03 november 2021

CDA wil dat Vitens meebetaalt aan kosten verdrogingsschade natuur

Het CDA vindt dat het waterbedrijf Vitens mee moet betalen aan het oplossen van verdrogingsschade in of nabij natuurgebieden, waar grondwater wordt opgepompt om er drinkwater van te maken. Een provinciale ‘grondwaterheffing’ is wellicht mogelijk, oppert het CDA. Nog beter is het als Vitens drinkwater gaat winnen uit oppervlaktewater en brak water.

‘De beschikbaarheid van voldoende drinkwater komt ook in Overijssel steeds meer onder druk te staan, mede doordat de waterwinning uit het Twentekanaal jaren geleden is stopgezet’, zegt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘Het oppervlaktewater in Overijssel wordt steeds schoner. De technieken voor zuivering van het oppervlaktewater tot drinkwater zijn de afgelopen jaren ook sterk verbeterd. Ook buiten de provincie wordt drinkwater uit oppervlaktewater gewonnen. Onze fractie pleit hier al langer voor om de schade als gevolg van droogte te voorkomen.’

Maar zolang VItens grondwater blijft oppompen, moet het waterbedrijf volgens Piksen ‘vanuit het profijtbeginsel een substantiële bijdrage leveren aan de kosten die het oplossen van verdrogingsschades in en nabij Natura2000-gebieden met zich mee brengt’. Het CDA-Statenlid heeft over de drinkwaterwinning een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij wil onder meer weten of de provincie als toezichthouder en aandeelhouder inmiddels bij Vitens erop heeft aangedrongen om de effecten van de drinkwaterwinning op de natuur te minimaliseren en of het mogelijk is om via de provinciale belastingverordening een bijdrage van Vitens te vragen.

Bij het CDA leven de volgende vragen:

  • Onder of nabij welke Natura2000-gebieden pompt Vitens drinkwater op en gebeurt dit binnen de in de vergunning toegestane hoeveelheid?
  • Is er een relatie tussen verdrogingschade aan de  en het oppompen van drinkwater en zo ja kan deze in beeld worden gebracht?
  • Het CDA wil graag weten of door drinkwaterwinning er meer gebiedsmaatregelen nodig zijn om de gebiedsdoelen te halen. Zijn Gedeputeerde Staten daarvan op de hoogte en zo niet, is het college bereid dat te onderzoeken? 
  • Hoe verhouden zich naar uw oordeel de voor- en nadelen van drinkwaterwinning voor de natuur in N2000-gebieden in Overijssel zich tot de voor- en nadelen van drinkwaterwinning uit oppervlaktewater en uit brak grondwater elders in Overijssel?
  • Bent u bereid in het kader van de Nieuwe Omgevingsvisie informatie te verstrekken aan Provinciale Staten op grond waarvan die op dit punt tot een goede afweging kunnen komen?
  •  Hoe heeft u tot nu toe, zowel in de rol van toezichthouder als in de rol van aandeelhouder, Vitens bewogen om de effecten van drinkwaterwinning op de natuur in Overijssel te minimaliseren?
  • Kan de provincie, bijvoorbeeld middels de belasting verordening ‘grondwaterheffing, aan Vitens een heffing opleggen vanwege maatregelen die genomen moeten die verband  houdend met het voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van onttrekkingen en infiltraties?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.