Cows in the countryside from Netherlands
10 juli 2022

Brede steun voor Overijsselse aanpak stikstof

In de laatste vergadering Provinciale Staten voor het zomerreces bleek er veel steun voor de manier waarop Gedeputeerde Staten vermindering van de stikstofuitstoot voor het herstel van de natuur wil bereiken. Zowel de coalitiepartijen (CDA, VVD, PvdA, CU en SGP) als veel oppositiepartijen hebben uitgesproken dat alleen door samenwerking tussen de partijen van Provinciale Staten er daadwerkelijk oplossingen en perspectief voor zowel de natuur, voor leefbaarheid en voor agrariërs geboden kunnen worden.

Overijssel kiest met de gebiedsgerichte aanpak stikstof al heel concreet een eigen weg naar oplossingen. Kenmerkend voor die aanpak is dat alle ‘partijen’ die kunnen en moeten bijdragen aan stikstofreductie mee praten en hun bijdrage leveren. Omstreeks november zal het college van Gedeputeerde Staten de gebiedsgerichte plannen ter besluitvorming aan de Provinciale Staten voorleggen.

Het CDA zal de plannen onder andere toetsen op:

  • perspectief, duidelijkheid en verdienmodellen voor agrariërs
  • de feitelijke haalbaarheid van stikstofreductie
  • de gevolgen voor de sociaal economische leefbaarheid
  • een evenredige bijdrage van alle sectoren aan stikstofreductie
  • een goede samenhang met andere doelen zoals klimaat en water
  • voldoende structurele financiële middelen ter bekostiging van alle maatregelen
  • verwerving van rechten en onroerend goed op basis van vrijwilligheid
  • in hoeverre boeren zelf een rol kunnen vervullen bij beheer
  • de mate waarin landbouwgrond deze functie kan behouden
  • er zicht is op langjarige vergoedingen voor boeren.

Met deze plannen zal de minister het, wat het CDA betreft, moeten doen.

Jeroen Piksen, CDA-woordvoerder Landbouw en Natuur: ‘De uitvoering van de stikstofplannen is voor het platteland een ongekend grote operatie. De plannen kunnen alleen slagen als er draagvlak is. Onhaalbare doelstellingen en dreigingen met onteigeningen zullen de plannen in een juridisch moeras doen zinken. Daar is niemand mee geholpen, ook de natuur niet. Dat moeten ze in Den Haag beter beseffen.’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.