06 maart 2023

CDA-motie betere belangenafweging gebiedsprocessen N2000 aangenomen

Provinciale Staten willen een betere belangenafweging bij de besluitvorming over Natura 2000-gebieden. Een motie van de CDA-fractie met een oproep aan de nieuwe statenleden en gedeputeerden om met de Samen Werkt Beter-partners hierover in gesprek te gaan werd met algemene stemmen aangenomen in de laatste vergadering voor de verkiezingen.

Provinciale Staten hebben zich in 2014 zelf op afstand van de gebiedsprocessen Natura 2000 gezet toen ze een grote rol toebedeelden aan gebiedspartners als LTO, natuurorganisaties, gemeenten en de waterschappen. Onder de noemer Samen Werkt Beter (SW) werken deze organisaties samen. Aan het einde van de vaak jarenlange processen komen Provinciale Staten pas aan bod om te besluiten over de provinciale inpassingsplannen (PIP’s) die de juridische basis vormen voor gebiedsmaatregelen als vernatting en het omzetten van delen van het gebied naar natuurbestemming.

Bewoners, boeren en plaatselijke belangen rondom de Natura 2000-gebieden zitten bij SWB niet aan tafel. Zij zijn voor het behartigen van hun belangen aangewezen op individuele gesprekken met projectleiders van SWB en ambtenaren van de provincie. Ook kunnen zij zienswijzen indienen in een laatste poging om het beleid bij te sturen.

‘Velen voelen zich niet of onvoldoende gehoord’, zegt statenlid Jeroen Piksen die de motie namens het CDA indiende. ‘Provinciale Staten moeten beter controleren of alle belangen zijn afgewogen. Dus niet enkel de natuurbelangen, maar ook de sociaaleconomische leefbaarheid en agrarische belangen.’

In de motie worden de nieuwe statenleden en gedeputeerden opgeroepen om de eigen rol bij de gebiedsprocessen te versterken door bijvoorbeeld hoorzittingen in het gebied te houden, tussentijdse rapportages over voortgang en participatie te vragen en knelpunten in de uitvoering te benoemen. ‘Het doel hiervan is dat Provinciale Staten als volksvertegenwoordigers beter controleren of de belangen van zowel natuur, boer als leefbaarheid goed zijn afgewogen’, aldus Piksen die eerder ook al met een initiatiefvoorstel van deze strekking kwam die in de volgende statenperiode wordt behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.