16 september 2021

Coalitie kijkt met vertrouwen naar de toekomst

In een op vrijdag 2 juli door de coalitiepartners VVD, PvdA, CU en SGP uitgebrachte verklaring spraken zij hun twijfel uit over de vraag of er nog wel voldoende draagvlak is voor de voortzetting van de huidige coalitie. Naar aanleiding daarvan zijn de vijf coalitiepartners in de afgelopen weken intensief met elkaar in gesprek geweest. Deze gesprekken hebben geleid tot onderstaande gezamenlijke verklaring waarin zij hernieuwd hun vertrouwen uitspreken in de huidige coalitie.

Wat was ook alweer de aanleiding?
De CDA-fractie diende tijdens de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 30 juni een amendement in op beide voorstellen tot vaststelling van de RES-Twente 1.0 en de RES-West Overijssel 1.0. Met dit amendement wilde de CDA-fractie duidelijk maken dat niet de provincie, maar de gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de hoogte van het bod zoals dat is gedaan en vastgelegd is in beide RES’sen 1.0. Waarbij de provincie zo nodig een bemiddelende kan spelen als de gemeenten er samen niet uit komen.

Tijdens deze vergadering bleek dat er geen meerderheid was voor het CDA-amendement waarin werd voorgesteld om beide RES’sen te bekrachtigen in plaats van deze vast te stellen. Daarop besloot de CDA-fractie tegen het voorstel te stemmen. Hetgeen heeft geleid tot de verklaring van 2 juli van VVD, PvdA, CU en SGP.

De gezamenlijke verklaring van de vijf coalitiepartijen
De vijf fractievoorzitters van de coalitie hebben de afgelopen weken, onder leiding van extern procesbegeleider Ben Koopman, intensief met elkaar gesproken over de ontstane situatie naar aanleiding van het proces wat heeft geleid tot de tegenstem van de CDA-fractie bij het vaststellen van de RES 1.0 op 1 juli jl. Door alle partijen is daarbij de intentie uitgesproken om eruit te komen en samen als coalitie verder te gaan.

Tijdens de gesprekken is op een open, constructieve en respectvolle wijze teruggeblikt op het proces en de besluitvorming, om te begrijpen wat er gebeurd is en hoe hier lessen uit kunnen worden getrokken. Met betrekking tot de RES steunt de CDA-fractie de ingezette inhoudelijke koers. De coalitiepartijen spreken de verwachting en vertrouwen uit dat er over de rolverdeling tussen provincie en gemeenten in de volgende fase naar RES 2.0 goede afspraken worden gemaakt. Voorts is met de blik naar de toekomst gesproken over de condities voor een succesvolle voortzetting van de coalitie.

De coalitiepartijen hebben er vertrouwen in dat er voldoende politiek draagvlak en basis is om Overijssel stabiel te besturen en het coalitieakkoord uit te voeren. De partijen spreken de intentie uit om zich, samen met de andere partijen en maatschappelijke partners, ten zeerste in te spannen om de forse maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, in het belang van de Overijsselse samenleving.

Ben Eshuis (CDA)
Regien Courtz (VVD)
Renate van der Velde (CU)
Annemieke Wissink (PvdA)
Dirk van Dijk (SGP)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.