06 juli 2022

Perspectiefnota 2023

Provinciale Staten behandelen vandaag de Perspectiefnota 2023. Hieronder de CDA-bijdrage aan de discussie over de Perspectiefnota, uitgesproken door waarnemend fractievoorzitter Wim Duitman.

De stikstofproblematiek en de plannen van het kabinet liggen momenteel als een grauwdeken over het platteland. Op de plannen zelf en op de wijze waarop die in de samenleving zijn gezet, is heel veel kritiek geleverd. Ook door het CDA. Het gaat om gebrek aan perspectief, duidelijkheid, verdienmodel, levering andere sectoren, onhaalbare doelen, foute kaartbeelden en het dreigen met onteigenen. Wij steunen het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten dat het voorgestelde stikstofbeleid onhaalbaar en onrealistisch is.

Er is sprake van wantrouwen en woede, terwijl alleen vertrouwen en overleg ons dichterbij de oplossingen brengt. De wijze van protesteren met intimiderende bezoeken aan huis, grove wetsovertredingen en verbaal geweld veroordelen wij.

De provincies worden met een opgave belast die naar grootte en impact ongekend is. Kan het college een inschatting maken van de eventuele kosten tot 2030 en de rijksmiddelen die daartegenover staan?

De coronapandemie lijkt achter ons te liggen, maar de effecten ervan zullen nog lang doorwerken. Zoals de beschikbaarheid van grondstoffen en de uitgestelde betalingsverplichtingen. De oorlog in Oekraïne heeft de toelevering van grondstoffen nog verder onder druk gezet. De regionale economie en de cultuursector vragen om blijvende aandacht.

We zijn er ook in deze moeilijke tijd in geslaagd om mensen samen te brengen. Bijvoorbeeld door de sociale hypotheek, als aanjager van initiatieven voor ontmoeting, verbinding en gemeenschapszin. Door de inzet op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, de sociale smeerolie van onze samenleving. De Special Olympics zijn een ander, recent voorbeeld.

Financieel gezond
Gedeputeerde Staten stellen in de inleiding bij de Perspectiefnota vast dat de financiële positie van onze provincie gezond is. Door het reserveren van een bedrag van 50 miljoen euro is ook in de volgende statenperiode nog incidente ruimte om te investeren. Gedeputeerde Staten tekenen hierbij wel aan dat er in de volgende statenperiode desondanks wel minder te besteden valt dan we tot op heden gewend waren. De afhankelijkheid van onze structurele inkomsten wordt hierdoor groter.

De huidige hoge inflatie zal een behoorlijke impact op de structurele begrotingsruimte, terwijl onze financiële toekomst onzekerder wordt vanwege de nieuwe financieringssystematiek voor de provincies.

Nieuwe opgaven
Met Gedeputeerde Staten zijn we van mening dat het budgettaire perspectief inderdaad positief is. Dat neemt niet weg dat er in de komende jaren slechts beperkte financiële ruimte is om in te spelen op nieuwe opgaven. Daarmee staan we voor de vraag wat we als provincie nog willen blijven doen. De CDA-fractie vindt dat we al in deze statenperiode, in de opmaat naar de begrotingsbehandeling 2023, met elkaar in gesprek moeten gaan over de vraag hoe we meer structurele ruimte kunnen realiseren. Wij verzoeken het college dit voor te bereiden en aan de commissie Bestuur en Financiën voor te leggen. Het zou mooi zijn als we de komende tijd al een flink bedrag, bijvoorbeeld 10 miljoen euro, vrij kunnen spelen.

N50 en N36
De 20 miljoen euro voor cofinanciering is voor ons akkoord. Zoals toegezegd wel eerst een brief of notitie van het college van Gedeputeerde Staten met daarin de kaders.

Merkwaardig dat de budgetten voor investeringen in de infrastructuur niet worden geïndexeerd. Wij denken dat het goed is om dit nog eens met elkaar te bespreken, zeker nu de kosten nogal uit de hand dreigen te lopen. Het verheugt ons dat we eindelijk duidelijkheid hebben verkregen van het ministerie van Infrastructuur over de N50 en de N36.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de 4,4 miljoen waarvoor Provinciale Staten zelf met voorstellen kunnen komen. We hopen weer op een mooi voorstel van de commissie Tattersall-Wissink. We hechten aan een gelijk speelveld voor alle ideeën.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.