11 januari 2022

CDA dringt opnieuw aan op drinkwater uit oppervlaktewater

Het CDA wil dat er meer drinkwater uit oppervlaktewater wordt gewonnen om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de natuur in Overijssel. Door in de winter vooral oppervlaktewater te gebruiken uit bijvoorbeeld de IJssel wordt grondwater gespaard voor de zomermaanden. Van een dreigend tekort aan drinkwater in de zomer is volgens het CDA dan geen sprake meer.

Het is niet voor het eerst dat CDA aandringt op het winnen van drinkwater uit oppervlaktewater. In december 2020 namen Provinciale Staten op initiatief van het CDA-Statenlid Bart van Moorsel een amendement van deze strekking aan. Het drinkwaterbedrijf Vitens zet echter onverminderd in op het winnen van grondwater, zelfs door bij de provincie erop aan te dringen dat de vergunningen daarvoor worden verruimd om te voorkomen dat al komende zomer een tekort aan drinkwater dreigt.

Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten of er afgelopen jaar met Vitens is gesproken over het gebruiken van oppervlaktewater en zo ja, of het drinkwaterbedrijf inmiddels plannen hiervoor ontwikkelt.

Mocht Vitens toch alleen willen inzetten op het verder benutten en zelfs uitbreiden van het winnen van grondwater dan zou overwogen kunnen worden om een extra heffing daarop toe te passen om het drinkwaterbedrijf toch op andere gedachten te brengen.

Het college van Gedeputeerde Staten krijgt ook de vraag voorgelegd of er wellicht andere bedrijven dan Vitens zijn die drinkwater uit oppervlaktewater kunnen leveren, bijvoorbeeld aan bedrijven. Er wordt verder gewezen op het Enschedese bedrijf NX Filtration dat gespecialiseerd is in het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater en daarvoor wereldwijd systemen levert.

Het CDA wil tenslotte van Gedeputeerde Staten weten in hoeverre een dreigend tekort aan drinkwater de bouw van nieuwe woningen of de vestiging van bedrijven dwarsboomt.

De volgende vragen zijn door de CDA-fractie gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Welke stappen heeft het college gezet na 9 december 2020 ter uitvoering van het besluit van de staten en met name met betrekking tot de versnelling van de inzet van oppervlaktewater als bron voor drinkwater? Wordt in de bovengenoemde gesprekken met Vitens gesproken over de inzet van oppervlaktewater als bron voor drinkwater? Zo ja, hoe gaat Vitens hierin de komende jaren versnellen?
  2. Is het mogelijk dat ook andere bedrijven dan Vitens drinkwater kunnen produceren in Overijssel, bijvoorbeeld voor de levering van drinkwater uit oppervlaktewater aan bedrijven? Zo ja is het college bereid hen daartoe uit te nodigen of op andere wijze te bevorderen dat deze bedrijven zich gaan inzetten op de winning van drinkwater bijvoorbeeld uit oppervlaktewater in Overijssel?
  3. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om al dan niet door Vitens andere bronnen voor drinkwater aan te wenden, bijvoorbeeld de zuivering van brakwater uit de ondergrond of de winning uit oppervlaktewater?
  4. Op welke wijze bevordert het college dat Vitens wordt gestimuleerd om zich niet te richten op het verder benutten of zelfs uitbreiden van bestaande winningen, maar om te investeren in winningen gericht op de inzet van oppervlaktewater of de zuivering van brakwater? Ziet uw college nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een extra heffing op grondwaterwinning, om deze ontwikkeling te stimuleren?
  5. Het bedrijf NX Filtration (zie bericht Tubantia 31-8-21) levert wereldwijd systemen voor het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater. Wat zijn de mogelijkheden om de technieken die dit bedrijf heeft ontwikkeld in te zetten in Overijssel voor drinkwaterproductie?
  6. Zoals ook uit de brief van Vitens blijkt is de drinkwatervoorziening een absolute voorwaarde voor de bouw van nieuwe woningen. Is uw college bekend met woningplannen in Overijssel die niet zijn of kunnen worden uitgevoerd vanwege te weinig drinkwater?
  7. Voldoende drinkwater is ook een vestigingsfactor voor bedrijven. Is het college bekend met voorbeelden van bedrijven die geen of onvoldoende toezegging hebben gekregen van Vitens over de levering van drinkwater?  Was dat voor die bedrijven mogelijk reden om af te zien van investeringen of zelfs van vestiging in Overijssel? Zo ja wat gaat het college hier aan doen om dat in de toekomst te voorkomen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.