13 november 2019

Begroting 2020: Samen bouwen aan Overijssel

Op 13 november bespraken Provinciale Staten de begroting voor 2020. Dit is de tekst die fractievoorzitter Bouwien Rutten heeft uitgesproken. 

 

 

Samen bouwen aan Overijssel 

Voorzitter, we bespreken vandaag de eerste Begroting van deze Statenperiode.

In deze begroting zijn alle financiële afspraken ambities uit het Coalitieakkoord “Samen Bouwen aan Overijssel” verwerkt. Hierdoor kan in de komende jaren een bedrag van maar liefst € 305 miljoen worden geïnvesteerd voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven in onze mooie provincie.

Ook wordt conform de opdracht uit dit akkoord een voorstel gedaan voor de herprioritering van
€ 4,0 miljoen binnen de structurele begroting van 2020. Dit als onderdeel van de opdracht die GS heeft gekregen om gedurende deze Statenperiode vanaf de Perspectiefnota 2021 structureel
€ 10,0 miljoen te herprioriteren. Hiermee komt de verhouding structureel en incidenteel beter in balans en bovendien schept dit ruimte voor nieuwe opgaven.

Mooi dat GS bij de Perspectiefnota 2021 hiervoor al met voorstellen komt.

In het Statenvoorstel vraagt u aan PS om hiervoor suggesties te doen en uitgangspunten mee te geven. Wij stellen voor om dit onderwerp te agenderen voor een van de eerstvolgende Statencommissiedagen. De komende jaren zullen nog de nodige nieuwe opgaven op ons afkomen. Ik wil een aantal opgaven aanstippen die het CDA erg belangrijk vindt en mee aan de slag wil:

 

Stikstof

De Stikstof problematiek houdt Nederland in zijn greep. Bouw en infra projecten liggen stil en boerenbedrijven zitten nagenoeg op slot. Het Kabinet heeft vanochtend een pakket aan maatregelen aangekondigd om in ieder geval weer van start te kunnen met de woningbouw.

De CDA fractie heeft vele vragen die nog onbeantwoord zijn. Aandachtspunten richting Rijk en provincie:

  • Innovatie niet plat slaan met nieuwe regelingen.
  • Geld daar inzetten waar het echt rendeert.
  • En vooral samen de oplossing zoeken en dragen, niet 1 sector de zwarte piet toespelen. We zijn met z’n allen verantwoordelijk.


Natura2000
Natura2000 gebieden hebben alle aandacht. Langzamerhand krijgen we een scherp beeld van consequenties van 24 natura 2000 gebieden in Overijssel. Woordvoerders Jeroen Piksen en Karin van der Toorn hebben statenvragen gesteld. Over het Wierdense Veld met daarbij de oproep dat de boeren zo snel mogelijk duidelijkheid moeten hebben. Maar ook over stikstofgevoelige habitattypes en natuurdoelen, hoe zit dit nu in Overijssel? 

Wat het CDA betreft is het helder: Natuur en landbouw moet samen gaan, ze hebben elkaar nodig. Wat niet nodig is, niet doen, wat wel nodig is in samenspraak met de boeren en andere betrokken partijen.

 Vraag aan het college: 

U heeft recentelijk een indringende oproep ontvangen tot leefbaarheid in Natura2000 gebied Hezingen. Inwoners van dit gebied willen met u in gesprek over hun toekomst in het gebied waar ze al generaties lang leven, werken en natuur beheren. Welk antwoord gaat u hen geven?

Ruilverkaveling
Wat betreft de landbouwstructuurverbetering, gebleken is dat vrijwillige kavelruil hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Grotere huiskavels vormen een belangrijke bouwsteen voor grondgebonden veehouderij, kringlooplandbouw en minder transportbewegingen. Het CDA roept het college middels een motie op om inzichtelijk te maken wat nodig is om landbouwstructuurversterking en vrijwillge kavelruil, die niet gekoppeld is aan gebiedsprocessen, mogelijk te maken. 

Nieuwe Energie
De CDA fractie heeft zorg over de wijze waarop innovatieve ideeën die niet in 1 kader passen worden ontvangen binnen het Energiefonds. Zoals bijvoorbeeld het innovatieve project van Green Stock Energy, waarbij mest struviet wordt en vervolgens struviet een groene, lange houdbare accu is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende loketten elkaar aanvullen en innovatie warm door de provincie Overijssel wordt ontvangen en begeleidt.

RES
De startnotitie van de Regionale Energie Strategieen komt eraan. Ons landschap is aan het veranderen in een eigentijds energielandschap. Het CDA wil voorkomen dat verrommeling plaats zal vinden en is voorstander van clustering mbt tot zon en windenergie. Hoe ziet het college dat voor zich? Hoe gaat het college gecontroleert vorm geven aan het plaatsen van wind- en zonneenergie in Overijssel? 

Vrijetijdseconomie
De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector voor Overijssel. We dagen de sector graag uit vernieuwende toeristische concepten te ontwikkelen en te exploiteren. Onze woordvoerder Regionale Economie Jerry Blekkenhorst gaat de aankomende maanden aan de slag met de uitwerking van een initiatiefvoorstel. 

Krappe arbeidsmarkt
Het vinden van goede en gekwalificeerde mensen is voor vele bedrijven in verschillende sectoren een groot probleem. Dat geldt voor de techniek, de vrijetijdseconomie, de zorg. Het oplopende tekort aan huisartsen is zorgelijk. Samen met de CU dient onze fractie mbt de laatste beroepsgroep een motie in. 

Kanaal Almelo de Haandrik
Wat ook de aandacht heeft van onze fractie is de situatie bij kanaal Almelo de Haandrik. Onze fractie is in gesprek gegaan met aanwonenden. We moeten werken aan vertrouwen tussen provincie en inwoners en boven al aan een oplossing dat iedere aanwonende zich veilig voelt in zijn of haar woonomgeving. Het is goed dat de provincie geld reserveert voor de risico reserve en dat we op korte termijn worden bijgepraat in de infosessie. We hopen dat we dan al wat duidelijkheid krijgen over de te verwachten schade.

Drugscriminaliteit
De CDA fractie maakt zich grote zorgen over de toenemende drugscriminaliteit in Overijssel. Zeker na het zien van de NOS reportage afgelopen weekend. Samen met coalitiepartners VVD PvDA SGP en ChristenUnie hebben we hier een uitgebreide infosessie voor aangevraagd. Waar we willen beluisteren waar we als provincie een rol kunnen pakken in bestrijding en preventie.

 

Ter aflsuiting: De komende vier jaar mogen wij als Proviniciale Staten mee bouwen aan een beter Overijssel. Het evenementen beleid is al vastgesteld en we kijken uit naar de voorstellen omtrent een leefbaar platteland, vitale steden, goede bereikbaarheid van onze dorpen en steden en een krachtige economie met familiebedrijven, mkb ondernemingen en goede werkgelegenheid. 

Laten we met elkaar de trots uitstralen op onze mooie provincie en verder werken aan goed noaberschap!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.