25 januari 2018

Geen eigen bijdrage schoonmaakhulp sociale minima

Tijdens de vergadering van de commissie samenlevingszaken heeft het CDA het initiatief voorstel gedaan om de eigen bijdrage voor de sociale minima voor schoonmaakhulp te verlagen naar € 0,00.

Het college stelde voor de eigen bijdrage voor de sociale minima voor schoonmaakhulp te verlagen van € 4,87 naar € 2,18.

De eigen bijdrage voor andere WMO voorzieningen is bij eerdere vaststelling van de verordening in maart 2017 vervallen ongeacht het inkomen. De gemeente krijgt hierdoor € 80.000,--

minder aan inkomsten. De WMO adviesraad adviseert om in lijn met dat besluit ook de eigen bijdrage voor minima voor schoonmaakhulp op nul te stellen. De kosten voor de verlaging van € 4,87 naar € 2,18 bedragen circa € 6.000,-- ; een verdere verlaging van € 2,18 naar nul bedraagt eveneens circa € 6.000,-- . In lijn met het voorstel van het college kan deze vermindering van inkomsten gedekt worden uit het programma Sociaal Domein.

De eigen bijdrage voor minima kan niet los worden gezien van de stapeling van zorgkosten en de armoedeproblematiek, die ook in Uitgeest aanwezig is. Uit oogpunt van solidariteit vindt het CDA dat de bijdrage op nul gesteld moet worden. Een bijkomend voordeel is dat de administratieve lasten voor de ontvangers en het sociaal team worden beperkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.