04 mei 2020

CDA wil perspectief, geen uitkoop boeren

Ruim dertig Overijsselse CDA gemeenteraadsleden, wethouders, statenleden, gedeputeerden, een Tweede Kamerlid en CDA Europese fractie hebben een online meeting gehad. Gemeenteraadsleden wilden graag bijgepraat worden over de Kamerbrief van minister Schouten over de structurele aanpak stikstof en de voortgang van de gebiedsgerichte aanpak in Overijssel.

CDA Overijssel is het met de minister eens dat natuurherstel voortvarend aangepakt moet worden en dat daarvoor gebiedsgerichte (bron)maatregelen nodig zijn. Dit kan niet zonder draagvlak van met name de agrarische sector en CDA Overijssel roept de CDA Tweede Kamerfractie, maar ook Gedeputeerde Staten van Overijssel daarom op om in Den Haag het geluid uit de provincie te laten horen en zich hard te maken voor het volgende:

Perspectief voor het platteland
Opkoop van agrarische bedrijven is onwenselijk, onder andere door teloorgang van de sociale leefbaarheid, economische kaalpluk en zeer hoge kosten. In de Kamerbrief is veel te veel nadruk gelegd op uitkoop en te weinig op perspectief. Door innovatie, extensivering rondom N2000 in combinatie met agrarisch natuurbeheer met langdurende afspraken en het omarmen van door de agrarische sector zelf voorgestelde maatregelen kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.  Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector. CDA Overijssel doet daarom een appel richting de Tweede Kamerfractie, Gedeputeerde Staten en LNV om het gesprek met het Landbouwcollectief weer aan te gaan en draagvlak voor de te maken keuzes op te zoeken.

Gebiedsgerichte aanpak
Een gebiedsgerichte aanpak kan niet zonder maatwerk en input van onze partners in het gebied zelf.. Gemeentes en provincie moeten daarvoor ruimte krijgen en zeggenschap hebben bij de toedeling van vrijkomende stikstofruimte, wij pleiten ervoor dat geborgd wordt dat binnen een gebied vrijgekomen stikstofruimte binnen het gebied blijft. Het Overijsselse platteland mag niet leeggekocht worden om Schiphol te laten groeien.

N2000
CDA Overijssel heeft grote zorgen over de wettelijke doelstelling die in de Kamerbrief wordt voorgesteld om in 2030 50% van de N2000-gebieden onder de Kritische Depositie Waarde te brengen. In Overijssel zijn de gestelde doelen niet realistisch, mede door de depositie vanuit Duitsland.  We zijn tegen uitbreiding van grootte of aantal Natura 2000-gebieden in Overijssel. De regering heeft bij monde van minister Schouten gesteld dat ‘Brussel’ gevraagd is te onderzoeken welke herijkingen mogelijkheden er zijn van Natura 2000 doelen, die aantoonbaar onhaalbaar zijn. Wij vragen de CDA Tweede Kamerfractie aan te dringen op spoedige uitvoering hiervan.

Snel duidelijkheid
Verder vraagt CDA Overijssel aandacht voor het spoediger legaliseren van PAS-meldingen, het vergunningvrij stellen van bemesten (in navolging van beweiden). De in de Kamerbrief gestelde termijnen zijn lang en zorgen voor veel onzekerheid op het platteland.

Van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd heel spoedig een concreet ‘stappenplan gebiedsgerichte aanpak’ ter besluitvorming aan de Staten voor te leggen, waarin bovengenoemde uitgangspunten voor CDA van groot belang zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.