leden van het College, raadsleden, ambtenaren en belangstellenden op de publieke tribune,

Uitgeest vooruit in de 21e eeuw!!!

De CDA fractie Uitgeest ziet een begroting van een College dat voortvarend aan het werk is gegaan. Bijgestaan door de betrokken medewerkers in de nieuwe BUCH werkorganisatie. 

Sociale en vitale gemeente
Het CDA is positief over de keuze voor de BUCH en de samenwerking binnen de BUCH. Onder andere in het sociaal domein. Een compliment voor de samenwerking. Als gemeente Uitgeest hadden wij dit niet zelf kunnen realiseren.
Er wordt nu in de media gesproken over financiële perikelen binnen de zorginstellingen- zorgaanbieders. Er wordt teveel geld uitgegeven aan de overhead en dure managers.
Voor het CDA is het uitgangspunt dat het geld voor de zorg, echt beschikbaar moet zijn voor hen die het nodig hebben! 
Hoe houden wij dit betaalbaar ? Hoe gaan we om met de open eind financiering ?
College, aan u om de afspraken met de zorgaanbieders en instellingen strak in handen te nemen. U bent verantwoordelijk voor de zorg en opvang voor onze inwoners. Hoe gaat u dit doen ?

De SUS (Stichting Uitgeester Senioren)
Voorzitter, niet juist was het besluit om de ambtelijke ondersteuning voor onze ouderen bij de SUS stop te zetten, zonder met een alternatief te komen. Het CDA is tevreden dat mede door ons schriftelijk verzoek aan het College, deze ondersteuning blijft tot april 2018 en dat er nu vervolggesprekken plaatsvinden tussen de SUS en het bestuur van de Zwaan. 

Een veilige gemeente
Het CDA heeft reeds vele jaren aangedrongen op meer handhaving. Er zijn goede stappen gemaakt door het College, maar het kan nog beter. Treinreizigers die fietsen parkeren vóór de trappen van het station. Is er voldoende gelegenheid om je fiets weg te zetten in de rekken? Het antwoord is: Nee !
Er is een tijdelijke oplossing noodzakelijk voordat het stationsgebied over een paar jaar wordt gewijzigd. College, start op korte termijn een proef met etage -fietsenstallingen, ( twee fietsen boven elkaar). ProRail heeft hier specifiek budget voor. Maak er gebruik van ! De CDA fractie is van mening dat de gemeente éérst moet zorgen voor voldoende fietsplaatsen, zodat je daarna kan handhaven. 

Parkeerbeleid en verkeersplan
Helaas worden veel auto's in Uitgeest geparkeerd op de trottoirs. Gevolg: de voetgangers moeten over de weg lopen in plaats van trottoir. Onveilig als je met een rollator of kinderwagen over straat moet lopen.
In het verkeersplan is opgenomen dat het vrachtverkeer wordt omgeleid, dus niet meer via de Broekpolderweg het centrum in mag.
Al 4 jaar vragen wij hier aandacht voor. Dagelijks zien wij vrachtwagens door de smalle straten van ons dorp richting bedrijventerrein denderen. Ook is in het verkeersplan opgenomen om de overlast aan de Uitgeesterweg door vrachtverkeer en hardrijders aan te pakken. Voorzieningen worden nu door omwonenden gedaan wat de verkeersveiligheid niet bevordert.
In de gemeentehaven worden boten op de wal gelegd. Vervolgens hoeft er niet voor dure ligplaatsen betaald te worden. De passanten die onze haven aandoen kunnen niet fatsoenlijk aanleggen en doen dus ook geen inkopen in ons dorp. Eens stonden hier borden met de aanduiding: "Niet langer dan 4 uur aanleggen". Er wordt onvoldoende op gehandhaafd.
Aan de Populierenlaan kun je op je boot het hele jaar goedkoop wonen door deze aan te leggen waar dit niet is toegestaan. Twee jaar terug was het één boot, nu liggen er drie! Ook hier stond eens een bord: "Verboden langer dan 5 dagen aan te leggen".

Voorzitter, om overlast van hangjongeren bij het Zienhouse tegen te gaan, is actie ondernomen. Het ging beter. Ging beter. In de krant lezen wij dat er op dit moment honden ziek worden doordat ze gegeten hebben van drugsresten. 
Jonge kinderen moeten s 'avonds na het sporten langs groepjes hangjongeren die bij het Zienhouse staan, dat geeft een gevoel van onveiligheid. Ook bij het Kruidvat is een hangplek ontstaan. Regelmatig worden wij benaderd door omwonenden die 's morgens de rotzooi opruimen. Het CDA pleit voor regelmatig toezicht door de wijkagent. 
Daarnaast zien wij in de begroting een bedrag voor extra BOA toezicht. Is er geïnformeerd bij onze BUCH collega gemeente Castricum? Daar zijn nu 4 BOA's in dienst. Mogelijk kunnen zij ook een paar keer per week naar Uitgeest. Nu direct starten met handhaving College. 

