19 juli 2022

CDA vraagt om duidelijke plannen voor stikstofreductie

Er komt nog dit jaar 504 miljoen euro vrij voor gebiedsgerichte plannen voor stikstofreductie en 250 miljoen euro om PAS-melders sneller te legaliseren. Volgens de minister voor Natuur en Stikstof zijn er inmiddels 90 plannen ingediend. Het CDA wil weten of daar ook Overijsselse plannen bij zijn en hoeveel boeren zich tot dusver hebben gemeld voor de al lopende opkoopregeling.

‘Het is duidelijk dat het kabinet snel stappen wil maken. Dat is goed, mits de zich toch wel stapelende plannen niet weer tot nieuwe onduidelijkheden leiden en dus weer vragen oproepen. Het CDA onderschrijft de noodzaak van natuurherstel en stikstofreductie maar hecht evenveel aan duidelijkheid, perspectief en duurzame verdienmodellen voor onze Overijsselse boeren’, aldus Jeroen Piksen, woordvoerder Landbouw en Natuur van de CDA-fractie.

Het CDA stelt een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo wil de CDA-fractie niet alleen weten hoeveel Overijsselse boeren gebruik willen maken van de huidige opkoopregeling, maar ook welke criteria worden gehanteerd en wat het resultaat is voor zowel grondgebruik (verwerving) als de stikstofrechten?

De versnellingsregeling is gericht op de agrarische sector, maar wat gaat de provincie doen om ook bij andere sectoren stikstofrechten te verwerven? Het kabinet stelt ook geld beschikbaar voor natuurversterking. Het CDA wil graag dat hierbij ook de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer en natuuronderhoud worden onderzocht. Bij Gedeputeerde Staten wordt erop aangedrongen daar ook gebruik van te maken.

De voortgang van de gebiedsprocessen wordt momenteel belemmerd doordat agrarische organisaties zijn afgehaakt. Hun deelname is essentieel. Het CDA vraagt wat Gedeputeerde Staten hebben gedaan of wat ze nog gaan doen om de agrarische organisaties weer aan tafel te krijgen.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Heeft Overijssel plannen ingediend. Zo ja, welke plannen zijn dit en worden ze openbaar?
  • Hoeveel boeren hebben zich tot dusver gemeld voor de lopende ‘opkoopregeling’. Welke criteria worden gehanteerd en wat is het resultaat zowel voor wat betreft verwerving van landbouwgrond als van stikstofrechten?
  • Ook in Overijssel wordt de voorgang van de gebiedsprocessen belemmerd doordat agrarische organisaties zijn afgehaakt. Hun deelname is essentieel. Wat is de stand van zaken?
  • De stikstofreductieplannen van het kabinet zijn in veel Overijsselse natuurgebieden absoluut onhaalbaar. Wat betekent dit in deze gebieden voor de kansen van deze versnellingsregeling?
  • Ook deze ‘versnellingsregelingen’ richten zich op de agrarische sector. Wat gaat Overijssel doen om ook bij andere sectoren ‘stikstofrechten’ op te kopen?
  • De middelen zijn ook bestemd voor natuurversterking. Het CDA wil graag dat hierbij ook de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer en natuuronderhoud door boeren wordt betrokken. Is dat het geval?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.