12 juli 2019

Monitor laat stand van zaken vastgesteld beleid zien

In de loop van het jaar worden Provinciale Staten op de hoogte gehouden van de uitvoering van het voor dat jaar vastgestelde beleid van de provincie Overijssel. Dit gebeurt middels de Monitor. Deze kan je bekijken op monitoroverijssel2019-1.pcportal.nl Twee keer per jaar wordt deze Monitor door de statenleden besproken. Tijdens de Statenvergadering van 10 juli stond de 1ste Monitor van 2019 op de agenda. Onze woordvoerder Financiën Ben Eshuis heeft daarover en aantal vragen gesteld om een goed beeld te krijgen van de uitvoering van de Begroting 2019.

Regiodeals, Cultuur en proeftuinen
Om de economie in de verschillende regio’s van onze provincie te stimuleren zijn er met het Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over investeringen, de zogenaamde regiodeals. Recent is bekend geworden dat naast Twente ook de regiodeal Zuidoost Drenthe is toegekend. Hardenberg zit ook in deze regiodeal. Het CDA wil weten hoeveel geld er door de provincie wordt geïnvesteerd en of er rekening mee is gehouden in de begroting. Diezelfde vraag heeft hij ook gesteld over de Proeftuinen Cultuur. “Ik vind het belangrijk dat wij als Staten een compleet beeld hebben van onze provinciale financiën. Dan weten we ook of we middelen beschikbaar kunnen stellen voor nieuwe initiatieven vanuit het nieuwe college van GS of vanuit de Staten.” In reactie op deze vragen lieten GS weten dat voor de co-financiering van de Regiodeal Zuioost Drenthe in de loop van 2019 een afzonderlijk voorstel komt en dat de financiering van de Proeftuinen al in de begroting 2019 is opgenomen.

Natura 2000
Ook heeft het CDA de vraag gesteld of bij de discussie over de Ontwikkelopgave Natura 2000, de huidige ‘toch al forse’ budgetten zodanig herschikt kunnen worden dat er géén aanvullende financiële voorstellen gedaan hoeven te worden. De fractie heeft het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken en in beeld te brengen en PS hierin ook tijdig mee te nemen. Daar komt na het zomerreces duidelijkheid over.

Wegen en spoor
Bart van Moorsel heeft vragen gesteld over een aantal infrastructurele projecten. Dit voorjaar heeft de Minister € 60 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de versnelling van de verbreding van de A1 tussen Azelo en Apeldoorn. Dat is goed nieuws en het heeft gelukkig geen consequenties voor de provinciale bijdrage aan het project. Meer zorgelijk is de overschrijding van het budget voor het Kamperlijntje. Als gevolg van de slappe ondergrond kan de trein niet te hard rijden. Om de trein toch te kunnen laten stoppen bij het nieuwe station Stadshagen, kost dit project tot nu toe al € 3,2 miljoen extra. Uit de antwoorden van de gedeputeerde blijkt helaas dat er nog meer kosten te verwachten zijn. We houden de vinger aan de pols, zodat dit debacle niet ten kosten gaat van de kwaliteit van het openbaar vervoer elders in Overijssel.

Eerste voorstellen nieuw college
Omdat er door de verkiezingen geen Perspectiefnota voor 2020 wordt opgesteld, heeft PS ook een aantal voorstellen van het nieuwe college goedgekeurd. Na enige discussie met de nieuwe gedeputeerden werd ook hier akkoord op gegeven en kan het ingezette beleid worden uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.