09 november 2022

CDA pleit voor kritische blik op schaderegeling kanaal Almelo-De Haandrik

Het CDA vindt dat nogmaals kritisch moet worden gekeken naar de schaderegeling voor de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik, aangezien de schadeafhandeling een erg ingewikkeld en langdurig proces blijkt te zijn. ‘Moeten we daarom, mede gezien de recente berichtgeving rond dit onderwerp, maar ook gelet op de hoge proceskosten, niet komen tot een aanpassing van de schadereling? Bijvoorbeeld door alsnog te kiezen voor ‘omgekeerde bewijslast’ of voor toepassing van het zgn. bewijsvermoeden’, merkte fractievoorzitter Ben Eshuis hierover op in zijn algemene beschouwing bij de provinciale begroting voor komend jaar.

Volgens Eshuis is het belangrijk om goede voortgang te houden in de afhandeling van de schades. ‘Dit mag geen eindeloos proces worden met blijvende onzekerheid voor de aanwonenden van het kanaal.’ Gedeputeerde Bert Boerman sprak in zijn reactie over ‘haken en ogen’, maar toonde zich bereid om er in de Statencommissie Ruimte en Water verder over te praten.

Fractievoorzitter Eshuis ging in zijn algemene beschouwing ook in op de financiële positie van de provincie, met name vanaf 2026 als de algemene uitkering van de rijksoverheid wel 20 miljoen euro lager uit kan vallen. Bovendien vallen de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting weg en het is nog niet duidelijk welke compensatie de provincie daarvoor krijgt.

Daar komt bij dat sommige structurele uitgaven nu nog uit incidentele middelen worden bekostigd. Als wordt besloten om die uitgaven in de toekomst voort te zetten, dan zal dat het financieel perspectief nadelig beïnvloeden. De CDA-fractie maakt zich ook zorgen over de forse prijsstijgingen waarmee nog geen rekening is gehouden voor grote projecten als de Vloedbeltverbinding. ‘Daar vragen wij wel aandacht voor, anders gaan die prijsstijgingen wellicht ten koste van de inhoud, de kwaliteit van projecten.’

Het CDA-Statenlid Bart van Moorsel kwam in de begrotingsvergadering met de motie ‘Inflatie zonder indexatie geeft teleurstelling’, bedoeld om een jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen voor de reserveringen voor projecten als wegen en fietspaden. De motie werd helaas verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.