Een aantrekkelijke gemeente met recreatie/toerisme
Het CDA is tevreden met de wijze waarop het College nu insteekt om het Erfgoedpark te ontwikkelen. Kleinschalige ontwikkeling op de Zuidoever van Uitgeest. Wij moeten voorkomen dat het daar een tweede "kassen van Baars" project wordt.
Het CDA mist in de begroting de aanleg van "het nieuwe Plankenpad" . Een extra verbinding tussen de Waldijk en het Centrum van Uitgeest. Met een kans om het pad door te trekken in het grote groene buiten gebied van Uitgeest. Er ligt geld voor bij Provincie en in de onderhandelingen met ProRail zijn er voldoende mogelijkheden tot realisering. Wat is de actie van het College hierin?

Een leefbare gemeente
Door het College is het Beeld Kwaliteit Plan gepresenteerd voor ons centrum. Middels werkgroepen is in een aantal sessies uitvoerig geparticipeerd door omwonenden en betrokkenen.
Het Beeldkwaliteitsplan is voor Uitgeest een uitstekend plan. Ambities om snel te kunnen schakelen voor een nieuwe school (IKC) en zorgcentrum. Ruimte voor woningbouw op locatie van de bestaande scholen. Van deze ambities zien wij helaas niets terug in de begroting !
Uitstel van de bouw is heel vervelend voor alle leerlingen en leerkrachten van de Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg. De onzekerheid en vertraging is ook vervelend voor onze ouderen in Geesterheem en jongeren die graag betaalbare woningen willen. 

Het CDA is geschrokken van de onderhoudsstaat van de schoolgebouwen. Wij begrijpen wel dat er tot nu toe alleen voor het hoognodige geïnvesteerd is, zolang er uitzicht was op nieuwbouw op korte termijn. Deze onderhoudsinvesteringen zouden weggegooid geld zijn. Helaas nu weer onnodig vertraagd. Er moeten nu voorzieningen getroffen worden om te voorkomen dat deze winter door sneeuwval de dakpannen naar beneden vallen. De indeling van klaslokalen en overige ruimten in de Binnenmeerschool is uit de tijd van Ot en Sien.
Respect voor het onderwijzend personeel dat in deze vooroorlogse gebouwen zo gemotiveerd les geeft. Al 15 jaar wordt hun een nieuwe school beloofd en is het onderhoud stilgezet. Hoe lang nog houden wij deze leerkrachten gemotiveerd? 

Uitgeest heeft volgens de provincie Noord Holland, behoefte om tot 2040, circa 800 woningen te bouwen. 
Het CDA ziet graag dat dit College mér druk opvoert bij de Provincie voor wat betreft woningbouw op het gebied van de "Kassen van Baars". Vorig jaar was de Commissaris van de Koning, de heer Remkes hier op bezoek. Hij heeft toegezegd zich hiervoor sterk te maken. Daarnaast is het bouwplan nabij "de Terp" door de Provincie helaas afgewezen. 
Wat heeft het College in de afgelopen periode gedaan om de druk op de Provincie op te voeren ? Actie is gewenst.

Voortvarend wordt door het College in samenspraak met de Provincie, ProRail en inwoners van Uitgeest de aanpassing van het Stations gebied op gepakt. Hier liggen kansen voor Uitgeest ! Het CDA denkt graag in kansen! Oplossingen voor het Parkeer probleem van auto's en fietsen, maar ook een extra verbinding tussen Kleis, Waldijk, Koog en Oude Dorp.

Het Centrumplan staat stil; on HOLD.

Het is het College niet aan te rekenen .

Een politieke wind die van jaar tot jaar uit een andere hoek waait, waardoor dus géén beslissingen worden genomen.

Teleurgestelde leerkrachten, leerlingen, jongeren en onrust bij onze senioren als gevolg. Tijdverlies en een duur nieuw onderzoek naar de Paltroklocatie. Op kosten van de inwoners van Uitgeest. Een slecht plan.

Zijn wij als Uitgeester Gemeenteraad nog wel geloofwaardig naar onze inwoners?
Wij hebben nog 5 maanden te gaan vóór de Gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA heeft vertrouwen in dit College.
Het CDA wil Vooruit in de 21e eeuw!

Tot zover het eerste termijn
CDA fractie
Wim Rodenburg
Annemiek van de Vliet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.