29 november 2015

Het Symfonieorkest van dissonant naar harmonie?

De financiële problemen van Het Symfonie orkest zijn deze week in de commissievergadering van Provinciale Staten besproken. Ondanks een eenmalige investeringssubsidie van € 7 miljoen is het orkest er niet in geslaagd de financiële ambities, die zij hadden opgenomen in een businessplan, waar te maken. De bestuurder is vertrokken en de Raad van Toezicht heeft haar terugtreden aangekondigd.

Onderzoek naar oorzaken
Toen de problemen zich manifesteerden en het orkest opnieuw om provinciale steun vroeg hebben Gedeputeerde Staten het bureau Berenschot opdracht gegeven de oorzaken van de problemen te onderzoeken. De conclusies van dit onderzoek zijn vernietigend. Het orkest dreigt ten onder te gaan aan haar irreële businessplan, de veel te grote artistieke ambities en slechte bedrijfsvoering. Ondanks deze problemen wil het CDA het orkest niet eenvoudigweg afschrijven. Een symfonisch orkest is van grote betekenis voor het (sociaal) culturele leven in onze provincie. Voor steeds meer bedrijven en mensen is belangrijk voor de keuze van vestiging of wonen. Ook de directe economische betekenis is groot.

Boos en teleurgesteld
De Statenleden staken hun teleurstelling en boosheid over de resultaten van het businessplan niet onder stoelen of banken. De discussie richtte zich ook op rol en verantwoordelijkheid van Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS). Is PS tijdig over de ontstane problemen geïnformeerd en was de financiële controle adequaat? Wellicht zal hierover nogmaals gesproken worden.

Lessen geleerd
Vooralsnog komt het CDA tot de conclusie dat PS en GS, achteraf gesteld, het businessplan vooraf beter hadden moeten toetsen en haar controlerende rol concreter inhoud had moeten geven. Dat had discussies over de kwaliteit van besluitvorming en informatieplicht van GS kunnen voorkomen. Het CDA wil daarom dat de provincie zich bezint op haar kaderstellende, sturende en controlerende rol bij dergelijke ïnvesteringen.

Harmonisch geluid
Na alle dissonanten verwachten wij van het orkest nu een harmonisch geluid: een nieuw businessplan op basis van ambities en bedrijfsvoering passend bij een orkest dat zich primair richt op Overijssel en daarnaast betekenisvol wil zijn als begeleidingsorkest voor o.a. koren en voor cultuureducatie. Velen zullen daar het “Orkest van het Oosten” in terug erkennen. Deze nieuwe naam is alvast een mooie eerste noot. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.