28 april 2015

Hoorzitting en Agnes Mulder in Overijssel i.v.m. NAM

Donderdag 23 april jl. was Statenlid Bouwien Rutten, in gezelschap van wethouder Volmerink (gem. Tubbergen) en wethouder Steggink (gem. Dinkelland) aanwezig tijdens het rondetafel gesprek in de Tweede Kamer betreffende het injecteren van productiewater in Twente. Burgemeester Stegers van de gemeente Tubbergen was uitgenodigd als spreker namens de inwoners van Noordoost-Twente.

Meerdere Tweede Kamer leden, waaronder Agnes Mulder van het CDA stelden vele vragen aan de aanwezige sprekers. Na vragen van Agnes Mulder liet NAM-vertegenwoordiger Van Haeringen weten dat de NAM bereid is de uitgebreide evaluatie naar de gevolgen van de olie-afvalwaterinjectie in Twente te vervroegen.

Vlak vóór de hoorzitting bleek zich in een weiland bij Hardenberg een nieuw lek te hebben voorgedaan in de leiding, waarmee het productiewater wordt afgevoerd van het olieveld in Schoonebeek naar de injectieputten in Twente.

Burgemeester Mervyn Stegers van Tubbergen, een van de insprekers bij het rondetafelgesprek, hekelde tegenover de Kamerleden de gebrekkige informatie van de NAM over deze recente lekkage. De inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Harry van der Meijden, gaf toe dat het lek was ontdekt en gemeld door een boer, en niet door de NAM. ‘Maar vanaf dat moment hebben de protocollen goed gewerkt’, aldus Van der Meijden.

Volgens burgemeester Stegers van Tubbergen is het precies deze houding, die de onrust bij de bevolking alleen maar doet toenemen: ‘Ik begrijp niet waarom er zo geheimzinnig wordt gedaan. De NAM informeert inwoners te laat, dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen.’

Voor het herwinnen van het vertrouwen pleitte dijkgraaf Kuks van het waterschap Vechtstromen er in zijn bijdrage voor dat de beloofde evaluatie niet wordt uitgevoerd door de NAM, maar door een onafhankelijke instantie, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Directeur van drinkwaterbedrijf Vitens, mevr. Declerq, ging in haar bijdrage nog een stap verder: ‘De injectie van afvalwater is dermate risicovol, dat die geheel moet worden uitgesloten bij gebieden waar drinkwater wordt gewonnen, zoals het geval is in Twente.’ Ook de wetenschappers, die voor de hoorzitting waren uitgenodigd, wezen op de risico’s van de gekozen techniek: ‘Het is een methode met een groot defect’, aldus Lucas Reijnders van de Universiteit van Amsterdam.

Inspecteur-generaal Van der Meijden van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) erkende dat de afvalwaterinjectie niet geheel zonder risico’s is: ‘Lekkages zijn nooit helemaal uit te sluiten. Maar de afvalstoffen in het productiewater zijn geen bedreiging voor mens of milieu, en in die zin te vergelijken met het toegevoegde chloor in zwemwater.’ Volgens Van Haeringen van de NAM zijn de alternatieven voor injectie, zoals lozing na zuivering, geen optie, omdat die veel energie kosten en een berg zout opleveren. Hij voegde er wel aan toe dat er, indien dat nodig blijkt te zijn, consequenties zullen worden getrokken uit het voorval in Hardenberg.

Vrijdag 24 april bezocht Tweede kamer lid Agnes Mulder van het CDA de aanwonenden van de Tramweg in Rossum. Doel van dit bezoek was verkenning betreffende de mogelijke gevolgschade van de productiewaterinjecties door de NAM en het beluisteren naar de werkwijze hoe de NAM hier mee omgaat richting de aanwonenden. Agnes Mulder was zwaar onder de indruk van wat zij te zien kreeg in en buiten de woningen. Evenals de verhalen die zij, onderbouwd door concrete voorbeelden, te horen kreeg van de aanwonenden. 

Raadsleden Romy Breukers (CDA Dinkelland), Henk Meijer (Lokaal Dinkelland) en raadscommissielid Huub ten Vergert (CDA Oldenzaal) waren hierbij aanwezig, evenals CDA-Statenleden Rob Engbers en Bouwien Rutten.

Kamerlid Agnes Mulder zat ook afgelopen donderdag aan tafel tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer betreffende de productiewaterinjecties. Meerdere partijen, waaronder Burgemeester Stegers uit de gemeente Tubbergen, hielden hier hun betoog over de mogelijke gevolgen van deze productiewaterinjectie in Noordoost-Twente.

Na de lekkage in Hardenberg bleek wederom dat er geen garanties afgegeven kunnen worden over datgene wat er in de diepe ondergrond gebeurt. Des te belangrijker dat de evaluatie over het injecteren van productiewater in lege gasvelden naar voren gehaald dient te worden en totdat er meer zekerheid is over de gevolgschade het injecteren volledig geschorst dient te worden.

Ook blijkt keer op keer uit voorbeelden dat vertrouwen in de communicatie van de NAM niet mogelijk lijkt te zijn. Zoals een gesignaleerde drone, waarbij is werd ontkend dat deze ingezet is door de NAM, wat wel zo blijkt te zijn. Een drietal harde knallen in de nacht van 14 op 15 april, waarbij een dag later plots zonder uitleg beide skids stopgezet worden aan de Tramweg. Een advies van een NAM manager die als oplossing aandraagt het bed te verplaatsen, nadat na een geluidsmeting gebleken is dat het geluid de woning binnendringt.

Kortom; communicatie die te wensen overlaat. Zoals Kamerlid Agnes Mulder aan het eind van het werkbezoek concludeert: “Dit lijkt nergens naar!” 

Aanstaande dinsdag zal het CDA in de Tweede Kamer het amendement van omgekeerde bewijslast steunen. Niet de inwoners moeten aantonen dat de NAM de veroorzaker is van de onrust en gevolgschade, maar de NAM zal moeten aantonen dat zij dat niet zijn.

27 mei zal het debat over dit onderwerp plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.