Cows in the countryside from Netherlands
06 september 2022

CDA Overijssel wil ‘plattelandspact’ stikstof

Ook op het Overijsselse platteland is het vertrouwen van veel inwoners in de overheid weg. Op veel plaatsen hangen vlaggen ondersteboven, als een treurig teken van protest. Het stikstofbeleid van het kabinet is de concrete aanleiding, maar er is meer aan de hand. Mensen hebben het gevoel dat de regio onvoldoende wordt gehoord, voor voldongen feiten wordt gesteld en dat perspectief ontbreekt. Dit terwijl een aantal grote opgaven wacht op een gezamenlijke aanpak, zoals behoud van de natuur, het verbeteren van de waterkwaliteit en een beter toekomstperspectief voor de landbouw. Bovendien zit door de stikstofimpasse de regionale economie op slot; er worden nauwelijks nog vergunningen verstrekt voor woningbouw, bedrijvigheid en de wegen.

CDA Overijssel wil deze impasse doorbreken. Alleen door in het gebied samen aan de slag te gaan kunnen we weer verbinding creëren en onderling vertrouwen opbouwen. Samen als ‘naobers’ ons eigen plan uitwerken waarin we verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen - dat kúnnen we in Overijssel. Dit vraagt echter om duidelijkheid over een aantal zaken vooraf. Daarom stellen we voor dat de provincie met alle betrokken partijen (zoals LTO, NAJK, natuurorganisaties, publieke en private landschapsbeheerders en werkgeversorganisaties) een provinciaal plattelandspact opstelt.

In dit plattelandspact worden de uitgangspunten bevestigd voor de gebiedsprocessen waarin we aan de slag gaan met a) herstel van de natuur, b) perspectief voor de landbouw én c) een economisch vitaal platteland. Deze drie doelen zijn voor CDA Overijssel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan het plattelandspact moeten alle maatschappelijke partijen het vertrouwen kunnen ontlenen dat hún belang serieus wordt genomen, zodat zij samen met de provincie aan de slag kunnen gaan. 

Het kabinet is verantwoordelijk voor de kaders om van de gebiedsprocessen een succes te maken: inhoudelijk, juridisch en financieel. Het provinciebestuur moet het kabinet scherp aanspreken op de goede voorwaarden. De provincie moet voldoende financiële middelen van het rijk ontvangen om perspectief te kunnen bieden aan natuur, landbouw en het platteland. En er is ruimte nodig voor maatwerk in gebieden. Daarnaast zijn volgens CDA Overijssel de volgende uitgangspunten van belang:

  1. We werken aan schonere lucht, bodem en water en aan een goede natuurkwaliteit in onze 24 Natura 2000 gebieden, conform wettelijk bepaalde einddoelen. De sectoren landbouw, industrie, vervoer, bouw, scheepvaart en luchtvaart leveren allen hun aandeel in de reductie van de uitstoot van stikstof.
  2. We werken samen met alle belanghebbenden realistische gebiedsplannen uit, die uitvoerbaar en betaalbaar zijn. De ruimtelijke gevolgen van het stikstof- en waterbeleid zijn ingrijpend en raakt het grondbezit van boeren. De uitkoop van ‘stoppers’ kan ruimte bieden om ‘blijvers’ te helpen, mits er voldoende tijd is om de processen van grondmobiliteit zorgvuldig en op basis van vrijwilligheid te doorlopen. 
  3. Landbouw is en blijft een belangrijke drager van onze regionale economie en van een vitaal platteland; Overijssel kan en wil met haar goede landbouwgronden en sterke agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan de voedselproductie in Nederland en Europa.
  4. We hebben de overtuiging dat boeren onze bondgenoot zijn in het behoud van natuur en biodiversiteit. We ondersteunen actief de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, waarbij boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen, innovaties kunnen toepassen en een langjarige vergoeding ontvangen voor agrarisch natuurbeheer en ‘groene-blauwe diensten’.
  5. We monitoren zo veel mogelijk de feitelijke staat van de natuur en de effecten van maatregelen, in plaats van uit te gaan van modellen en de theoretische kritische depositiewaarde (KDW). 
  6. Waar in het grensgebied doelen in natuurgebieden onhaalbaar zijn door buitenlandse emissies, mag dit niet leiden tot een extra opgave aan Nederlandse kant.
  7. Behalve met maatregelen om natuur te herstellen en boeren perspectief te bieden moet in de gebiedsplannen bredere aandacht zijn voor sociale, economische, culturele en regionale effecten die de leefbaarheid van het platteland bepalen.

CDA Overijssel wil ruimte geven aan de creativiteit en ideeën uit de samenleving zelf. Alleen SAMEN kom je verder!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.