14 december 2022

Een jaar vol uitdagingen

Het jaar 2022 was ‘politiek gezien’ voor het CDA een jaar vol met uitdagingen. Dat gold ook voor ons als provinciale CDA-fractie. Er kwamen weer veel onderwerpen voorbij waaraan we volgens mij een goede bijdrage hebben weten te leveren. En we hebben mee mogen besluiten over een flink aantal (soms best wel gevoelige) onderwerpen. Besluiten waar veel van onze inwoners en (agrarische) ondernemers direct of indirect te mee maken hebben of nog te maken krijgen. Ik denk daarbij aan:

  • De uitvoering van de Regionale Energiestrategiën: Waar worden windmolens en zonnepanelen geplaatst en waar niet. En wat is daarbij een goede rolverdeling tussen de provincie en de gemeenten;
  • De grote woningbouwopgave waarvoor provincie en gemeenten zijn gesteld;
  • De stikstofproblematiek: Hoe lossen we de problemen op waarmee onder andere de PAS-melders zijn geconfronteerd;   
  • De vaststelling van de PIP’s (de provinciale inpassingsplannen) voor onze Natura 2000 gebieden, zoals die voor ‘Bergvennen en Brecklenkampse Veld’: Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van deze PIP’s voor de positie van onze agrariërs en voor die van ons platteland. En, wat zijn hier de beste oplossingen;
  • De vele vraagstukken op het terrein van Verkeer en Vervoer waarmee we als provincie te maken hebben, zoals de concessies voor het Openbaar Vervoer en de doorstroming maar ook de verkeersveiligheid op onze provinciale wegen en op Rijkswegen als de N35, de N36 en de N50;
  • En niet te vergeten de aandacht die we als CDA moeten hebben en houden voor het oplossen van de problemen langs Kanaal Almelo-De Haandrik, voor het (ons inziens) ongewenste voornemen tot uitbreiding van de waterwinning in Hammerflier en voor het stopzetten van de afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente.

Aan al deze en aan vele andere onderwerpen is dit jaar hard gewerkt door een fijne club gemotiveerde CDA-Statenleden samen met onze niet minder gemotiveerde CDA-Gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte. Dit veelal in goed overleg met onze lokale CDA-raadsleden en -bestuurders.

Aan het eind van dit jaar wil ik mijn collega’s in de fractie, onze gedeputeerden, ons bestuur en alle lokale CDA’ers enorm bedanken voor de inspanningen die zij zich ook dit jaar weer hebben getroost voor de inwoners van Overijssel maar ook voor de goede samenwerking die we als fractie hebben ondervonden.

Een van de uitdagingen waar we als partij voor komen te staan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten die op 15 maart 2023 worden gehouden. Al onze kandidaten voor deze verkiezingen wens ik alvast veel succes en een mooi resultaat toe. Onder aanvoering van onze lijsttrekker Rick Brink moet dat lukken! Laten we er samen succesvolle verkiezingen en een succesvol jaar van maken.

Namens de CDA-Statenfractie wens ik u allen fijne feestdagen en een zalig en gezegend 2023 toe

Ben Eshuis
(fractievoorzitter CDA Overijssel)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.