04 oktober 2021

CDA wil uitleg over gesprek N2000-status Wierdenseveld in Brussel

CDA Overijssel vraagt opheldering over een gesprek dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde Bert Boerman in juni in Brussel hadden over de N2000-status van het Wierdenseveld. Volgens de minister was er geen gespreksverslag gemaakt en was er ook geen enkele reden om na het gesprek met de Europese Commissie de N2000-status van het Wierdenseveld te wijzigen.

Inmiddels is door een WOB-verzoek van de Stichting Agrifacts duidelijk geworden dat er wel een gespreksverslag is.

De N2000-status van het Wierdenseveld is een blijvend onderwerp van felle en soms polariserende discussies. Er is bij boeren veel wantrouwen, want zij zien de levensvatbaarheid van hun bedrijven teloorgaan. Natuurorganisaties stellen juist dat alles gedaan moet worden om achteruitgang van het hoogveen en kwetsbare flora en fauna in het Wierdenseveld tegen te gaan.

‘Transparantie en volledige informatieverstrekking zijn absolute voorwaarden voor een goede oordeelsvorming en controle’, stelt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen. Hij wil daarom van Gedeputeerde Staten een oordeel over de inhoud en strekking van het verslag. Met name over de vraag of de voorgenomen ingrijpende en zeer kostbare maatregelen in de juiste verhouding staan tot de gewenste natuurdoelen.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk van het CDA heeft inmiddels ook vragen gesteld aan de minister van LNV over het gesprek dat zij in Brussel heeft gevoerd over het Wierdenseveld.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  • Hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van het verslag en hoe duidt het college de inhoud ervan in het licht van het onlangs aangenomen GS-voorstel ‘voornemen financiering en uitbreidingsgebieden Wierdenseveld en Engbertsdijkvenen’? 
  • Er moet volstrekte duidelijkheid zijn over wat het Rijk en Brussel wel en niet aan maatregelen in het Wierdenseveld eisen. Kunnen Gedeputeerde Staten die duidelijkheid geven?
  • Is de inhoud van het verslag voor GS reden het gebiedsproces wederom op te schorten?
  • Hebben Gedeputeerde Staten zelf actief navraag gedaan over de ‘verslaglegging’ van het gesprek in Brussel? Zo ja, aan wie is dat gevraagd?
  • Het CDA wil zo spoedig mogelijk een Nederlandse vertaling van het verslag. Kan daarin worden voorzien?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.